Svenska kriminalistföreningen sammanträdde till ordinarie årsmöte i Stockholm den 2 okt. 1915. Vid mötet höll justitierådet Hj. Westring föredrag om strafflagarnas giltighetsområden samt överdirektören V. Almquist om tvångsarbetets uppgifter och dess anordnande. Vidare förekom en av professor N. Stjernberg inledd diskussion över ämnet: Äro den svenska rättens regler angående bevisning i ärekränkningsmål av beskaffenhet att böra upprätthållas i en ny strafflag? Föreningen uppdrog åt sin styrelse att till K. M:t inlämna en av föreningen antagen skrivelse angående särskilda skyddsåtgärder mot allmänfarliga förbrytare.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Hj. Westring, ordf., professor N. Stjernberg, v. ordf., statsrådet B. Hasselrot, landshövdingen J. Widén, överdirektören V. Almquist, överläkaren O. Kinberg, advokaten Eliel Löfgren, redaktören G. H. von K och och jur. dr A. Bjerre, sekr.
    Föreningen har 282 medlemmar, av vilka 54 tillika äro medlemmar av den svenska landsgruppen av den internationella kriminalistföreningen.

 

    Jönköpings juridiska förening, som ägt bestånd sedan 1884, sammanträder minst en gång varje år. Vid sammanträde den 24 sept. 1915 höll dåv. e. o. assessorn J. Herrlin föredrag över ämnet: »Lagen den 14 maj 1915 om ändrad lydelse av 30 kap. rättegångsbalken». Under 1916 har sammanträde hållits den 4 mars med föredrag av professor E. Kallenberg om »Kvittning i rättegång».
    Styrelsen utgöres av presidenten C. Leijonmarck, ordf., hovrättsrådet A. Romberg, v. ordf., hovrättssekreteraren M. Fagerberg samt hovrättsråden H. Zetterberg och E. Kellgren.

 

    Göteborgs juristklubb har under det arbetsår, som tog sin början den 1 nov. 1915, haft tvenne sammanträden, därvid föredrag hållits av advokaten Henrik Almstrand över ämnet »Synpunkter i fråga om forum i civila mål» samt av advokaten Torsten Hasselrot över ämnet »Jämförelser beträffande kvinnans och barnens rättsliga ställning enligt gamla och nya giftermålsbalken».
    Juristklubbens styrelse utgöres av advokaten vice häradshövding Carl Palm, ordf., polisnotarien Ivan Nyborg, v. ordf., advokaten Mårten Henriques, e. o. hovrättsnotarien Gustaf Björck, advokaten Torsten Hasselrot, sekr., och e. o. hovrättsnotarien Johan Hallbeck. (Se vidare »Redogörelse för Göteborgs juristklubbs verksamhet åren 1888—1913» utg. av Ivan Nyborg, enligt vilken klubben 1913 hade 117 medlemmar.)

 

    Hälsingborgs juristförening, som bildades den 9 sept. 1912, avhöll under 1915 två sammanträden, ett den 20 mars med föredrag av justitierådet Birger Wedberg om förslaget till ny äktenskapslagstiftning och det andra den 13 nov. med föredrag av justitierådet Tore Almén rörande den nya lagstiftningen om avtal och andra rättshandlingar samt om avbetalningsköp.
    Föreningens styrelse består av borgmästaren Johan Bååth, ordf., advokaten Emil Starfelt, sekr., rådmannen Thorsten Sjövall och häradshövdingen A. E. Sjöstrand. Antalet medlemmar i föreningen uppgår till omkring 40.