UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1923 hft 2—3: Gustaf Ignatius, Den föreslagna omorganisationen av polisväsendet i Sverige (s.71—97); A. W. Gadolin, Wilhelm Chydenius' författarskap (s. 134—146); Robert Hermanson, Om stadganden, som utfärdats såsom lag, men icke tillkommit i grundlagsenlig ordning (s. 147—158); A. Candolin, Nytt lagförslag om bostadsaktiebolag (s. 159—169); R. A. Wrede, Anm. av A. HEUSLER: Der Zivilprozess der Schweiz (s. 170—176); O. Hj. Granfelt, Anm. av R. A. WREDE: Finlands gällande Civil processrätt I—II (s. 177—180); R. Hemmer, Anm. av R. NUMMELIN: Skriftgranskning i rättslig bevisföring (s. 180—183).
    Defensor legis 1923 hft 2—8: Alarik Hernberg, Betydelsen av valutaerkännande i förskrivning (s. 41—44); Filip Holmqvist, Anvisning angående anskaffandet av skriftprov för skriftjämförelse i kriminella och civila saker (s.77—83); Alarik Hernberg, Sparbokens rättsliga natur (s. 105—121); JarlL:son Renwall, Skillnaden emellan "rymning" och "olovligt avlägsnande"enligt gällande strafflag för krigsmakten (s. 150—171); Alfred Holmström, Om advokatens honorar (s. 210—222).
    Norsk Retstidende 1923 hft 9—12: Carl Christoffersen, Om besidderens erstatningskrav mot prætendenten efter odelslovens § 28 sidste led (s. 129—141).
    Ugeskrift for Retsvæsen 1923 hft 12—26: Oluf H. Krabbe, Analogisk Anvendelse af Straffelovens Forældesesregler udenfor Straffeloven (s. 105—108); Troels G. Jørgensen, Forsvarerens Rettigheder og Pligter (s. 114—115); Henry Ussing, Til Myndighedslovens Fortolkning (med Anmedelse af Bentzons Personret), (s. 137—145); Søren Hansen, Om Aandssvages Giftermaal (s. 153—156); Charles V. Nielsen, Kredit-Konsignation (s. 158—160, jfr s.161—164); H. Munch-Petersen, Anm. av LEO ROSENBERG: Die Beweislast (s. 164—166); V. Bentzon, Adoptionsloven (s. 166—168); O. Torkild-Hansen, Ægteskabsloven og Straffelovens Blodskamsforbrydelser (s. 169—176).
    Juridisk Tidsskrift 1923 hft 1—6: Axel Borgen, Retsafgiftsloven af 11. April 1916 (s. 1-30, 53—66); Walter Schücking, Moderne folkeretlige Problemer (s. 41—52, 85—124); Frede Castberg, Folkeforbundsraadets Kompetanse (s.81—84).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1923 hft 2—3: Oluf H. Krabbe, Om de korte Frihedsstraffe og Bødestraffens Proportionalitet (s. 71—96); Axel Petersen, Den militære Retsplejereform i Sverige (s. 120—135); I. Hartvig Jacobsen, Anm. av NILS STJERNBERG: Kommentar till strafflagen kap. 17—18 (s. 187—197); Arthur Henriques, Anm. av Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran åt unga förbrytare m. m. (s. 197—206).
    Den danske Dommerforenings Medlemsblad 1923 hft 22: Rudbeck, Nogle Punkter af Retsplejeloven (s. 155—167).
    Nordisk Administrativt Tidsskrift 1923 hft 1—2: A. E. M. Ericsson, Om löneförhållandena för civila tjänstemän i den svenska statsförvaltningen (s. 54—71); Oluf J. Skjerbæk, Dansk Lovgivning 1922; (Lov om Værgeraadsforsorg m. m.) (s. 83—86); Yrjö Loimaranta, Den centrala förvaltningens nyorganisation i Finland (s. 89—104); Curt Rohtlieb, Socialiseringens administrativa förutsättningar (s. 105—114); V. Boetius, Fransk administration i praksis og theori (s. 114—135); Gabriel Thulin, Anm. av BIRGER WEDBERG: Konungens Högsta Domstol 1789—1809 (s. 141—143).