Ny Juridisk litteratur
Civilrätt
Kenny Carlsson, Erik Söderlund och Magnus Ulriksson Konkurrenslagen. En kommentar (Norstedts 1999, 527 s.). ”Gul” lagkommentar till 1993 års lag. Även avgöranden från EG:s domstolar redovisas. Mats Glavå Arbetsbrist och kravet på saklig grund. En alternativrealistisk arbetsrättslig studie (Norstedts 1999, 727 s.). Akademisk avhandling som kritiskt granskar Arbetsdomstolens och andra aktörers syn på ämnet. Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 januari 1999. Kommentarer och författningar (11 uppl. Norstedts 1999, 429 s.). Ändringar i denna utgåva hänför sig bl. a. till miljöbalkens tillkomst. Margareta Gårdmark-Nylén, Margit Knutsson, Lena Stridsberg och Bengt Söderquist Redovisning och revision (2 uppl. Norstedts 1999, 628 s.). Bl. a. innehåller denna upplaga av lagbokskommentaren bokförings- och årsredovisningslagarna samt lagen om revisorer Håkan Göransson Arbetsrätten. En introduktion (Norstedts 1999, 115 s.). Översiktlig redogörelse för studier angående arbetsavtals ingående, pågående anställning och avslutning av sådan. Guldner Hornsved Markförvärv genom expropriation, inlösen och förköp. Kommentarer från kommunal synpunkt (Kommentus 1999, 71 s.). Översikt av bestämmelser i expropriationslagen, plan- och bygglagen samt förköpslagen. Boken vänder sig i första hand till dem i kommuner som arbetar med markfrågor. Höjd ålder för avgångsskyldighet till 67 år (Ds 1999:39, 25 s.). Jaktlagstiftningen. Utg. av Svenska Jägareförbundet (13 uppl. Norstedts 1999, 434 s.). Många nya bestämmelser, bl. a. på grund av EU-inträdet, har tillkommit. Även vapenlagstiftningen har ändrats. Likvidation av aktiebolag. Delbetänkande av Aktiebolagskommittén (SOU 1999:36, 156 s.). Ulf Petrusson Patent och industriell omvandling. En studie av dynamiken mellan rättsliga och ekonomiska idésystem (Norstedts 1999, 422 s.). Analys av patentinstitutet och dess betydelse för industrisamhällets omvandling. Inte bara de teoretiska föreställningarna om detta institut inom rättsvetenskap och nationalekonomi ifrågsätts utan också föreställningarna om rätten och hur denna interagerar med marknadsekonomin. Bo Svensson Aktiebolagslagen. Kommentar och lagtext (14 uppl. Tholin & Larsson 1999, 389 s.). Nya bestämmelser om aktiebolags ledning, revision och särskild granskning samt skadestånd och straff har beaktats. Vidare har redogörelsen för vinstutdelning byggt ut i denna utgåva. Ändringar i fastighetsbildningslagen m. m. (Ds 1999:42,

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 829 57 s.). Ändringarna avser förfarandet.
    Ändringar i marknadsföringslagen (1994:450) — obeställd reklam — jämförande reklam — aggressiva marknadsföringsmetoder (Ds 1999:35, 128 s.).

 

Straffrätt
Stefan Karlmark Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv (2 uppl. Norstedts 1999, 331 s.). Bl. a. tillkomsten av miljöbalken behandlas i boken. Cirka 160 rättsfall redovisas. Överförande av straffverkställighet utan den dömdes samtycke (Ds 1999:23, 82 s.).

 

Processrätt
Hedvig Cassne m. fl. Prövning av skattemål (Norstedts 1999, 248 s.) . Antologi nr 3 i serien Bevis. Johan Schauman har skrivit om frivillighet och tvång vid taxering, Hedvig Cassne om bevisfrågor i taxeringsprocessen, Christian Diesen om bevisprövning i skattebrottmål ur rättssäkerhetssynpunkt samt Fredrik Hammarström om förklarings- och konkretiseringsbörda i skattebrottmål. Johan Kvart och Bengt Olsson
Tvistlösning genom skiljeförfarande. En presentation av den nya lagen om skiljeförfarande (Norstedts 1999, 246 s.). Den nya lagen från 1999 genomgås systematiskt, liksom andra bestämmelser som har betydelse för svenska och internationella skiljetvister. Fördelar och nackdelar med skiljeförfarande respektive rättegång diskuteras. Som bilaga ingår bl. a. den engelska översättningen av lagen. Robert Nordh Talerätt i miljömål — särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen (Iustus 1999, 598 s.). Akademisk avhandling som behandlar miljörätten från ett processuellt perspektiv. Historiska och internationella utblickar görs. Begränsningar i enskilda personers och organisationers rätt att föra talan sätts i relation till brister i de miljörättsliga reglernas genomslagskraft. Rättegångsbalken 1948–1998, Svensk Juristtidning 1999 s. 397. Inlägg från ett symposium med anledning av rättegångsbalkens femtioårsjubileum. Inläggen blickar både tillbaka och framåt. Några av dem avser finsk och norsk rättsutveckling samt Europakonventionens betydelse. The Swedish arbitration act of 1999 (Ds 1999:22, 24 s.). Engelsk översättning av den nya skiljemannalagen. Gösta Walin, Torkel Gregow och Peter Löfmarck Utsökningsbalken. En kommentar (3 uppl. Norstedts 1999, 779 s. med tillägg 11 s.). Till nyheterna i denna utgåva hör främst reglerna om utmätning i lön, försäljning av fast egendom under hand och överklagande.

 

Offentlig rätt
Ekonomisk brottslighet och sekretess. Betänkande av Ekosekretessutredningen (SOU 1999: 53, 509 s.). Konvergens och förändring. Samordning av lagstiftningen för medie- och telesektorerna. Betänkande från Konvergensutredningen (SOU 1999:55, 336 s.). Margit Kärrström, Jan Sahlin och Bengt Sjöberg Hälso- och sjukvård (2 uppl. Norstedts

830 Litteratur SvJT 1999 1999, 453 s.). Lagbokskommentar i ny utgåva med hälso- och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område, lagen om läkarvårdsersättning, patientjournallagen, lagen om vårdregister, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård, lagen om rättspsykiatrisk undersökning, läkemedelslagen m. m. Rune Lavin JO om förvaltningsförfarandet. Avdelning ”Röd” 1998/99 (Juristförlaget i Lund 1999, 197 s.). Samling av 55 JO-beslut som gäller tillämpningen av förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och handläggningsregler i specialförfattningar. Olle Lundin Kommunal revision. En rättslig analys (Iustus 1999, 532 s.). Akademisk avhandling som syftar till att utvärdera den kommunala revisionen. Konkreta rättsfrågor diskuteras, t. ex. kommunrevisorers ställning, skyldigheter och ansvar. Också de förtroendevaldas skadeståndsansvar mot kommunen analyseras. Löser juridiken demokratins problem? Demokratiutredningens skrift nr 23 (SOU 1999:58, 113 s.). — Maktdelning. Demokratiutredningens forskarvolym I (SOU 1999:76, 377 s.). Leif Norberg, Merit Israelsson och Björn Israelsson Offentlig upphandling — en outnyttjad miljardmarknad. Handbok för leverantörer (Industrilitteratur 1999, 197 s.). Handbok för företag. Wiweka Warnling-Nerep En introduktion till förvaltningsrätten (3 uppl. Norstedts 1999, 96 s.). Bl. a. har nya överklaganderegler beaktats i den nya upplagan av denna orienterande lärobok. Bertil Wennberg, Marianne Eliason och Göran Regner Yttrandefrihetslagen (2 uppl. Norstedts 1999, 162 s.). Översiktlig redogörelse för denna grundlag i dess ändrade lydelse fr. o. m. 1999 då tillämpningsområdet utvidgades och många bestämmelser ändrades.

 

Skatterätt
Magnus Alhager Dispens från inkomstskatt (Iustus 1999, 361 s.). Akademisk avhandling som analyserar dispensregler vid inkomstbeskattningen. Den redogör också för Riksskatteverkets praxis rörande bl. a. pensionsförsäkrings-, struktur- och ersättningsfondsdispenser. Studien utmynnar i förslag att de flesta dispensreglerna avskaffas och ersätts av vanliga ordinära regler. Jan Antonson och Arne Persson
Traktamenten. Tjänsteresor inom och utom Sverige, reduceringsregler, kostförmån, skattefrågor och rättspraxis (7 uppl. Tholin & Larsson 1999, 238 s.). Handbok som uppdaterats per mars 1999. Begränsad fastighetsskatt. Delbetänkande av Fastighetsbeskattningskommittén (SOU 1999:59, 342 s.). Magnus Carlsson, Christer
Silfverberg och Olle Stenman Generationsskiften och blandade fång. Om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag (3 uppl. Norstedts 1999, 252 s.). I den nya upplagan av denna skatterättsliga bok har beaktats den nya förmögenhetsskattelagen samt ändringar i fö-

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 831 retagsbeskattningen. Boken har reviderats i sin helhet. Gunnar Johansson och Gunnar
Rabe Det svenska skattesystemet (12 uppl. Norstedts 1999, 605 s.). Boken behandlar individ- och företagsbeskattningen. I den nya utgåvan redovisas nya regler vid omstruktureringar av företag i ett särskilt kapitel.
    Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga. Betänkande av Kupongskattelagsutredningen (SOU 1999:79, 272 s.).
    Mervärdesskatt. Frivillig skattskyldighet. Betänkande av Utredningen om mervärdesskatt vid fastighetsuthyrning (SOU 1999:47, 181 s.).
    En ny tullag. Slutbetänkande av Tullagsutredningen (SOU 1999:54, 260 s.).

 

Utländsk och internationell rätt
Christer Ahlström The status of multilateral export control regimes. An examination of legal and non-legal agreements in international co-operation (Iustus 1999, 536 s). Akademisk avhandling som behandlar företeelsen att stater ingår avtal med varandra som inte är av rättslig art. En analys av skillnaden mellan rättsligt bindande och oförbindande överenskommelser relateras till fem multilaterala exportkontrollavtal. Olle Allgårdh och Sven Norberg EU och EG-rätten. En handbok och lärobok om EU och i EGrätt. Europeiska unionen, institutionerna, de fyra friheterna, konkurrensreglerna, politikområdena, EMU (3 uppl. Norstedts 1999, 694 s.). Amsterdamfördraget och EMU hör till nyheterna i denna breda framställning av EG-rätten. Cecilia Håkansson Commercial arbitration under Chinese law (Iustus 1999, 258 s.). Boken behandlar användningen av skiljeförfarande i Kina som ett medel att lösa kommersiella tvister. Både nationell och internationell skiljedomsverksamhet i Kina tas upp. Kinesiska skiljedomsregler finns intagna som appendix. Mats Melin och Göran Schäder EU:s konstitution. Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna (4 uppl. Norstedts 1999, 189 s.). Ny upplaga av denna översiktliga framställning som aktualiserats med hänsyn främst till Amsterdamfördraget och nya rättsfall från EG:s domstol.

 

Allmän och blandad juridik
Exporthandboken. Internationell affärsutveckling för små och stora företag (Exportrådet 1999, 470 s.). Ny upplaga där nyckelorden är globalisering och IT-utveckling. Till de rättsområden som belyses hör varumärkesrätten, internationella anställningsförhållanden, exportjuridik, inkomstskatter, leveransvillkor samt tullar och andra indirekta skatter. Festskrift till Gunnar Karnell. Red. Lars Gorton m. fl. (1999, 876 s.). Uppsatserna avser huvudsakligen immaterialrätt men även avtals- och aktiebolagsrätt m. m. Festskrift till Ulf K. Nordenson på 75-årsdagen den 20 maj 1999. Red. Jan Hellner m. fl. (1999, 472 s.). Uppsatserna

832 Litteratur SvJT 1999 handlar om bl. a. skadestånds- och skiljedomsrätt.
    IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år. Nordisk årsbok i rättsinformatik 1998. Red. Peter Blume (Jure 1999, 207 s.) Agne Lindberg och Daniel Westman Praktisk IT-rätt (2 uppl. Norstedts 1999, 429 s.). Boken har två huvuddelar. Den behandlar de rättsregler som styr IT-branschens verksamhet, t. ex. regler om elektronisk handel, upphovsrätt, yttrandefrihet och personuppgiftsskydd. Den andra huvudavdelningen gäller avtal om IT-relaterade produkter och tjänster. Personuppgiftslagen, exportkontroll av krypteringsprogram och millennieskiftesproblematiken är exempel på nyheter i denna upplaga. Peter Nobel Lag och rätt och nya religioner. En jurists syn på religionsfriheten kontra skyddet för den enskilde (Iustus 1999, 95 s.). Boken innehåller kapitel om religionsfrihet, personlig integritet och otillbörlig påverkan, familjerätt, barns rätt, marknadsföring och konkurrens, arbete, näring och skatt samt avtals ogiltighet, gåvor och skadestånd.


    Ny luftfartslag. Slutbetänkande av Lufträttsutredningen (SOU 1999:42, 473 s.). Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén. Red. Torgny Håstad, Anders Knutsson och Sven Unger (Iustus 1999, 336 s.). Boken innehåller bidrag av bl. a. Axel Adlercreutz, Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Axel och Gotthard Calissendorff, Lars Gorton, Torkel Gregow, Kurt Grönfors, Jan Hellner, Johnny Herre, Torgny Håstad, Olle Höglund, Stefan Lindskog, Göran Ramberg samt Stig Strömholm. Smittskydd, samhälle och individ. Betänkande av 1996 års smittskyddskommitté (SOU 1999:51, 554 s., 389 s.). Förutom en ny smittskyddslag föreslås ändringar i bl. a. 9 kap. miljöbalken, livsmedelslagen, 3 kap. brottsbalken, ordningslagen och sekretesslagen Språk och struktur i domar och beslut. (Domstolsverket 1999, 60 s.). Uppföljare till Svea hovrätts skrift Språket i domar och beslut (1984, 1987). Inte bara rena språkfrågor behandlas utan även disposition o. d. som underlättar läsbarhet.
Göran Regner

 

 


I detta häfte (s. 709–832) har medverkat bl. a.

 

 


Hans G Nilsson, avdelningschef, Ministerrådet EU
Christina Steen-Sundberg, f. d. chefsåklagare
Björn Lindquist, universitetslektor vid Lunds universitet
Hans Danelius, justitieråd
Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Lars Haglind, kanslichef i Riksdagens lagutskott
Per Persson, föredragande i Riksdagens lagutskott
Brita Sundberg-Weitman, lagman och docent i folkrätt
Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms universitet
Per Widman, jur. stud.