Statsvetenskaplig tidskrift (1936 h. 4—5). I en längre uppsats med titeln »Var det von Engeströmska författningsförslaget reaktionärt?», upptager professor FREDRIK LAGERROTH, Lund, till behandling de ur författningshistorisk synpunkt betydelsefulla förslag till författningsrevision, som under den gustavianska tiden utarbetades av kanslirådet Jacob von Engeström och presidentsekreteraren P. O. von Asp. Efter en inträngande, jämförande analys av dessa författningsprojekt kommer förf. till den slutsatsen, att det är det von Engeströmska förslaget som — i motsats till vad man hittills i allmänhet antagit — får betecknas som det reformvänligare och livsdugligare. — »Några sifferreflexioner kring valet» är titeln på en av docenten ELIS HÅSTAD, Stockholm, författad artikel i vilken 1936 års andrakammarval göres till föremål för en intressant statistisk bearbetning. — Slutligen märkes en av fil. lic. LARS FRYKHOLM, Stockholm, författad undersökning »Till frågan om Benjamin Höijers förhållande till romantikens politiska tänkande».

G. B.