ANMÄLAN.

 

I våra grannländer Danmark, Norge och Finland hava sedan länge funnits juridiska tidskrifter med det dubbla ändamålet att giva referat av intressanta rättsfall och lämna plats åt uppsatser och meddelanden i juridiska ämnen. I vårt land äga vi i Nytt juridiskt arkiv en publikation, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt fyllt denna dubbla uppgift. Planen för nämnda tidskrift har emellertid medfört en begränsning av uppgiften, dels därutinnan att endast sådana rättsfall, som fullföljts till högsta instans, kunnat vinna beaktande, dels i det avseendet att redogörelsen för förarbetena till nyutkomna lagar i så hög grad tagit tidskriftens utrymme i anspråk, att den endast kunnat bereda rum för ett fåtal juridiska uppsatser årligen.
    Svensk Juristtidning, vars första häfte härmed utsändes, avser att i sin mån fylla den brist, som i berörda avseenden sedan länge gjort sig kännbar i vårt land. Vad publikationen av rättsfall beträffar, har redan för mer än tjugo år sedan väckts tanke på utgivande av en »hovrättstidning» under medverkan av ett antal bisittare i överrätterna. Om denna tanke redan på den tiden hade sitt berättigande, har den det i vida högre grad numera. Av de förra året genomförda inskränkningarna i rätten att överklaga hovrätternas utslag blir nämligen en följd, att ett stort antal, kanske hälften av alla till hovrätterna fullföljda tvistemål och brottmål komma att där avdömas i sista instans. Allt efter som verkningarna av denna reform göra sig gällande, blir det naturligtvis icke möjligt att genom referat allenast av mål, avgjorda i högsta domstolen, vinna samma fullständiga översikt av svensk praxis, som Nytt juridiskt arkiv hittills kunnat lämna. Svensk Juristtidning har därför satt

 

Svensk Juristtidning 1916. 1

 

2 ANMÄLAN.såsom en av sina huvudsakliga uppgifter att meddela referat av alla i juridiskt avseende mera intressanta rättsfall, som i sista instans avgjorts av rikets hovrätter. För att kunna fylla denna uppgift har redaktionen försäkrat sig om medverkan av ett stort antal hovrättsledamöter.
    Ett annat huvudsyfte med Svensk Juristtidning är att tillgodose behovet av en facktidskrift, där teoretiska och praktiska jurister kunna framlägga sina tankar i juridiska spörsmål, vare sig dessa angå tolkning av gällande rätt eller aktuella ämnen på lagstiftningens område. Redaktionen hoppas att i varje häfte av tidskriften kunna bjuda dess läsare en eller flera uppsatser, behandlande civilrättsliga, processrättsliga eller straffrättsliga ämnen. Av den speciella privaträttens grenar komma handels- och försäkringsrätten att särskilt uppmärksammas. Härjämte skola lagförslag och kommittébetänkanden av mera allmänt intresse i tidskriften anmälas och recensioner lämnas av nyutkommen litteratur inom nyssnämnda delar av juridiken. Frågor, som falla inom statsvetenskapens eller nationalekonomiens områden, komma däremot icke i regel att behandlas, då för deras dryftande särskilda publikationer äro att tillgå. Ehuru Svensk Juristtidning, såsom namnet utmärker, närmast avser att behandla spörsmål inom den svenska juridiken, skola däri jämväl införas meddelanden från utlandet, särskilt våra närmaste grannländer, rörande lagstiftning, litteratur och rättskipning, som kan vara av större intresse för svenska jurister. Slutligen vill redaktionen, utan att göra tidskriften till organ för någon viss yrkesgrupps intressen, söka i en särskild notisavdelning följa föreningslivet inom olika sammanslutningar av jurister, och är det redaktionens avsikt att jämväl i övrigt genom kortfattade meddelanden och översikter tillhandahålla nyhetsmaterial, särskilt från lagstiftningsarbetet och den judiciella förvaltningen.
    Redaktionen utgöres av justitierådet T. ALMÉN, hovrättsrådet G. APPELBERG, professor B. EKEBERG, advokaten v. häradshövding G. HUSELIUS och hovrättsrådet K. SCHLYTER, med professor N. ALEXANDERSON, professor A. KÖERSNER och advokaten C. LJUNGHOLM såsom suppleanter. Det närmaste arbetet med insamling och urval av de hovrättsdomar, som skola refereras i tidskriften, hava hovrättsråden G. APPELBERG, Stockholm, H. HJERTÉN, Jönköping, och G. BESKOW, Kristianstad, åtagit sig,

ANMÄLAN. 3en var för den hovrätt, i vilken han är ledamot. Kortare meddelanden angående vissa i danska, norska och finska tidskrifter refererade rättsfall komma, i enlighet med en av redaktionen uppgjord plan, varom närmare i nästa häfte, att lämnas av t. f. revisionssekreterarna BROR HASSELROT och R. EKLUND samt hovrättsassessorn A. LINDHAGEN. Då redaktionsarbetet ansetts kräva, att redaktionens samtliga medlemmar äro bosatta i Stockholm, har redaktionen ansett angeläget att försäkra sig om ständig medverkan av åtskilliga utom Stockholm bosatta representanter för olika juristgrupper. Sådan medverkan har utlovats av borgmästaren G. A. BJÖRKMAN, Norrköping, professor C. G. BJÖRLING, Lund, borgmästaren J. BÅÅTH, Hälsingborg, professor T. ENGSTRÖMER, Uppsala, landssekreteraren F. HALLBERGMalmö, häradshövdingen E. HÅKANSON, Hässleholm, häradshövdingen K. H. HÖGSTEDT, Hedemora, advokaten v. häradshövding O. MANNHEIMER, Göteborg, rådmannen E. W. MOLIN, Göteborg, häradshövdingen A. OLIVECRONA, Uppsala, häradshövdingen H. VON SYDOW, Vänersborg, och advokaten M. WALDENSTRÖMMalmö.
    Rörande aktuella juridiska frågor i våra grannländer har redaktionen förmånen att kunna påräkna korrespondenser från byråchefen EDVIN ALTEN, Kristiania, professor O. HJ. GRANFELTHelsingfors, och professor H. MUNCH-PETERSEN, Köpenhamn. Bidrag till tidskriftens innehåll hava dessutom redan utlovats av följande personer: presidenten I. AFZELIUS, advokaten H. ALMSTRAND (Göteborg), t. f. revisionssekreteraren stadsnotarien N. ANDERSSON, revisionssekreteraren A. BAGGE, justitierådet GUSTAF CARLSON, rådmannen A. CEDERBORG, advokaten G.COLLIN, rådmannen K. DAHLBERG (Malmö), Svenska Bankföreningens sekreterare CH. DICKSON, advokaten v. häradshövding B. DRAKENBERG (Göteborg), docenten G. EBERSTEIN, hovrättsrådet H. EDLING, regeringsrådet H. FALK, docenten M. FEHR, advokaten T. FORSSNER, hovrättsrådet O. AF GEIJERSTAM, hovrättsassessorn G. GREFBERG, hovrättsrådet N. GÄRDE, statsministern HJ. L. HAMMARSKJÖLD, byrådirektören A. HASSELROT, statsrådet BERNDT HASSELROT, f. d. justitierådet JOH. HELLNER, byråchefen häradshövding HJ. HIMMELSTRAND, professor E. KALLENBERG (Lund), advokaten O. LAGERSTRÖM, docenten K. LAMM (Uppsala), presidenten C. LEIJONMARCK (Jönköping), civilassessorn F. LIND, hovrättsassessorn G. LINDSTEDT, professor V.

4 ANMÄLAN.LUNDSTEDT (Uppsala), advokaten E. LÖFGREN, jur. kand. S. MATZjustitieombudsmannen hovrättsrådet V. PETRÉN, byråchefen L. RABENIUS, hovrättsassessorn A. RODHE, advokaten v. häradshövding G. SANDSTRÖM, borgmästaren V. SCHNEIDER (Örebro), justitierådet W. SJÖGREN, hovrättsassessorn E. STENBECK, hovrättsrådet K. STENSTRÖM, professor N. STJERNBERG, advokaten frih. G. STJERNSTEDT, hovrättsrådet K. TISELIUS, advokaten J. TJERNELD, docenten Ö. UNDÉN (Lund), justitierådet B. WEDBERG, rådmannen A. WESTMAN (Halmstad), statsrådet K. G. WESTMAN, f. d. justitierådet HJ. WESTRING, professor F. P:SON WETTER (Uppsala), docenten H. WIKANDER (Uppsala) och militieombudsmannen häradshövding A. ÖSTERGREN.
    Även i ekonomiskt avseende har tidskriften att påräkna understöd från ett stort antal intresserade personer, vilka välvilligt utfäst sig att under de närmaste åren lämna bidrag till de med företaget förenade kostnaderna. En del föreningar hava också ställt sådana bidrag i utsikt. Härigenom torde den finansiella sidan av företaget vara tryggad. I förhoppning att kunna motsvara det förtroende, som sålunda redan på förhand kommit tidskriften till del, har redaktionen att till samtliga givare framföra sitt vördsamma tack.
    Enligt den uppgjorda planen skall Svensk Juristtidning tills vidare utkomma med sex häften årligen och varje häfte omfatta tre à fyra ark. Högst hälften av tidskriftens innehåll kommer att ägnas åt referat av hovrättsdomar, återstoden åt uppsatser och kortare meddelanden samt recensioner. Prenumerationspriset är satt till 7 kronor, postbefordringsavgiften inberäknad. Lösa häften komma icke att säljas. Uppsatser och andra meddelanden, avsedda för publikation i tidskriften, böra insändas till Redaktionen av Svensk Juristtidning under adress Drottninggatan 3, Stockholm.

 

    Stockholm i mars 1916.

 

REDAKTIONEN.