2018-05-25

Till medlemmarna i Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning samt tidningens författare, prenumeranter och webbesökare

 

 

Information med anledning av dataskyddsförordningen

 

Med anledning av att Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) träder i kraft denna dag vill Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning (föreningen) underrätta föreningens medlemmar samt tidningens författare, prenumeranter och webbesökare om följande.

 

Ansvarig för föreningens hantering av personuppgifter är föreningens styrelse, som kan kontaktas enligt kontaktuppgifterna i sidfoten.

 

I fråga om föreningens medlemmar behandlar föreningen uppgifter om namn, postadress och e-postadress. Dessa uppgifter behandlas för att föreningen ska kunna uppfylla sin skyldighet att kalla medlemmarna till årsmöten. Uppgifterna används även när föreningen kallar medlemmarna till andra föreningssammankomster.

 

När det kommer till författare som medverkar i tidningen behandlar föreningen uppgifter om namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer samt kontouppgifter. Dessa uppgifter behandlas för att föreningen ska kunna uppfylla sina avtalsförpliktelser i förhållande till författaren samt för att föreningen ska kunna uppfylla sina redovisningsrättsliga och skatterättsliga skyldigheter.

 

Beträffande prenumeranter behandlar föreningen uppgifter om namn, företag, postadress, eventuellt VAT-nummer, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter behandlas för att föreningen ska kunna uppfylla sina avtalsförpliktelser i förhållande till prenumeranten samt för att föreningen ska kunna uppfylla sina redovisningsrättsliga och skatterättsliga skyldigheter.

 

Besökare på webbplatsen svjt.se kan välja att registrera sig för att få tillgång till ytterligare funktioner, såsom nedladdning av artiklar i PDF-format. I fråga om besökare som väljer att registrera sig behandlar föreningen uppgifter om av användaren valt användarnamn, e-postadress och lösenord. Dessa uppgifter behandlas för att föreningen ska kunna tillhandahålla de ytterligare funktionerna.

 

Iustus Förlag (Box 1994, 751 49 Uppsala, telefon: 018-65 03 30) hanterar föreningens medlemsregister och prenumerantregister samt utbetalning av arvoden till författare. Föreningen låter av denna anledning förlaget ta del av uppgifter om medlemmar, prenumeranter och författare.

 

Webbyrån Oxys AB (Repslagargatan 17 B, 118 46 Stockholm, telefon:
08-684 283 00) hanterar föreningens webbplats svjt.se såvitt avser webbdesign och tekniska frågor. Föreningen kan, i syfte att säkerställa att webbplatsen fungerar för alla användare, låta webbyrån ta del av uppgifter om besökare som registrerat sig på webbplatsen svjt.se.

 

Den som önskar ta del av de personuppgifter som föreningen har sparat om henne eller honom kan kontakta föreningen enligt kontaktuppgifterna i sidfoten. Samma kontaktuppgifter kan användas av den som vill få felaktiga personuppgifter rättade. Om uppgifterna inte längre är nödvändiga, går det också att begära att få sina personuppgifter raderade. Uppgifterna behandlas endast under så lång tid som krävs med hänsyn till de ovan angivna ändamålen för respektive uppgift. Den som önskar få närmare besked om hur länge en viss personuppgift lagras kan få besked även om detta genom att kontakta föreningen enligt angivna kontaktuppgifter.

 

Den som önskar klaga på föreningens hantering av personuppgifter kan göra det till Datainspektionen (Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon:
08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, webbplats: www.datainspektionen.se).

 

Med vänliga hälsningar

 

 

 

Thomas Pettersson

Tf. redaktör

 

 

_________________________________________________

Svensk Juristtidning                              svjt@iustus.se                                                                                

Box 1994                                               www.svjt.se                                                                                     

751 49 Uppsala