ÖVERSIKTER. 125NYUTKOMNA BETÄNKANDEN M. M.

    Under denna rubrik skall i varje häfte av tidskriften upptagas en förteckning över nyutkomna lagförslag, betänkanden och annat från de civila departementen utgående officiellt tryck, även av mera speciell karaktär. Under 1916 hava hittills utkommit:

Från justitiedepartementet:

    Förberedande utkast till strafflag kap. I—XIII (allmänna delen) av Johan C. W. Thyrén. Lund. Gleerupska univ. bokh. i distr. 8:o. 83 s. (Avg. d. 3 jan. 1916.)
    Förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av kungl. förordningen ang. handelsböcker och handelsräkningar d. 4 maj 1855 m. m. Sthm. Marcus. 8:o. 108 s. (Avg. d. 29 jan. 1916 av John Tjerneld, Hans Fr. Hansen, G. Jacobsson och Sven Nissvandt.)

Från civildepartementet:

    Betänkande om statens järnvägars revision och därmed sammanhängande frågor. På offentligt uppdrag avgivet av Chr. L. Tenow, Richard Vide och G. F. Ouchterlony. Sthm. Marcus. 4:o. 465 s. (Avg. d. 1 dec. 1915.)
    Kungl. civildepartementet. Angående brandväsendets ordnande på landsbygden. Sthm. Beckman. 8:o. 28 s. (P. M. av Kommunala centralbyrån.)
    Pensionsfondskommitténs betänkande. Betänkande jämte förslag ang. förvaltningen av pensionsförsäkringsfonden avgivet av utsedda kommitterade. Sthm. Norstedt. 8:o. 115 s. (Avg. d. 4 mars 1916, se ovan sid. 119.)

Från finansdepartementet:

    Kungl. kommerskollegi i utredning ang. åtgärder för främjande av sulfitsprittillverkningen verkställd med biträde av tillkallade sakkunniga jämlikt av K. M:t d. 29 maj 1914 givet bemyndigande. Sthm. Marcus. 8:o. 299 s. (Avg. d. 21 april 1915.)

    De svenska statsmakterna och krigstidens folkhushållning. Översikt av åtgärder under augusti 1914—december 1915. På offentligt uppdrag utarbetad av Karl Hildebrand. Sthm. Norstedt. 8:o. 244 + 100 + 15 s. (Avg. ijan. 1916, se ovan sid. 123.)
    Uppgifter om penningtillgången i riket under kristiden m. m. av kungl. bankinspektionen. Sthm. Norstedt. 8:o. 50 s. (Avg. i jan. 1916.)
    Det statsunderstödda pensions väsendets centralisering. Utredning och förslag av för ändamålet inom kungl. finansdepartementet tillkallade sakkunniga. I. Sthm. Norstedt. 4:o. 225 s. (Avg. d. 15 jan. 1916 av C. G. Sylvan, P. G. Laurin och G. Kobb.)
    Underd. betänkande avg. av den av K. M:t d. 3 okt. 1902 tillsatta kommitté rörande reglering av statens ämbetsverks och myndigheters löneförhållanden m. m. Sthm. Norstedt. 4:o. XLVIII. Komplettering av avlöningsbestämmelserna för generaltullstyrelsen. 104 s. (Avg. d. 20 jan. 1916.) —XLIX. Krigstidshjälp åt vissa befattningshavare i statens tjänst. 82 s. (Avg. d. 18 febr. 1916.)
    Nykterhetskommittén VII. Underd. betänkande med förslag till förordning ang. tillhandahållande av skattefri sprit samt alkoholhaltiga varor för andra ändamål än förtäring m. m., avgivet av den av K. M:t d. 17 nov. 1911 tillsatta nykterhetskommittén. Sthm. Eklund. 8:o. 224 s. (Avg. d. 31 jan. 1916.)

Från jordbruksdepartementet:

    Folknäringens tryggande under rådande kris II. Statens livsmedelskommissions verksamhet september—december 1915. Sthm. Hæggström. 4:o. 131 s. (Avg. i jan. 1916.)

    Kronolägenhetskommissionens betänkande I. Betänkande med förslag rörande tillfälliga åtgärder till förebyggande att av kronan upplåtna egnahemslägenheter användas för annat ändamål än med upplåtelsen avsetts. Sthm. Palmquist. 4:o. 44 s. (Avg. d. 7 mars 1916 av Axel Östergren, Åke Ingeström, Sven Linders, Nils Wohlin och John Samuelson.)