Riksdagens lagutskott. I första lagutskottet har borgmästaren Olov Rylander inträtt som ledamot från andra kammaren och valts till v. ordf. i utskottet efter landshövdingen Thorwald Bergquist. Denne kvarstår i utskottet som suppleant. Bruksägaren jur. kand. Ivar Ekströmer har utsetts till ledamot från första kammaren. I andra lagutskottet har aktuarien Erik Englund lämnat utskottet. I övrigt är utskottens sammansättning i fråga om jurister oförändrad.
    Sekreterare i första lagutskottet är hovrättsfiskalen Johan Björling och notarie med sekreterargöromål hovrättsfiskalen Anders Arvidsson. I andra lagutskottet är hovrättsfiskalen Ingvar Jönsson sekreterare och hovrättsfiskalen Gustaf Petrén notarie med sekreterargöromål.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    10 jan. 1947 förordnat revisionssekreteraren Ivar Strahl att i samråd med representanter för övriga nordiska länder verkställa en förberedande utredning ang. lagstiftning på skadeståndsrättens område;
    31 jan. 1941 till statssekreterare i justitiedepartementet förordnat t. f. statssekreteraren i socialdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Ingvar Lindeli;
    7 mars 1947 förordnat e. fiskalen i Svea hovrätt Sten Rudholm att fr. o. m. 10 mars 1947 biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom övrlämnas.
    Chefen för justitiedepartementet har 30 dec. 1946 tillkallat revisionssekreteraren Gunnar Carlesjö att såsom sakkunnig i departementet verkställa utredning om delning av Södra Roslags och Södertörns domsagor jämte därmed sammanhängande spörsmål (jfr SvJT 1947 s. 148 ff);
    27 febr. 1947 tillkallat f. d. justitierådet Rudolf Eklund, tillika ordf., och professorn vid universitetet i Lund Folke Schmidt att verkställa utredning om ny lagstiftning rörande avbetalningsköp och därmed sammanhängande spörsmål.

 

    Socialdepartementet. Statsrådet Mossberg har 7 mars 1947 tillkallat bland andra t. f. byråchefen i socialstyrelsen revisionssekreteraren Erik Alexanderson, tillika ordf., att såsom sakkunnig i socialdepartementet biträda med utredning rörande revision av butikstängningslagstiftningen.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har
    9 jan. 1947 tillkallat bland andra led. av riksdagens första kammare, f. d. rådmannen Gustaf Velander och led. av andra kammaren borgmästaren Olov Rylander att såsom sakkunniga verkställa en översyn av bestämmelserna ang. riksdagsmanna arvoden och beskattningen därav;
    26 febr. 1947 tillkallat bland andra avdelningschefen i finansdepartementet B. Nevrell, ordf., och f. d. rådmannen Velander att såsom sakkunniga verkställa utredning om pensionsrätt för riksdagens ledamöter.
    K. M:t har 31 jan. 1947 beviljat kanslirådet i finansdepartementet Alfred Carlsson avsked med utgången av januari 1947 ävensom till kansliråd i departementet utnämnt expeditionschefen i samma departement Henrik Klackenberg och förste kanslisekreteraren där Folke Ericson.

 

    Jordbruksdepartementet. Statsrådet Sträng har 19 dec. 1946 förordnat assessorn i Svea hovrätt greve Erik Spens till sekreterare åt utredningsmännen rörande lagstiftning ang. naturskyddet m. m.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 7 februari förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Göransson att, räknat fr. o. m. 1 febr. 1947, t. v. vara byråchef för lagärenden i folkhushållningsdepartementet.