MEDDELANDEN UR DANSK, NORSK OCH FINSK PRAXIS.

 

    Bland de rättsfall, som refereras i våra grannländers juridiska tidskrifter, finnas åtskilliga, som på grund av ämnets beskaffenhet äro av omedelbart intresse för svenska jurister. Rättstilllämpningen i Norge och Danmark inom de delar av handelsrätten och den allmänna privaträtten, som under den senaste mansåldern gjorts till föremål för gemensam lagstiftning i de skandinaviska länderna, är sålunda förtjänt av särskild uppmärksamhet i vårt land. Vad den finska lagskipningen beträffar, utvisa referaten, att de rättsfrågor, som förelegat till bedömande, ofta äro av enahanda beskaffenhet som de i svensk praxis mötande. Med hänsyn härtill har redaktionen trott det kunna vara till gagn att i Svensk Juristtidning införa regelbundet återkommande kortare meddelanden, varigenom uppmärksamheten fästes på sådana rättsfall, som ur ovan antydda synpunkter eller eljest böra kunna påräkna mera allmänt intresse, och hänvisning göres till den tidskrift, vari de finnas mera utförligt refererade. De tidskrifter, som härvid komma i betraktande, äro för Danmark Ugeskrift for Retsvæsen och Juridisk Tidsskrift, för Norge Norsk Retstidende och för Finland Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Angående sjörättsliga prejudikat komma meddelanden i regel icke att lämnas, enär dessa ju refereras i en särskild för de skandinaviska länderna gemensam publikation. Meddelandena angående dansk och norsk praxis komma att redigeras av t. f. revisionssekreterarna Hasselrot och Eklund, angående finsk praxis av hovrättsassessorn Lindhagen.
    I dessa meddelanden komma följande förkortningar att användas för att beteckna de domstolar, av vilka domen fällts, och de tidskrifter, vari domarna finnas utförligare refererade:
    D. H. = Danmarks Højesteret.
    D. J. T. = (Dansk) Juridisk Tidsskrift.
    F. J. F. T. = Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland.
    F. S. = Finska Senaten.
    N. H. = Norges Høiesteret.
    N. R. = Norsk Retstidende.
    S. o. H. = Sø- og Handelsretten i København.
    U. f. R = Ugeskrift for Retsvæsen.
 

Redaktionen.