Forhandlinger paa det tolvte nordiske juristmøte i Kristiania d. 22—24 aug. 1922 har nu utkommit från trycket, beklagligt försenade på grund av den norska typografstrejken. Bokhandelspris 25 kr. Nya medlemmar ävensom juris studerande kunna mot erläggande av mötesavgiften 15 kr. erhålla förhandlingarna å mötets expedition, Rosenbad 2, Stockholm.

 

    Nya upplagor av juridiska arbeten. I nya upplagor hava utkommit:
    KALLENBERG, E. Svensk Civilprocessrätt I. 2:a uppl. Lund. Gleer. bokh. 268 s. Kr. 8.50.
    BJÖRLING, C. G. Lärobok i civilrätt. 5:e uppl. Lund. Gleerup. 368 s. Kr. 8.7 5.
    UNDÉN, ÖSTEN. Om panträtt i rättigheter. 2:a uppl. Lund. Gleerup. 194 s. Kr. 5.25.

 

    Den nya upplagan av Nytt Juridiskt Arkiv. På begäran av red. har Norstedt & Söners förlag lämnat följande upplysningar angående den omtryckta upplagan av N. J. A. avd. I 1874—1906 samt den under förberedelse varande nya upplagan av årg. 1907—1920. (Se även Sv. J. T. 1921 s. 299.)
    Då enstaka årgångar av Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning I, utgått ur bokhandeln, beslöt sig Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner för att omtrycka årgångarna 1874—1906 ävensom samlingsregister för årgångarna 1874—1889. Av efterföljande årgångar och register funnos då tillräckligt många exemplar kvar för att möta den närmaste efterfrågan. Omtryckningen blev slutförd omkring årsskiftet 1921—1922; innan några egentliga försäljningsåtgärder vidtagits, förstördes så gott som hela upplagan vid den eldsvåda, som i mars 1922 övergick ett av bolagets magasin. Bolaget vidtog omedelbart anstalter för att få den brunna upplagan omtryckt. Omtryckningen bedrevs med sådan fart, att redan i slutet av samma år ny upplaga blev färdig till försäljning.
    Denna upplaga skiljer sig så till vida från den ursprungliga upplagan, att notisavdelningarna, såsom av underordnat intresse, uteslutits; det förfaringssätt — s. k. rokotryck — som använts, innefattar en fullständig garanti för att reproducerade delar av årgångarna äro av ordagrant samma innehåll som originalupplagan.
    Enär under år 1923 även vissa årgångar efter 1907 tagit slut, har bolaget föranstaltat om omtryckning efter samma grunder även av årgångarna 1907—1920 ävensom samlingsregister för årgångarna 1890—1913. Denna tryckning beräknas bli fullt avslutad i mars eller april 1924.

 

420 NOTISER.    Vad årgångarna 1874—1906 jämte samlingsregister för 1874—1889 beträffar, säljas icke enstaka årgångar för sig utan endast samlingen i sin helhet. Denna betingar ett pris av 400 kronor för häftad och 450 kronor för inbunden samling (i regel två årgångar sammanförda i ett band). Beträffande årgångarna1907—1920 ävensom register för 1890—1913 torde det ej vara uteslutet, att även lösa årgångar kunna få inköpas, ehuru naturligtvis även därvidlag ett särskilt pris för samlingen komplett kommer att lämnas. Vilket detta pris kommer att bli, är ännu för tidigt att med någon bestämdhet uttala sig om; antagligt synes emellertid vara, att priset kommer att bestämmas efter ungefärligen enahanda grunder, som för den tidigare samlingen tillämpats. Även dessa årgångar komma att tillhandahållas inbundna i samma slags band som årgångarna 1874—1906.