126 ÖVERSIKTER.LAGRÅDET

har nedannämnda dagar 1916 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

Jan. 7: Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 12 och 13 §§ strafflagen m. m. Förslaget hade föredragits av hovrättsrådet N. Edling.

» 10: Förslag till lagar om ändrad lydelse av 15 kap. 3 § rättegångsbalken; om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen den 30 maj 1759 om biskops- och superintendentsval; samt om nyttjanderätt till gravplats. Föredragande hovrättsassessorn A. E. Rodhe.

» 24: Förslag till lagar om sammanläggning av fastigheter å landet, vilka äro i en ägares hand, samt om ändrad lydelse av 18 § i förordningen d. 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom. Föredragande hovrättsassessorn G. Grefberg.

» 27: Förslag till lag om ändrad lydelse av 127 och 128 §§ i strafflagen för krigsmakten d. 23 oktober 1914. Föredragande hovrättsrådet O. af Geijerstam. 

Febr. 4: Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor. Föredragande sekreteraren i socialstyrelsen A. Molin.

» 7: Förslag till lag om förbud i vissa fall mot förvärv av fartyg eller andel däri eller av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. Föredrag. kommerserådet C. Malmén, som jämväl den 6 mars inför lagrådet föredragit den av riksdagen i ämnet antagna lagen. Mars 6: Förslag till lag om expropriation m. m. Föredragande dåvar. byråchefen H. Falk.

» 9: Förslag till lag ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. Föredrag. revisionssekreteraren A. Bagge.

» 13: Förslag till lag om ändrad lydelse av 13, 16 och 41 §§ i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 m. m. Föredrag. sekreteraren A. Molin.

» 14: Förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av bestämmelserna i lagen d. 20 juni 1913 ang. vård av enskildes skogar på Oland; samt till lag om ändrad lydelse av 2 § 14:o i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredrag. hovrättsassessorn G. Grefberg.

» 15: Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 och 9 §§ i lagen d. 24 juli 1913 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket. Föredragande konstit. revisionssekreteraren N. Lilienberg.

» 16: Förslag till lag om rätt för kronan att vid överlåtelse av fast egendom göra förbehåll, som inskränker rätten att överlåta eller inteckna egendomen. Föredragande hovrättsassessorn J. Samuelson.

» 30: Förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.

» 31: Förslag till lag om förfogande över viss egendom vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredragande hovrättsrådet N. Edling.

 

RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar 1916 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet (eller sammansatt lag- och annat utskott) meddelat utlåtande:
    d. 12 febr.: k. prop. nr 23 med förslag till lag, innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång (L. U. nr 3), bifallen;
    k. prop. nr 22 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 mom. i kungl.

ÖVERSIKTER. 127förordningen den 30 maj 1759 om biskops- och superintendentsval (L. U. nr 4), bifallen;
    k. prop. nr 9 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman (L. U. nr 5), bifallen;
    k. prop. nr 20 med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 kap. 3 § rättegångsbalken (L. U. nr 6), bifallen;
    d. 16 febr.: väckt motion (II: 49) om skrivelse till K. M:t angående förbud mot jakt å sön- och helgdag (L. U. nr 7), avslagen;
    k. prop. nr 28 med förslag till lag om rätt domstol i vissa mål och ärenden angående frälsemän (L. U. nr 8), bifallen;
    k. prop. nr 36 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor (L. U. nr 9), bifallen;
    d. 1 mars: k. prop. nr 24 med förslag till lag om nyttjanderätt till gravplats samt lag om ändrad lydelse av 1 kap. 8 § och 2 kap. 43 § i lagen om nyttjanderätt till fast egendom den 14 juni 1907, dels ock i ämnet väckt motion (1: 33; L. U. nr 10); riksdagen har, med avslag å motionen, bifallit K. M:ts förslag ävensom beslutat i skrivelse hos K. M:t anhålla, att K. M:t ville taga under övervägande, huruvida icke genom tillägg till förordningenom kyrkostämma eller genom annan lämplig åtgärd ökad trygghet må kunna vinnas för behörigt fullgörande av den underhållsskyldighet av gravplats, som kyrkogårdsförvaltning eller församling må hava åtagit sig;
    väckt motion (II: 22) om ombildning av häradsnämnden till jury m. m. (L. U. nr 11), avslagen;
    väckt motion (II: 101) om skrivelse till K. M:t angående utredning och förslag i fråga om inrättande av förlikningskommissioner för biläggande av vissa rättstvister (L. U. nr 12), avslagen;
    k. prop. nr 7 med förslag till lag angående verkställighet av straffarbete och fängelsestraff (L. U. nr 13), bifallen, se ovan sid. 72;
    väckt motion (II:48) om skrivelse till K. M:t angående skydd mot utmätning för viss del av gäldenärs innestående avlöning för allmän eller enskild tjänst eller innestående pension (L. U. nr 14); utskottets hemställan, däri tillstyrkts skrivelse i motionens syfte, har avslagits av första, men bifallits av andra kammaren, vadan frågan förfallit;
    d. 4 mars: k. prop. nr 43 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse till utlänning av svenskt fartyg eller andel däri jämte en i ämnet väckt motion (L. U. nr 17); riksdagen har för sin del antagit ett av lagutskottet uppgjort förslag till lag i ämnet, innefattande förbud jämväl mottidsbefraktning av fartyg i vissa fall;
    d. 8 mars: väckt motion (II: 173) om skrivelse till K. M:t angående viss ändring i lagen om indragning till statsverket och avskrivning av prästerskapets tionde samt om ersättning därför (L. U. nr 15), avslagen;
    väckt motion (11: 100) om ändrad lydelse av 1 § i lagen om servitut den 14 juni 1907 (L. U. nr 16), avslagen;
    d. 15 mars: k. prop. nr 6 med förslag till lag innefattande bestämmelser om skyldighet för städer och vissa andra samhällen att bekosta fastighetsregisters uppläggande och. förande m. m. ävensom sex i ämnet väckta motioner (II: 61, 98, 221—224). Riksdagen har — i enlighet med av sammansattstats- och lagutskott avgivet utlåtande (nr 1) — beslutat avslå propositionen, förnämligast av anledning dels att själva förordningen om fastighetsregister avsetts skola tillkomma i administrativ ordning, dels att registrets uppläggande skulle bliva förenat med onödigt hög kostnad. Samtidigt har riksdagen beslutat skrivelse till K. M:t, däri anhålles, att K. M:t, efter ytterligare utredning, ville snarast möjligt låta utarbeta och för riksdagen framlägga nytt förslag angående redovisning och registrering av fastigheter i städer och stadsliknande samhällen, upptagande jämväl de huvudgrunder, efter vilka denna redovisning och registrering bör äga rum, ävensom de andra författningar rörande jord- och tomtväsendet i städer och stadsliknande samhällen, som K. M:t kan finna böra i sammanhang härmed underställas riksdagen (se ovan sid. 111);

128 ÖVERSIKTER.    d. 22 mars: väckt motion (I: 17) om vidtagande av åtgärder till motverkande av förefintliga missförhållanden med avseende på det sedliga tillståndet i riket (L. U. nr 19); första kammaren har, med avslag å utskottets avstyrkande hemställan, beslutat skrivelse i motionens syfte, medan andra kammaren bifallit utskottets hemställan, vadan frågan förfallit;
    d. 29 mars: väckt motion (II: 32) om skrivelse till K. M:t angående utökning av repetitions övningarna för landstormsmän (L. U. nr 20), avslagen.