Frågan om fastighetsregister. Sedan K. M:t d. 17 mars 1916 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst tre personer att inom justitiedepartementet biträda vid ytterligare behandling av frågan om fastighetsregister för städer och vissa därmed jämförliga samhällen ävensom därmed sammanhängande frågor, har chefen för justitiedepartementet den 21 mars 1916 tillkallat riksdagsmännen redaktören A. C. J. Christiernson i Hälsingborg och rådmannen P. A. Dahl i Kristianstad samt kammarrådet A. J. J. Klockhoff att jämte andre ledamoten å justitiedepartementets avdelning för lagärenden assessorn G. Grefberg verkställa berörda utredning; och har departementschefen uppdragit åt Dahl att såsom ordförande leda de sakkunnigas arbete.

    Utnämningar och förordnanden. K. M:t har utnämnt:
    den 18 febr. 1916 till häradshövding i Kalix domsaga e. o. hovrättsnotarien jur. kand. Nils Hjalmar Quennerstedt;
    den 25 febr. 1916 till borgmästare i Kristianstad andre rådmannen därstädes krigsdomaren Birger Gustaf Borgström;
    samma dag till hovrättsråd i Svea hovrätt fiskalen och assessorn i hovrätten t. f. revisionssekreteraren Knut Emanuel Björn Lundvall; samt
    den 3 mars 1916 till regeringsråd byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet häradshövdingen Herman Otto Falk.
    K. M:t har förordnat:
    den 25 febr. 1916 till assessor i Svea hovrätt e. o. notarien jur. kand. Stellan Krister Mörner;
    den 3 mars 1916 till byråchef för lagärenden i justitiedepartementet häradshövdingen fil. d:r Hjalmar Viktor Himmelstrand;
    den 10 mars 1916 till auditör vid regementskrigsrätterna vid Västernorrlands regemente och Norrlands trängkår vice auditören Ragnar Svallingsson; samt
    den 24 mars 1916 till vice auditör vid regementskrigsrätterna vid Livregementets grenadjärer och Svea trängkår samt vid regementskrigsrätten vid Södermanlands regemente t. f. stadsnotarien i Örebro jur. kand. Karl Wistrand.

    Dödsfall. Den 21 mars 1916 avled i Lund häradshövdingen i Torna och Bara härads domsaga Gustaf de Maré. Född d. 8 aug. 1859 i Halmstad, där han avlade mogenhetsexamen d. 11 juni 1878, studerade de M. i Lund och blev, efter d. 30 maj 1883 avlagd examen till rättegångsverken, antagen till e. o. notarie i Göta hovrätt. Utnämnd till v. häradshövding d. 1 okt. 1886, befordrades han till fiskal i nämnda hovrätt d. 14 jan. 1890 och till assessord. 10 febr. 1893. Redan dessförinnan hade de M. d. 15 juli 1892 erhållit sitt första förordnande såsom revisionssekreterare; konstituerad blev han d. 13 nov. 1896 och ordinarie d. 12 nov. 1897. Till häradshövding utnämndes hand. 10 dec. 1900. Sedermera deltog han i det kommittéarbete, som resulterade

112 NOTISER.i 1902 års förslag om skärpning av vissa frihetsstraff, om villkorlig frigivning och om villkorlig straffdom. Han var ledamot i styrelsen för Juristföreningen för Skåne och Blekinge.
    Den 25 mars 1916 avled å Hultafors häradshövdingen i Östra Göinge ochVillands härads domsaga Carl Wahlbom. W. föddes i Växjö d. 25 sept. 1849. Efter avlagd mogenhetsexamen därstädes blev han 1868 student i Lund, där han avlade examen till rättegångsverken d. 13 dec. 1873. Sin tingstjänstgöring fullgjorde W. under Göta hovrätt, av vilken han ock utnämndes till v. häradshövding d. 31 maj 1876. Efter att hava tjänstgjort såsom t. f. domhavande i sammanlagt omkring 7 år och dessutom såsom fiskal och adjungerad ledamot i hovrätten, utnämndes W. till häradshövding d. 22 april 1887. W. deltog 1903 i sakkunnigutredning inom justitiedepartementet angående jämkning av häradshövdingarnas löneförmåner.