62 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Ny dommer i Højesteret. Den ved højesteretsdommer Hilberts død ledigblevne stilling er besat med landsdommer frk. Bodil Dybdal.
    Den nye højesteretsdommer er født 1901 og juridisk kandidat 1926. Hun virkede først nogle år i Københavns Overpræsidium og derefter i justitsministeriet, indtil hun i 1940 blev dommer i Københavns Byret. I 1949 udnævntes hun til dommer i Østre Landsret.
    Frk. Dybdal, som er den første kvinde, der beklæder et dommersæde Højesteret, er bl. a. medlem af fængselsnævnet og straffelovskommissionen.

Hv.

 

    Svensk gästföreläsare i Montreal. Doc. Kurt Grönfors tjänstgör under vårterminen 1954 som forskningsdocent vid Institute of International Air Law, Mc Gill University, Montreal.

 

    Ivar Sjögren †. Ivar Wilhelm Sjögren, professor i rättshistoria och romersk rätt vid Lunds universitet, avled d. 28 dec. 1953 efter en längre tids svår sjukdom. Son till den framstående rättshistorikern, justitierådet Wilhelm Sjögren hoppades han från unga år att få ägna sig åt den rättshistoriska  forskningen. Sedan han år 1930 disputerat på avhandlingen »Rättshistoriska studier angående ogulden köpeskillings rätt vid försäljning av fast egendom», gick denna hans förhoppning i uppfyllelse. Avhandlingen, som vittnade om stort skarpsinne och om en för svenska förhållanden sällsynt förmåga att behärska vissa centrala och svårtillgängliga kontinentaleuropeiska källkomplex, motsvarade de höga förväntningar som man efter hans lysande juriskandidatexamen ställt på honom. Han blev docent först i Stockholm och från 1934 i Lund och upprätthöll professur i rättshistoria och romersk rätt under tillsammans fem år. Professor i dessa ämnen vid Lunds universitet blev han år 1939. Hans andra huvudarbete »Till frågan om utvecklingen av auctoritasförpliktelsen vid mancipationsakten», utkom 1936. Det vann stort erkännande på grund av den tankeklarhet, lärdom och intensiva strävan till precision, som karakteriserade honom såsom vetenskapsman. Dessa egenskaper satte också sin prägel på de smärre skrifter i olika ämnen, varmed han ytterligare bidrog till utvecklandet av de vetenskaper som han gjort till sin livsuppgift att förkovra.

E. A.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    20 nov. 1953 utnämnt e. o. förste kanslisekr. i finansdepartementet Ebbe Magnander att fr. o. m. 1 dec. 1953 vara förste kanslisekr. i justitiedepartementet;
    27 nov. 1953 förordnat rev.sekr. Lennart af Klintberg att fr. o. m. 23 nov. 1953 t. v. utreda vissa frågor rör. vattendomstolarnas organisation.
    Chefen för justitiedepartementet har
    17 nov. 1953 tillkallat landshövdingen, t.f. generaldir. Bertil Fallenius, ordf., led. av riksdagens andra kammare, hemmansägaren Fridolf Jansson, fiskaren Hans Levin och bokhållaren John Löfroth samt lagmannen Hjalmar Nordfelt att såsom sakkunniga inom dep. utreda frågan om ny fastihetsbildningslagstiftning och därmed sammanhängande spörsmål ;

PERSONALNOTISER 63    s. d. tillkallat f. d. generaldir. Harald Malmberg att såsom sakkunnig inom dep. verkställa utredning ang. myrslogarna inom vissa delar av Kopparbergs län m. m.;
    26 nov. 1953 förordnat kanslirådet Gunnar Ekdahl att vara sakkunnig i hyresregleringskommittén;
    27 nov. 1953 förordnat dels regeringsrådet Erik Hedfeldt att vara led. av auktorrättskommittén, dels ock e. o. hovrättsass. Torwald Hesser att vara sekr. i nämnda kommitté;
    s. d. förordnat e. o. hovrättsass. Sten Rudholm att biträda inom departementet;
    30 nov. 1953 förordnat distriktslantm. Helmer Wallner att fr. o. m. 1 dec. 1953 t. v. vara sekr. i utredningen av frågan om ny fastighetsbildningslagstiftning m. m., samt byrådir. i lantmäteristyrelsen Gunnar Prawitz att fr.o. m. samma dag såsom expert biträda de sakkunniga;
    5 dec. 1953 tillkallat revisionssekr. Erik Alexanderson, ordf., led. av riksdagens första kammare, cementgjutaren Emil Ahlkvist, förste länsass. Erik Axelson, socialläkaren Carl-Gustaf Berglin och led. av riksdagens andra kammare, advokaten Birger Gezelius att såsom sakkunniga inom dep. utreda frågan om ökade rättsliga garantier vid administrativa frihetsberövanden och därmed sammanhängande spörsmål;
    29 dec. 1953 förordnat byråsekr. i veterinärstyrelsen Alf Danielsson att såsom expert biträda f. d. justitierådet Geijer vid utredningen av frågan om ett förbättrat djurskydd;
    s. d. förordnat e. o. hovrättsass. Johan Gyllensvärd att fr. o. m. 1 jan. 1954 t. v. vara sekr. i utredningen rör. ny fastighetsbildningslagstiftning och därmed sammanhängande spörsmål (se ovan).