Frågor om tingslagsreglering. Justitieombudsmannen O. Berger hemställde i skrivelse den 26 sept. 1914, att K. M:t måtte taga under övervägande, huruvida Västmanlands södra domsagas båda tingslag, av vilka det ena utgöres av Snevringe härad med tingsställe i Kolbäck och det andra av Tuhundra, Siende och Ytter-Tjurbo härad med tingsställe i Västerås, kunde varda förenade till ett tingslag med tingsställe i Västerås.
    Tuhundra, Siende och Ytter-Tjurbo häradsbor tillstyrkte framställningen samt erbjödo sig att utan lösen låta Snevringe häradsbor få del i tingshuset i Västerås. Snevringe häradsbor avstyrkte så gott som enhälligt framställningen, bland annat enär de hade ett tidsenligt tingshus i Kolbäck, som, därest en sammanslagning komme till stånd, skulle bliva utan användning.
    Domhavanden och K. B. tillstyrkte framställningen, varemot Svea hovrätt, enär Snevringe häradsbor icke syntes kunna åläggas att avstå från sitt tingshus och med domsagans övriga härad förena sig om ett annat, med mindre från rättsvårdens synpunkt behovet av en sådan åtgärd funnes trängande, vilket icke kunde sägas vara fallet, hemställde, att framställningen icke för närvarande måtte föranleda någon K. M:ts åtgärd.
    Genom beslut den 25 febr. 1916 lämnade K. M:t framställningen utan bifall. Emellertid anbefallde K. M:t samtidigt K. B. att, därest genom yppande av tillfälle till fördelaktigt avyttrande av tingshuset i Kolbäck eller eljest ändrade förhållanden av betydelse för bedömandet av det ekonomiskt fördelaktiga för Snevringe tingslagsbor av en tingssammanslagning i den av justitieombudsmannen föreslagna riktning komme att inträda, ofördröjligen därom göra anmälan hos K. M:t.

    Justitieombudsmannen anhöll vidare i skrivelse den 12 sept. 1914 hos K. M:t, att K. M:t täcktes taga under övervägande, huruvida Norrvikens domsagas båda tingslag, av vilka det ena utgöres av Vätte härad med tingsställe i Strömstad och det andra av Kville, Tanums och Bullarens härad med tingsställe vid Hede i Tanums socken, kunde varda förenade till ett tingslag med tingsställe i Strömstad.
    Vätte häradsbor, som hade ett tidsenligt tingshus i Strömstad, samt domhavanden tillstyrkte framställningen, varemot Kville, Tanums och Bullarens häradsbor enhälligt avstyrkte densamma, enär de långa tingsresorna till Strömstad bleve allt för betungande samt något behov av snabbare rättskipning ej förelåge. K. B. och Göta hovrätt avstyrkte likaledes bifall till framställningen.
    K. M:t lämnade genom beslut den 3 mars 1916 ansökningen utan bifall. Emellertid anbefallde K. M:t samtidigt K. B. att, därest det efter verkställd utredning skulle befinnas, att frågan om tingshus för Kville, Tanums och Bullarens härads tingslag icke skulle kunna erhålla en tillfredsställande lösning, utan att nytt tingshus uppfördes, ofördröjligen göra anmälan därom hos K. M:t, på det att K. M:t måtte bliva i tillfälle att, innan dylikt nybyggnadsarbete igångsattes, taga frågan om förening av domsagans båda tingslag under förnyad omprövning.