Svensk internationell domsrätt enligt EU:s insolvensförordning

 

 

Av universitetslektor Anna Warberg[1]

 

Artikeln belyser den svenska internationella domsrätten för insolvens­förfaranden enligt EU:s insolvensförordning art. 3.1 med fokus på utveck­lingen i EU-domstolens praxis de senaste fem åren. Anknytningskriteriet ”platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen” kommenteras även mot bakgrund av förordningens uttalade mål att motverka illojal forum­shopping.

 

1  Inledning

Vi lever idag i en värld där internationaliseringen alltmer har blivit var­dag, såväl för privatpersoner som för företag. Samtidigt skiljer sig exempelvis den nationella materiella insolvensrätten åt i betydande utsträckning mellan medlemsstaterna inom EU.[2] Beroende på var ett insolvensförfarande inleds kan det påverka inte minst kostnaden för förfarandet och hur lång tid förfarandet tar.[3] Idag kan en kreditgivare behöva räkna med att ett insolvensförfarande potentiellt kan komma att inledas i en annan stat och bedöma vilken risk det innebär i rela­tion till kreditgivningen.[4] En sådan bedömning ställer krav på kun­skaper i andra länders materiella insolvensrätt men även inom den internationella insolvensrätten.

Gränsöverskridande insolvens har varit en högaktuell fråga under en längre tid inom EU.[5] Arbetet har inte minst lett fram till EU:s insolvensförordning, som sedan millennieskiftet och sedermera i sin reviderade form från år 2015 reglerar bland annat den internationella domsrätten för insolvensförfaranden inom EU.[6] Förordningen har bidragit till en tydligare ordning än vad som gällt tidigare när den internationella insolvensrätten reglerades av varje medlemsstat för sig.

Domsrättsreglerna i insolvensförordningen är dock tämligen kom­pli­ce­rade och EU-domstolen har utvecklat en omfattande praxis till stöd för att tolka bestämmelserna. Syftet med denna artikel är att belysa domsrättsreglerna med fokus på den utveckling som har skett i EU-domstolens praxis sedan jag publicerade min avhandling i ämnet år 2017. Jag vill här särskilt uppmärksamma läsaren på att innehållet utgörs av en sammanfattning och vidareutveckling av resonemang som har utvecklats i min avhandling.

 

2  Introduktion till svensk internationell domsrätt och EU:s insolvensförordning

Den svenska internationella domsrätten för insolvensförfaranden regleras genom olika regelverk beroende på vilken anknytning gälde­nären har till olika stater.[7] Om platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns inom EU blir EU:s insolvensförordning tillämplig och reglerar domsrätten för förfaranden inom förordningens tillämp­nings­­område. Förordningen är tillämplig för svensk konkurs, före­tags­rekonstruktion och skuldsanering.[8] I andra fall, när platsen för de huvudsakliga intressena finns i en stat som inte är medlem i EU eller i Danmark, regleras den svenska internationella domsrätten antingen genom den nordiska konkurskonventionen eller genom analogier till domsrättsreglerna i rättegångsbalken.[9] I det följande behandlas en­dast domsrätten enligt EU:s insolvensförordning.

Förordningen delar in insolvensförfaranden i huvudförfaranden och territoriella förfaranden. Ett huvudförfarande kan inledas i Sverige om platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns här. Ett sådant förfarande omfattar gäldenärens samtliga egendom och är på så sätt universellt.

Territoriella förfaranden kan inledas i en annan medlemsstat än den där platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns, så länge gäldenären har ett driftställe inom den medlemsstatens territorium. Om gäldenären exempelvis har ett driftställe i Sverige och platsen för sina huvudsakliga intressen i ett annat medlemsland är det alltså möj­ligt att inleda ett territoriellt förfarande här. Det territoriella förfaran­det omfattar däremot enbart egendom som finns i den medlemsstat där det förfarandet har inletts, men begränsar på så sätt också om­fatt­ningen av ett eventuellt huvudförfarande. Om ett huvud­för­faran­de redan har inletts eller inleds blir det territoriella förfarandet i stället ett sekundärförfarande.

Förutom domsrätten reglerar insolvensförordningen även andra frågor relaterade till den internationella insolvensrätten såsom exem­pelvis tillämplig lag, erkännande och verkställighet av beslut inom ramen för ett insolvensförfarande samt samordning av insolvens­förfaranden för en gränsöverskridande koncern. Vad gäller tillämplig lag är det värt att nämna att det är lagen i det land där förfarandet har inletts som är tillämplig för förfarandet och dess verkningar. Det finns dock en del undantag gällande vissa situationer då en annan med­lems­stats lag kan bli tillämplig, exempelvis vad gäller viss egendom, sakrätter, kvittning eller särskilda avtal.[10] 

 

3  Domsrätten för huvudförfaranden

3.1  Allmänt

Avgörande för den internationella behörigheten att inleda ett insol­vens­förfarande enligt insolvensförordningen är var platsen för gälde­närens huvudsakliga intressen finns vid tidpunkten då ansökan om insolvensförfarande lämnades in till den nationella domstolen.[11] Om ansökan lämnades in till en nationell domstol i den medlemsstat där platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen fanns och platsen där­efter flyttas till en annan medlemsstats territorium behåller enligt EU-domstolens praxis den första medlemsstatens domstolar exklusiv inter­nationell behörighet att pröva ansökan.[12] Bedömer den natio­nella domstolen att den är behörig ska domstolar i övriga medlems­länder erkänna detta beslut utan att göra en egen bedömning av var platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns.[13]

Men var finns då platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen? Begreppet är i sig otydligt och det säger inte så mycket specifikt om vad som avses i de fall då en gäldenär bedriver verksamhet eller har någon form av anknytning till mer än en stat. Begreppet definieras dock i art. 3.1 som den plats där gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen på ett sätt som kan fastställas av tredje man. Dessutom ut­vecklas begreppet dels i insolvensförordningens ingress, dels i en betydande mängd praxis från EU-domstolen.[14]

Något bör sägas om rättskällevärdet av uttalandena i insolvens­förordningens ingress och äldre praxis gällande den tidigare förord­ningen. Vad gäller ingressen är den visserligen inte bindande för medlems­staterna och får därför läsas med viss försiktighet, men inne­hållet återspeglar den domstolspraxis som har utvecklats gällande den äldre insolvensförordningen. EU-domstolen refererar dessutom i sin praxis till uttalanden i ingressen, vilket talar för att ingressen har betydelse som stöd för tolkningen av åtminstone förordningens art. 3.1. EU-domstolen har även nyligen bekräftat att äldre praxis gällan­de art. 3.1 är relevant för att tolka platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen eftersom den reviderade förordningen har samma syften som den äldre förordningen.[15] Som vanligt gäller dock att det är för­enat med vissa risker att dra alltför långtgående slutsatser av uttalan­dena i förordningens ingress. Äldre praxis bör också läsas i ljuset av att förordningen har genomgått en revidering.

EU-domstolen har i alla fall slagit fast i senare praxis att begreppet ”platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen” är specifikt för för­ordningen och har en självständig innebörd.[16] Begreppet ska tolkas enhetligt och utan påverkan av nationell lagstiftning.[17] Var platsen ska anses vara varierar dock enligt förordningens art. 3.1 beroende på om gäldenären är en juridisk person, en enskild som bedriver verksamhet som egenföretagare eller är en fri yrkesutövare, alternativt är en annan fysisk person.

 

3.2  Gäldenär som är en juridisk person

För att förenkla bedömningen av var platsen för en juridisk persons huvudsakliga intressen finns innehåller insolvensförordningen art. 3.1 en presumtionsregel. Enligt denna regel finns gäldenärens huvud­sakliga intressen i samma medlemsstat som gäldenärens säte, om inget annat visas.

Om gäldenärens säte har flyttats till en annan medlemsstat inom tre månader före ansökan om insolvensförfarande ska presumtions­regeln däremot inte tillämpas. Presumtionsregeln är dessutom enbart just en presumtion. Om det kan visas att platsen för gäldenärens huvud­sakliga intressen finns i en annan medlemsstat är det dom­stolarna där som är behöriga att inleda ett insolvensförfarande.

I förordningens ingresspunkt 28 framgår det att platsen ska vara fastställbar för tredje man samt att i denna bedömning ska hänsyn särskilt tas till borgenärerna och deras uppfattning om var gäldenären förvaltar sina intressen. Om platsen för de huvudsakliga intressena än­dras kan detta medföra att borgenärerna måste informeras vid lämp­lig tidpunkt ” (…) om den nya plats där gäldenären bedriver sin verk­samhet, till exempel genom att adressförändringen påpekas i affärs­korrespondens eller genom att den nya platsen offentliggörs på andra lämpliga sätt.”[18]

Mer konkret framgår det av ingresspunkt 30 att om ett företags huvudkontor är beläget i en medlemsstat som är en annan än den där företaget har sitt säte kan sätespresumtionen brytas, ”(…) när en övergripande bedömning av alla relevanta faktorer på ett sätt som kan fastställas av tredje part visar att centrum för företagets ledning och övervakning samt för tillvaratagande av företagets intressen finns i denna andra medlemsstat.”

Av ingressen verkar det med andra ord tydligt att det som avses med platsen för en juridisk persons huvudsakliga intressen är den plats där personen har sin ledning, förutsatt att detta går att fastställa för i synnerhet gäldenärens borgenärer. Utgångspunkten är dock att sätet motsvarar samma plats och det är enbart när det visas att så inte är fallet som sätespresumtionen ska frångås.

Skrivningarna i ingressen motsvarar som nämnts äldre praxis från EU-domstolen.[19] I EUD mål C-341/04 konstaterar EU-domstolen att sätespresumtionen exempelvis kan frångås gällande rena brevlåde­företag, där gäldenären inte bedriver någon verksamhet i den stat där sätet är beläget.[20] I det aktuella fallet ägdes gäldenärsbolaget av ett moderbolag, som hade sitt säte i en annan medlemsstat och som hade befogenhet att utse företagets ledning och därigenom kunde utöva kontroll över gäldenärsbolagets verksamhet. Enligt EU-domstolen var detta däremot inte tillräckligt för att sätespresumtionen skulle frångås eftersom gäldenärsbolaget var en fristående juridisk person som fak­tiskt bedrev verksamhet i den stat där gäldenärsbolagets säte var beläget.

I EUD mål C-396/09 konstaterar EU-domstolen att unions­lagstiftarens vilja har varit att ge platsen för gäldenärens huvudkontor en särställning som behörighetskriterium. Så länge bolagets huvud­kontor, det vill säga bolagets styrande och kontrollerande organ, finns där gäldenären har sitt säte samt att besluten om bolagets förvaltning fattas där på ett sätt som går att fastställa för tredje man, är det inte aktuellt att frångå sätespresumtionen. Om däremot sätet inte åter­speglar platsen för gäldenärens huvudkontor och detta framgår av en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som är objektiva och fastställbara för tredje man kan sätespresumtionen från­gås.

EU-domstolen har uttalat sig om vilka faktorer som kan vara relevanta för att bedöma platsen för gäldenärens huvudsakliga in­tressen i fler fall i äldre praxis.[21] Enligt domstolen ska samtliga orter där gäldenären utövar ekonomisk verksamhet och har tillgångar be­aktas. Det kan exempelvis handla om att gäldenären har fastigheter, har ingått hyresavtal eller avtal med en finansiell institution i en annan stat än den där gäldenären har sitt säte.[22] Det är enligt dom­stolen däremot inte tillräckligt att konstatera dessa omständigheter, det krävs att det efter en samlad bedömning av samtliga om­stän­digheter kan visas att gäldenären faktiskt leds, kontrolleras och att dess intressen förvaltas från ett annat land än säteslandet på ett sätt som går att fastställa för utomstående för att sätespresumtionen ska frångås.[23] Enbart den omständigheten att gäldenärsbolagets tillgångar har sammanblandats med tillgångar som hör till ett annat bolag med säte i en annan medlemsstat innebär enligt EU-domstolen inte heller att platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen ska anses finnas i den andra staten.[24]

I ett nyligen avgjort fall från år 2022 illustreras att platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen kan röra sig relativt snabbt mellan stater inom EU när gäldenären är en juridisk person. Gäldenärs­bolaget hade sitt säte i Luxemburg. I juni år 2019 beslutades att bolagets huvudkontor skulle flyttas till Storbritannien och där läm­na­de bolagets nya styrelseledamöter in en ansökan om insolvens­för­far­ande den 22 augusti. De aktuella styrelseledamöterna entledi­gades däremot dagen efter och en ny styrelseledamot upprättade ett nytt kontor i Tyskland. Den 23 augusti lämnade gäldenärsbolaget in en ny ansökan om insolvensförfarande i Tyskland som dock avvisades med motiveringen att domstolen saknade behörighet. Den 6 september samma år lämnades en ny ansökan in till den tyska domstolen, som då gjorde bedömningen att den var behörig eftersom platsen för gälde­närens huvudsakliga intressen bedömdes vara i Tyskland. Platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen rörde sig tämligen fort mellan medlemsstaterna i det aktuella fallet. 

Själva flytten eller bedömningen av var platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen fanns var däremot inte föremål för EU-dom­stolens bedömning i det aktuella fallet och det går därför inte att dra för långtgående slutsatser om hur domstolen hade ställt sig till de snabba flyttarna. Bedömningen handlade i stället om att klargöra om den första domstolen som fick ansökan om insolvensförfarande fick en exklusiv behörighet att pröva ansökan. Svaret på den frågan var i enlighet med domstolens tidigare praxis ja, när väl en ansökan lämnas in behåller den domstolen sin behörighet och ska pröva den utifrån tidpunkten då ansökan lämnades in till domstolen. Om domstolens beslut är att den är behörig och inleder ett förfarande får domstolar i övriga medlemsstater samtidigt inte inleda egna huvudförfaranden för samma gäldenär. Frågan komplicerades dock ytterligare av Stor­britanniens utträde ur EU. 

För en juridisk person med verksamhet i flera länder kan det teoretiskt sett vara enkelt att flytta platsen för gäldenärens huvud­sakliga intressen, det räcker att flytta huvudkontoret till en annan medlemsstat på ett sätt som är objektivt fastställbart för utomstående.[25] Om dessutom sätet registreras i den nya medlemsstaten uppfylls även sätespresumtionen, förutsatt att en ansökan om insolvensförfarande dröjer fram till tre månader efter flytten av sätet. Detta innebär att platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen och därigenom doms­rätten framstår som ett i stora delar rörligt mål när det gäller juridiska personer.

Något bör sägas i detta sammanhang gällande insolvens­förord­ningens uttalade syfte att stävja illojal forumshopping, det vill säga sådan som sker för att få en mer fördelaktig rättslig ställning till skada för borgenärerna.[26] Det kan tyckas vara ett motsägelsefullt syfte när anknytningskriterierna för juridiska personer skapar en situation där domsrätten knyts till en så rörlig plats som gäldenärens huvudkontor. Samtidigt får förordningen nog läsas så att unionslagstiftaren har bedömt att när det kan visas att gäldenärens huvudkontor finns i en medlemsstat motsvarar det även borgenärernas berättigade förvänt­ningar för att ett insolvensförfarande ska inledas i den medlems­staten.[27] Detta förutsatt att det verkligen rör sig om den plats där gäldenären förvaltar sina intressen samt att detta är fastställbart för utom­stående. På så sätt verkar unionslagstiftaren mena att doms­rätten i alla fall knyts till ”rätt” medlemsstat, även om huvudkontoret nyligen har flyttats.

Hur enkelt det är att flytta ett huvudkontor i praktiken får dock lämnas osagt och beror på den enskilda situationen. En flytt hindrar dessutom inte att det eventuellt skulle kunna inledas att territoriellt förfarande i ursprungsstaten om gäldenärsbolaget fortsätter bedriva viss verksamhet där.

 

3.3  Gäldenär som är egenföretagare eller fri yrkesutövare

Insolvensförordningen innehåller särskilda domsrättsregler för en­skilda som är egenföretagare eller så kallade fria yrkesutövare.[28] Precis som för övriga gäldenärer gäller att platsen för de huvudsakliga in­tressena ska vara den plats där gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen på ett sätt som är fastställbart för utomstående.

På motsvarande sätt som för juridiska personer innehåller art. 3.1 dessutom en presumtionsregel för att förenkla bedömningen av var platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen ska anses vara. I det här fallet anger presumtionsregeln att platsen anses vara vid egen­företagarens huvudsakliga verksamhetsställe, om inget annat visas. Pre­­­sumtionen gäller dock enbart förutsatt att platsen inte har flyttats inom tre månader före ansökan om insolvensförfarande. I så fall behöver bedömningen utgå ifrån den plats där gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen.

Varken insolvensförordningen eller EU-domstolens praxis ger någon vidare vägledning än vad som nu har sagts angående hur platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen ska förstås för denna typ av fysiska personer. Enligt min mening talar anknytnings­kri­te­rierna dock för att unionslagstiftaren, på samma sätt som när det gäller juridiska personer, har avsett att ge gäldenärens huvudkontor en särställning som anknytningskriterium. Oavsett om det rör sig om en juridisk person eller en fysisk person som är egenföretagare lär gäldenären normalt förvalta sina intressen vid sitt huvudkontor, eller i alla fall vid en motsvarande plats om gäldenären saknar ett faktiskt huvudkontor. För egenföretagare verkar det också rimligt att anta, utan att ha gjort en studie i ämnet, att huvudkontoret, eller de funk­tioner som ett huvudkontor utövar, normalt finns vid egen­före­taga­rens huvudsakliga verksamhetsställe. Skulle det däremot visas att den plats som motsvarar företagarens huvudkontor inte finns vid gälde­närens huvudsakliga verksamhetsställe och detta är objektivt fastställ­bart för utomstående menar jag att presumtionen ska brytas i linje med EU-domstolens praxis för juridiska personer.[29]

En intressant aspekt av att presumtionen knyts till gäldenärens huvudsakliga verksamhetsställe är att detta är en plats som kan variera över tid, givet att gäldenären bedriver verksamhet internationellt. Om gäldenären väljer att etablera sig i en ny medlemsstat och flyttar sin huvudsakliga verksamhet dit följer även domsrätten för ett eventuellt insolvensförfarande med i flytten.

 

3.4  Gäldenärer som är fysiska personer i övrigt

Vad gäller enskilda personer som inte är egenföretagare eller fria yrkesutövare gäller, precis som för övriga gäldenärer, att platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen är den plats där hen vanligtvis förvaltar sina huvudsakliga intressen. För den här typen av gäldenärer presumeras denna plats däremot vara vid gäldenärens hemvist om inget annat visas enligt art. 3.1. Hemvistpresumtionen gäller dock enbart om gäldenären inte har flyttat sin hemvist inom sex månader före det att ansökan om ett insolvensförfarande lämnades in till en nationell domstol.

Insolvensförordningens ingress innehåller en del intressanta uttalan­den gällande var den här typen av enskilda personers huvud­sakliga intressen finns.[30] För det första anges att hemvistpresumtionen kan frångås om huvuddelen av gäldenärens tillgångar finns inom en annan medlemsstats territorium.

För det andra kan hemvistpresumtionen enligt uttalanden i in­gressen brytas om gäldenären har flyttat sin hemvist och ”(…) det kan fastställas att den huvudsakliga anledningen till att denne flyttade var att ansöka om insolvensförfarande inom den nya jurisdiktionen och om en sådan ansökan påtagligt skulle vara till nackdel för de borge­närers intressen vilkas förehavanden med gäldenären ägde rum före förflyttningen.”[31]

EU-domstolen har nyligen fått tillfälle att uttala sig om hur skriv­ningarna i ingressen ska förstås i förhållande till art. 3.1.[32] Domstolen anger att de kriterier som är relevanta för att fastställa platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen är sådana som rör personens förmögenhetssituation och ekonomiska situation och som går att fastställa för utomstående och då särskilt för borgenärerna.[33] Platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen motsvarar enligt dom­stolen den plats där personen förvaltar sina ekonomiska intressen ”(…) och uppbär och förbrukar större delen av sina inkomster eller där större delen av dennes tillgångar finns.”[34] Enligt domstolen motsvarar gälde­närens hemvist med ”stor sannolikhet” platsen för per­sonens huvud­sakliga ekonomiska intressen.[35]

I det aktuella fallet rörde det sig om två gäldenärer som hade an­sökt om ett insolvensförfarande i Portugal där de ägde sin enda fasta egendom. Det var också i Portugal som de transaktioner genomförts och avtal ingåtts som hade lett till gäldenärernas insolvens. Gälde­närernas hemvist var däremot i Storbritannien.

Enligt EU-domstolen måste en helhetsbedömning göras av samtliga kriterier för att fastställa platsen för gäldenärens huvudsakliga in­tressen. Det räcker enligt domstolen inte att, så som framgår i ingress­punkt 30, enbart konstatera att huvuddelen av gäldenärens tillgångar finns i en annan medlemsstat, eller som i det aktuella fallet, att gälde­närens fasta egendom finns i en annan stat än den där gäldenären har sin hemvist, för att frångå hemvistpresumtionen. Den plats där gäldenärens tillgångar finns ska enligt domstolen nämligen enbart ses som ett av de relevanta kriterier som finns för att fastställa platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen.[36]

Vad gäller den omständigheten att det var i Portugal som de transak­tioner genomförts och avtal ingåtts som ledde till gälde­när­ernas insolvens tydliggör EU-domstolen att orsaken till gälde­närens insolvens inte i sig är relevant för att fastställa platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen.[37] Samtidigt anger domstolen att den natio­nella domstolen måste beakta samtliga omständigheter rörande gäl­de­närens förmögenhetssituation och ekonomiska situation eftersom dessa kan hänföras till den plats där gäldenären förvaltar sina in­tressen. Så som jag läser domstolens uttalande öppnar domstolen på så sätt upp för att dessa omständigheter i sig, det vill säga att transak­tioner genomförts och avtal ingåtts i en annan medlemsstat än gälde­närens hemvist, skulle kunna vara relevanta för att bedöma var platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns vid en helhets­bedömning.

Domstolen anger också att anknytningskriterierna syftar till att fastställa vilken domstol som gäldenären har en ”verklig” anknytning till och som därigenom uppfyller ”(…) borgenärernas berättigade för­väntningar.”[38] För att presumtionen ska frångås krävs med andra ord en helhetsbedömning av gäldenärens hela ekonomiska situation, var­av den omständigheten att huvuddelen av gäldenärens tillgångar finns i en annan stat än den där gäldenären har sin hemvist enbart är en del i den bedömningen.

Det finns även en kort referens i det aktuella fallet till uttalandet i förordningens ingress om att hemvistpresumtionen kan brytas om gäldenären har flyttat sin hemvist för att ansöka om ett insolvens­förfarande inom den nya jurisdiktionen och detta är till påtaglig nackdel för borgenärernas intressen.[39] EU-domstolen verkar vara av uppfattningen att den omständigheten i sig inte heller är tillräcklig för att frångå hemvistpresumtionen.[40] Istället måste den nationella domstolen göra en helhetsbedömning av gäldenärens ekonomiska situation och förmögenhetssituation för att bedöma om hemvist­presum­tionen kan frångås.

Jag drar slutsatsen av EU-domstolens resonemang att hemvist­presumtionen är stark vad gäller enskilda personer som inte är egenföretagare eller fria yrkesutövare. För att den ska brytas krävs att gäldenären har flyttat sin hemvist inom sex månader före ansökan om insolvensförfarande alternativt att det visas av en helhetsbedömning av samtliga omständigheter som rör gäldenärens ekonomiska situa­tion och förmögenhetssituation att gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen i en annan medlemsstat på ett sätt som är objektivt fast­ställbart för utomstående. Det räcker alltså inte att enbart konsta­tera att huvuddelen av gäldenärens tillgångar finns i en annan stat eller att gäldenären har flyttat sin hemvist i syfte att påverka doms­rätten för att frångå hemvistpresumtionen. Om det däremot kan visas att gälde­närens hemvist enbart rör sig om en postadress och att gälde­nären inte har någon koppling till den staten och kanske till och med har skapat adressen i syfte att välja insolvensforum, kan hemvist­presum­tionen frångås.

I ett nyligen avgjort fall från hovrätten prövades frågan om var platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns när gäldenärens hemvist inte gick att fastställa.[41] Fallet rörde en gäldenär som motsatt sig en konkursansökan från en borgenär i Sverige med motiveringen att hen hade utvandrat till Tyskland. Det framgick av borgenärens utredning att gäldenären hade bolagsengagemang i Sverige samt var lagfaren ägare till hälften av en fastighet här samt att gäldenären för­sökte undanhålla sig rättsprocesser i Sverige. Enligt hovrätten gick det inte att fastställa att gäldenärens hemvist fanns vare sig i Sverige eller i Tyskland eftersom gäldenären hade utvandrat från Sverige till Tysk­land, men saknade adress i Tyskland. Domstolen nämner även att gäldenären inte hade informerat borgenären om att hen hade flyttat platsen för sina huvudsakliga intressen, men det är oklart vilken vikt domstolen la vid detta i sin bedömning. Hovrätten konstaterar där­emot att sökanden har bevisbördan för var platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns och att sökandens utredning samman­taget talade för att gäldenären fortfarande hade sina huvudsakliga ekonomiska intressen i Sverige. Eftersom gäldenären samtidigt inte kunnat visa att hens huvudsakliga intressen var i Tyskland ansåg hovrätten att svensk domsrätt förelåg.

Hovrätten hänvisar i sina domskäl bland annat till insolvens­förordningens ingresspunkt 28 där det framgår att särskild hänsyn ska tas till borgenärernas uppfattning om var gäldenären förvaltar sina intressen vid bedömningen av platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen samt att detta kan innebära att borgenärerna måste infor­meras vid lämplig tidpunkt om denna plats ändras. Vidare refererar domstolen även till ovan nämnda fall från EU-domstolen, där det just framgår att det måste göras en helhetsbedömning av samtliga objek­tiva kriterier som kan fastställas av utomstående för att fastställa var gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen samt att hänsyn ska tas till var gäldenären uppbär och förbrukar större delen av sina in­komster och var större delen av gäldenärens tillgångar finns.

Det hade varit intressant att veta hur hovrätten hade bedömt hemvistpresumtionen i ett motsvarande fall där gäldenären hade hunnit skaffa en adress och hemvist i Tyskland sex månader innan ansökan om insolvensförfarande i Sverige. Hemvistpresumtionen är som nämnts stark i EU-domstolens praxis. Om sökanden i ett sådant fall hade kunnat visa att adressen i Tyskland enbart utgör en post­adress, att adressändringen skett för att undgå en svensk konkurs samt att merparten av gäldenärens tillgångar och bolagsengagemang finns i Sverige på ett sätt som visar att gäldenären faktiskt förvaltar sina intressen från Sverige, borde den svenska domstolen ha kunnat från­gå presumtionen och fastställa att platsen för gäldenärens huvud­sakliga intressen finns i Sverige.

Om gäldenären däremot kunnat visa att hen bosatt sig på sin nya adress i Tyskland verkar det enligt min mening svårt att frångå presum­tionen enbart med motiveringen att gäldenärens tillgångar och bolagsengagemang finns i Sverige i sig. Med tanke på EU-dom­stolens senare praxis verkar det även tveksamt om motiven till flytten hade fått någon avgörande betydelse i bedömningen, givet att gälde­nären kunnat visa att hen faktiskt förvaltar sina intressen från sin nya hemvist på ett sätt som är objektivt fastställbart för utomstående.

 

4  Domsrätten ska prövas ex officio

Något bör också sägas om den nationella domstolens prövning av sin internationella behörighet enligt insolvensförordningen. Prövningen ska ske på eget initiativ av den nationella domstolen enligt art. 4. För exempelvis svensk konkurs bedöms exempelvis behörighetsfrågan efter ansökan och det är som nämnts upp till sökanden att styrka domstolens behörighet.[42]

Ett insolvensförfarande är av en särskild karaktär processuellt på så sätt att det ska hantera gäldenärens ekonomiska situation i ett läge där beslut behöver fattas snabbt. När det exempelvis gäller konkurs­ansökningar ligger det i sakens natur att dessa måste prövas skynd­samt för att undvika att värden försvinner.[43] Samtidigt innehåller insolvens­förordningens ingress flera skrivningar gällande vikten av att den nationella domstolen på eget initiativ undersöker om platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen faktiskt finns inom domstolens jurisdiktion och att domstolen bör kräva att gäldenären ska lämna ytterligare bevisning till stöd för domstolens behörighet om ”omstän­digheterna i ärendet ger upphov till tvivel om domstolens behörighet (…).[44] En sådan skrivning kan ge intrycket av att insolvens­förord­ningen sätter ett visst utredningsansvar hos den nationella domstolen som potentiellt skulle kunna försena processen jämfört med om dom­stolen exempelvis enbart bedömer sin behörighet base­rat på den ut­red­ning som presenteras av sökanden. I ett tidigare nämnt rättsfall från EU-domstolen år 2022 anger EU-domstolen att det är upp till den nationella domstolen att kontrollera att platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns inom domstolens medlems­stats territo­rium.[45]

Uttalandena i ingressen och i EU-domstolens praxis får ses i ljuset av att beslutet om att inleda ett insolvensförfarande och därigenom den nationella domstolens behörighet ska erkännas i övriga medlems­stater. Detta bygger på principen om ömsesidigt förtroende.[46] Om nationella domstolar fattar beslut om att inleda förfaranden utan en bedömning av sin internationella behörighet kan det skada det ömse­sidiga förtroendet.

Insolvensförordningen innehåller däremot inga processrättsliga bestämmelser som tar sikte på hur prövningen av domsrätten ska ske i den nationella domstolen utöver att den just ska ske ex officio. Det utredningsansvar som kan utläsas i ingressen saknar med andra ord en motsvarande uttrycklig bestämmelse i förordningen.

I ett äldre fall har EU-domstolen nämnt apropå bedömningen av platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen att när de handlingar som domstolen förfogar över inte visar på någon omständighet för att frångå presumtionen står presumtionen fast.[47] Rimligtvis är det också så som förordningen ska förstås, det vill säga att en nationell domstol ska kunna luta sig mot presumtionerna när det går att fastställa exempelvis gäldenärens säte, hemvist eller huvudsakliga verksamhets­ställe. Det är när frågan är om att frångå presumtionerna som dom­stolen särskilt måste säkerställa att sökanden har visat att platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen verkligen finns inom dom­stolens jurisdiktion för att domstolen ska vara behörig att inleda ett insolvens­förfarande.

Förordningen kan dock kritiseras på den grunden att ansvaret för utredningen kan hamna på sökanden enligt nationell rätt.[48] Sökanden är med största sannolikhet inte intresserad av att lägga fram en utredning som talar till sökandens nackdel eller som väcker den natio­­nella domstolens tvivel om sin egen internationella behörighet. Samtidigt finns det möjlighet att överklaga ett beslut om domstolens behörighet i enlighet med förordningens art. 5. Detta får väl anses ge åtminstone gäldenären och borgenärerna ett indirekt skydd mot att ett insolvensförfarande inleds i ”fel” medlemsstat, förutsatt att beslutet faktiskt överklagas och den som överklagat presenterar en mer ingående utredning av var platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns.[49]

 

5  Behöver kreditgivare räkna med att ett insolvensförfarande kan komma att inledas i en annan stat?

Det är fullt möjligt för en gäldenär att flytta sitt huvudkontor, sin hemvist respektive sitt huvudsakliga verksamhetsställe till en annan medlemsstat inom EU. Det innebär att kreditgivare behöver räkna med att ett insolvensförfarande kan komma att inledas i en annan medlemsstat. Domsrättsreglerna i insolvensförordningen innebär inget hinder mot en flytt, tvärtom verkar anknytningskriterierna i sig vara av en sådan natur att de är flyttbara. EU-domstolens praxis under senare år verkar dessutom gå i riktning mot att ett insolvens­för­farande ska inledas i just den stat där gäldenären verkligen har sina huvudsakliga intressen, samtidigt som syftet bakom att platsen just finns där enbart ges en viss betydelse som en omständighet i en större helhetsbedöm­ning.[50] I linje med etableringsrätten och principen om den fria rörlig­heten inom EU verkar det inte heller särskilt märkligt att insolvens­förordningen inte syftar till att förhindra att såväl fysiska som juridiska personer kan komma att etablera sig i andra medlems­stater.

Domsrättsreglerna innebär däremot ett hinder mot att insolvens­forum ändras genom en flytt efter det att en ansökan om insolvens­förfarande har lämnats in till den domstol som vid tidpunkten för ansökan var behörig att inleda förfarandet. På så sätt förhindras forum­shopping efter ansökan, vilket innebär att borgenärer inte behöver ”jaga” efter gäldenärer inom EU när väl ansökan har lämnats in.[51]

Vad gäller tiden före ansökan finns det däremot större möjligheter att insolvensforum ändras genom att gäldenären flyttar platsen för sina huvudsakliga intressen till en annan stat. Detta kan ske av natur­liga skäl, att gäldenären helt enkelt önskar flytta utan att för den sakens skull ha för avsikt att försöka påverka domsrätten för ett fram­tida insolvensförfarande. Det finns som nämnts exempel på fall där gäldenären har flyttat sitt huvudkontor till andra medlemsländer under en kortare tidsperiod.[52]

En flytt kan däremot också ske i proaktivt syfte att förbättra sin egen eller någon annans rättsliga ställning i samband med ett insolvensförfarande. Ett av insolvensförordningens uttalande syften är som nämnts att förhindra den typen av forumshopping där detta sker till nackdel för gäldenärens borgenärer.[53] Förordningens ingress inne­håller dessutom uttalanden som tyder på att en nationell domstol kan behöva ta ställning till den omständigheten att syftet med en flytt kan ha varit att just välja jurisdiktion vid bedömningen av var platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns.[54] Som har konstaterats i denna artikel verkar dock EU-domstolens praxis på senare tid tala för att den omständigheten att forumshopping har förekommit ändå inte är avgörande om det samtidigt kan visas att platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen verkligen finns i den nya staten på ett sätt som är objektivt fastställbart för utomstående.[55]

 

6  Slutord

Insolvensrätten är just nu ett område under förändring och hög­aktuellt inom EU. Orsakerna är flera, återkommande finanskriser och en önskan om en starkare inre marknad är två av dem. Det har hänt en hel del på senare år, exempelvis genom tillkomsten av EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv från år 2019 som bland annat har lett till en ny lag om företagsrekonstruktion i Sverige.[56] I vintras[57] lämnade dessutom EU-kommissionen ett förslag om ytterligare harmo­­nisering av medlemsstaternas materiella insolvensrätt.[58]

I det förslag som har lagts fram är det inte aktuellt med en full­ständig harmonisering. Samtidigt är det viktigt att påpeka att även om medlemsländernas materiella insolvensrätt skulle bli helt harmo­ni­serad inom EU finns det även andra aspekter såsom skillnader i språk, kompetens inom en annan medlemsstats juridiska system och annat som skulle kunna skapa problem för exempelvis gäldenärens borge­närer om insolvensforum plötsligt ändras från en stat till en annan. En harmonisering skulle inte heller fullt ut nödvändigtvis ta bort incitamenten för forumshopping.[59]

Utvecklingen i EU-domstolens praxis på senare år verkar dock enligt vad som har framgått i denna artikel inte hindra en flytt av insolvensforum i någon högre utsträckning. Vad gäller särskilt juri­diska personer förenklar snarare EU-domstolens tolkning av doms­rätts­reglerna en sådan flytt eftersom det är tillräckligt att gäldenärens huvudkontor flyttas till en ny medlemsstat på ett sätt som är objektivt fastställbart för utomstående. Domstolen verkar enligt min mening lägga mindre vikt vid orsakerna bakom flytten om det kan visas att huvudkontoret verkligen finns i den nya medlemsstaten.

För en kreditgivare verkar domsrätten därför i praktiken förutsebar endast vid den tidpunkt då ansökan om insolvensförfarande faktiskt lämnas in till en nationell domstol, vilket sannolikt är ett annat datum än det för själva kreditgivningen. I avsaknaden av en vidare harmo­nisering av medlemsstaternas materiella insolvensrätt kan det därför fortfarande vara betydelsefullt för en kreditgivare att bedöma risken för att insolvensforum flyttas till en annan stat inför en eventuell kreditgivning.

 


[1]  Universitetslektor i civilrätt vid juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

[2]  Se exempelvis den komparativa studien i Harmonisation of Insolvency Law at EU Level, Policy Department C — Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Euro­pean Parliament, Brussels 2010. Se även Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten COM/2022/702 final.

[3]  Se Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten COM/2022/702 final.

[4] Artikeln bygger på resonemang som utvecklats i författarens doktorsavhandling Gränsöverskridande insolvens (2017), där detta är en av slutsatserna.

[5]  För en historisk tillbakablick se Warberg (2017) s. 35–38. På senare år har arbetet inom EU bland annat resulterat i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för förebyggande rekonstruk­tion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra för­faran­den rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (Rekonstruktions- och insolvens­direktiv) samt Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonise­ring av vissa delar av insolvensrätten COM/2022/702 final.

[6]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (omarbetning), härefter benämnd EU:s insolvens­förord­ning. Förordningen har behandlats av exempelvis Mellqvist, SvJT 2005 s. 449–477; Morgell, SvJT 2010 s. 436; Nästegård, TfR 2012 s. 91-136; Bogdan, JT 2015 s. 3–14; Warberg (2017) s. 35–217.

[7]  Se Bogdan & Hellner, Svensk internationell privat- och processrätt (2022) s. 437 ff. samt Warberg (2017) kap 2.3.

[8]  Samtliga förfaranden som omfattas i medlemsstaterna listas i EU:s insolvens­förordning bilaga A. Förordningen omfattar däremot inte insolvensförfaranden rörande kreditinstitut, försäkringsföretag och liknande, se art. 1.2. Denna typ av gälde­närer omfattas av annan särskild reglering. För svensk del se lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

[9]  Se Bogdan & Hellner (2022) kap 24.2 samt Warberg (2017) kap 2.3. Jämför även EU:s insolvensförordning art. 85.3. Frågan om förordningens tillämplighet i tid och rum behandlas i Warberg (2017) kap 2.2.

[10]  Jämför EU:s insolvensförordning art. 7–18.

[11]  Se EU:s insolvensförordning art. 3.1 och EUD mål C-723/20.

[12]  Se EU-domstolens resonemang i EUD mål C-723/20.

[13]  EU:s insolvensförordning art. 19–20. Se EU-domstolen i EUD mål C-723/20 p. 35–36.

[14]  Se EUD mål C-723/20 och EUD mål C-253/19 samt gällande den äldre insolvensförordningen EUD mål C-493/18, EUD mål C-196/17, EUD mål C‑641/16, EUD mål C-353/15, EUD mål C-649/13, EUD mål C-328/12, EUD mål C-327/13, EUD mål C-116/11, EUD mål C-396/09, EUD mål C-191/10, EUD mål C-112/10, EUD mål C-444/07, EUD mål C-339/07, EUD mål C-341/04, EUD mål C-1/04.

[15]  Se EU-domstolens resonemang i EUD mål C-723/20 vid p. 26–29.

[16]  Se EUD mål C-253/19 vid p. 17 och där angiven praxis.

[17]  Se EUD mål C-253/19 p. 18 samt äldre praxis EUD mål C-341/04 p. 31, EUD mål C-396/06 p. 43, EUD mål C-191/10 p. 31 samt EUD mål C-116/11 p. 49.

[18]  Se insolvensförordningen ingresspunkt 28.

[19]  Se även EUD mål C-253/19 och domstolens resonemang i särskilt p. 20.

[20]  För motsvarande resonemang i svensk hovrättspraxis gällande den äldre förordningen, se Hovrättens över Skåne och Blekinge beslut 2005-02-03 i mål Ö 21-05, Svea hovrätts beslut 2003-05-30 i mål Ö 4105-03 och hovrätten för Övre Norrland den 14 februari 2006 i mål Ö 929-05.

[21]  Se särskilt EUD mål C-396/09 och EUD mål C-191/10.

[22]  EUD mål C-396/09.

[23]  EUD mål C-396/09.

[24]  EUD mål C-191/10.

[25]  Denna slutsats dras även i Warberg (2017) och har inte ändrats efter EU-dom­stolens avgöranden på senare år.

[26]  Se EU:s insolvensförordning ingresspunkt 5, 29–34.

[27]  Jämför EU-domstolens resonemang i EUD mål C-253/19 p. 21.

[28]  För en fördjupad studie av vad som avses med egenföretagare och fria yrkes­utövare enligt EU:s insolvensförordning, se Warberg (2017) kap 3.4.

[29]  Se Warberg (2017) kap 3.4, där jag drar liknande slutsatser.

[30]  Se särskilt EU:s insolvensförordning ingresspunkt 30.

[31]  EU:s insolvensförordning ingresspunkt 30.

[32]  Se EUD mål C-253/19.

[33]  Se EUD mål C-253/19 p. 21–22.

[34]  EUD mål C-253/19 p. 24.

[35]  EUD mål C-253/19 p. 25.

[36]  Se särskilt domstolens resonemang i EUD mål C-253/19 vid p. 26–28.

[37]  EUD mål C-253/19 p. 30.

[38]  EUD mål C-253/19 p. 21.

[39]  EUD mål C-253/19 p. 26–27 samt EU:s insolvensförordning ingresspunkt 30.

[40]  Se EUD mål C-253/19 p. 26–27.

[41]  RH 2022:10. Fallet kommenteras även av Bogdan, SvJT 2023 s. 262, se vid s. 295.

[42]  Jämför konkurslag (1987:672) 2 kap. och Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning 4 §.

[43]  Jämför konkurslag (1987:672) 2 kap.

[44]  Se insolvensförordningens ingresspunkt 27 och 32.

[45]  EUD mål C-723/20 vid p. 34.

[46]  Jämför insolvensförordningens ingresspunkt 65.

[47]  Se EUD mål C-444/07 p. 38.

[48]  Det har mig veterligen inte gjorts någon komparativ studie av nationell process­rätt i medlemsstaterna för att se hur vanligt förekommande detta är. Denna artikel syftar heller inte till att klargöra utredningsansvaret enligt svensk insolvens- och process­rätt. 

[49]  Jämför även EU:s insolvensförordning ingresspunkt 65.

[50]  Jämför EUD mål C-253/19 p. 21.

[51]  Se EUD mål C-723/20 p. 32.

[52]  Se EUD mål C-723/20.

[53]  Se exempelvis insolvensförordningen ingresspunkt 29. Jämför EUD mål C-1/04 p. 25, EUD mål C-339/07 p. 23, EUD mål C-328/12 p. 25.

[54]  Se särskilt EU:s insolvensförordning ingresspunkt 30.

[55]  Se EUD mål C-253/19 p. 26–28.

[56]  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och närings­för­bud och om åtgärder för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insol­vens och skuldavskrivning effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (Rekonstruktions- och insolvensdirektiv).

[57]  December 2022.

[58]  Se Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten COM/2022/702 final.

[59]  Jämför Warberg (2017) s. 377–380.