Sveriges advokatsamfunds förhandlingar vid årsmötet d. 5 juni 1936 (se SvJT 1936 s. 391) ingå i decemberhäftet av Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund, s. 181—290. Huvudparten av utrymmet ägnas åt överläggningarna ang. styrelsens förslag till nya stadgar för samfundet.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund. I samband med den nyligen genomförda omorganisationen av advokatsamfundet (se SvJT 1936 s. 657) antogos d. 12 aug. 1936 nya stadgar för advokatsamfundets avdelning för Skåne och Blekinge, vilken hädanefter kommer att benämnas Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund. Samtidigt valdes till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hrr Carl W. Bergström, Malmö, Sven Ekedahl, Malmö, Wilhelm Persson, Eslöv, och Thorsten Persson, Kristianstad, samt till suppleanter i nämnden hrr Olof Lundqvist, Hälsingborg, Åke Wiberg, Malmö, Povel Grönvall, Karlskrona, och Carl Borgström, Lund. Avdelningen har under år 1936 haft två sammanträden, varvid utom föreningsärenden förekommit referat och diskussioner. Avdelningens styrelse är oförändrad sedan föregående år (se SvJT 1936 s. 141).
    Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Lennart Jacobsson, Malmö. Avdelningen räknar vid årsskiftet 80 medlemmar.

 

    Göteborgsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1936 hållit tre allmänna sammanträden, därvid, utom föreningsärenden, bl. a. förekommit föredrag av sekreteraren i Sveriges advokatsamfund advokaten Gunnar Bomgren över det av samfundets styrelse utsända förslaget till nya stadgar för advokatsamfundet (se SvJT 1936 s. 657).
    Å Göteborgsavdelningens sammanträden d. 8 och 26 sept. 1936 beslöts enhälligt, att avdelningen, som bildats år 1899, skulle i enlighet med den under året beslutade omorganisationen av Sveriges advokatsamfund upplösas med verkan fr. o. m. d. 1 okt. 1936 (jfr nästa notis). Antalet föreningsmedlemmar utgjorde vid Göteborgsavdelningens upplösning 67.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund bildades d. 26 sept. 1936 och omfattar Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Älvsborgs samt Hallands län.

NOTISER. 91    Till ledamöter i styrelsen ha utsetts hrr Georg Bodén, Göteborg, ordf., Gustaf Ebenfelt, Borås, Karl Hillgård, Halmstad, William Kristensen, Göteborg, Birger Melin, Göteborg, Einar Ristedt, Mariestad, och Torsten Setterberg, Göteborg.
    Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd ha valts hrr Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Göteborg, Erik Leman, Göteborg, Folke Sjögren, Göteborg, och Per Tottie, Uddevalla, samt till suppleanter i nämnden hrr Mårten Henriques, Göteborg, Bengt Hessle, Göteborg, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, Hugo Wikström, Göteborg, och Karl Axel Vinge, Göteborg.
    Vid sammanträde d. 2 dec. 1936 hölls föredrag av hr Osborne Losman, Göteborg, över ämnet »Några erinringar i anledning av den nya skuldebrevslagstiftningen».
    Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Johan Ramberg, Göteborg.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 98 medlemmar.