110 NOTISER.    Besvär över borgmästarval. Sedan borgmästaren i Kristianstad Alfred Genberg den 10 sept. 1915 beviljats avsked, hade såsom sökande till den ledigförklarade befattningen anmält sig rådmännen i Kristianstad B. G. Borgström och Adolf Dahl.
    Vid ett inför magistraten den 23 nov. 1915 förrättat val för upprättande av förslag till borgmästartjänstens återbesättande, därvid stadsnotarien i Kristianstad Axel Östberg och auditören Einar Dörring jämte annan person tjänstgjorde såsom ledamöter i magistraten, erhöllo Borgström 1383 röster av 753 röstande, Östberg 1141 röster av 656 röstande, Dörring 1118 röster av 651 röstande samt Dahl 836 röster av 338 röstande.
    Efter det Östberg och Dörring förklarat sig villiga att låta sig upptaga å förslaget, uppförde magistraten, i vilken emellertid varken Östberg eller Dörring då hade säte, i första rummet Borgström, i andra rummet Östberg och i tredje rummet Dörring.
    Över valförrättningen anfördes besvär hos K. M:t i regeringsrätten, därvid yrkades, att ifrågavarande val, såsom ej i laga ordning förrättat, måtte varda upphävt. Till stöd härför anfördes, att Östberg och Dörring före valets förrättande utfäst sig att eventuellt mottaga förslagsrum vid tjänstens återbesättande och även erhållit röster samt att de av valets utgång kunde vänta nytta eller skada. Östberg och Dörring hade således varit av jäv hindrade att handlägga valet.
    Genom utslag den 10 febr. 1916 fann regeringsrätten, enär klagandena icke visat något förhållande, på grund varav Östberg eller Dörring, av vilka ingendera anmält sig såsom sökande till borgmästarbefattningen, kunde anses hava varit av jäv hindrade att i den omfattning, som skett, deltaga i handläggningen av valförrättningen, skäligt förklara besvären icke kunna bifallas.

    Strafflagskommission tillsatt. K. M:t har den 10 mars 1916 uppdragit åt en strafflagskommission att, i anledning av ett av professor Johan Thyrén utarbetat förberedande utkast till strafflag (allmänna delen) ävensom övriga av Thyrén verkställda förarbeten till en ny strafflagstiftning, avgiva yttrande rörande huvudgrunderna för sådan lagstiftning samt bestämt, att strafflagskommissionen, vars överläggningar skola ledas av statsrådet Berndt Hasselrot, vilken äger bestämma de frågor, som skola utgöra föremål för överläggningarna, skall utgöras av följande ledamöter, nämligen riksdagsmännen lantbrukaren Sven Bengtsson i Norup, redaktören Hjalmar Branting, advokaten v. häradshövding Otto Mannheimer, lantbrukaren D. Hj. Pettersson i Bjälbo och rådmannen Axel Westman ävensom häradshövdingen Ivar Petersson Ernberg, professor E. Kallenberg, hovrättsrådet G. Olin, tillika kommissionens sekreterare, och fängelseläkaren Thure Petrén.
    Tillika har K. M:t förordnat, att överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen skall vara ledamot i kommissionen vid behandling av frågor om straffens arter, straffs verkställighet och villkorlig frigivning, ävensom att professor Thyrén skall äga att deltaga i kommissionens överläggningar.

    Kommitté för revision av gruvestadgan m. m. K. M:t har den 10 mars 1916 uppdragit åt en kommitté att enligt vissa av chefen för justitiedepartementet närmare angivna grunder verkställa, dels en förnyad allsidig granskning samt omarbetning av de för riksdagen år 1910 framlagda förslagen till ordnande av frågan om tillgodogörande av mineralfyndigheter å kronojord,

NOTISER. 111dels ock en revision av gruvestadgan, ävensom förordnat till ordförande i nämnda kommitté häradshövdingen frih. C. Cederström samt till ledamöter i kommittén riksdagsmännen järnarbetaren Bernhard Eriksson, hemmansägaren A. L. Lundström och bruksdisponenten O. M. Strömberg ävensom kommerserådet E. L. F. Hübner och gruvingenjören O. H. Sundholm.