168 RÄTTSFALL.    Konkurrensförbud. (D. H.; U. f. R. 1916:58). I ett kontrakt,varigenom A. antogs till föreståndare för en änkan B. tillhörig skrädderiaffär i Odense, förband sig A. vid vite av 500 kr. att icke under 2 år efter anställningens upphörande driva skrädderirörelse i nämnda stad. Oaktat änkan efter kontraktets upprättande sålt affären, ansågs hon berättigad att göra konkurrensförbudet gällande. A andra sidan ansågs A. kunna genom att erlägga det stipulerade vitet befria sig från sin förpliktelse enligt kontraktet.
    Jfr ang. förra frågan Almén: Lagen om avtal § 38 vid not 35, ang. den senare anf. arb. § 36 vid not 30 och § 38 not 19 samt N. J. A. 1911 :467.

    Köp; bevisbördan. (Dansk Overretsdom; D. J. T. 1916:133). A. köpte i dec. 1914 en häst av B. Då köparen d. 10 jan.1915 infann sig för att hämta hästen, hade denna av säljaren sålts till tredje man. Köparen instämde i anledning härav säljaren med yrkande om skadestånd och uppgav, att hästen enligt avtalet skolat avhämtas under jan. månad. Säljaren däremot påstod, att det utgjort ett villkor i avtalet, att hästen skulle avhämtas och betalas d. 2 jan. 1915. Då köparen icke styrkt annat förhållande än säljaren uppgivit, ogillades skadeståndsanspråket.
    Jfr ang. ett liknande spörsmål Almén: Köp och byte § 12 vid not 44.

    Handelsköp; leverans »successive». (S. o. H.; D. J. T. 1916:136). Enligt ett i aug. 1914 ingånget köpeavtal om ett parti soda skulle varan skeppas från Amerika »successive före utgången av december 1915 efter köparens val i partier om minst 20 ton». Trots denna bestämmelse ansågs köparen icke hava alldeles fria händer att bestämma leveranstiderna, och då han inom helt kort tid efter avtalets ingående rekvirerat mer än hälften av partiet, förklarade domstolen köparens anspråk å skadestånd för bristande leverans icke kunna bifallas.

    Handelsköp; utförselförbud.
    1. (S. o. H.; D. T. 1916:136). En dansk handlande sålde till en tysk ett parti fett. Före leveranstiden utfärdades i Danmark förbud mot utförsel av fett. Då köparen sedermera påfordrade leverans i Danmark, invände säljaren, att båda kontrahenterna vid leveransavtalets ingående förutsatt, att varan skulle skickas till Tyskland. Invändningen ogillades.
    2. (S. o. H.; U. f. R. 1916:264). I). 29 okt. 1915 träffades avtal om köp av 1,600 kg. såpa att levereras fritt ombord i Köpenhamn. Samma dag förbjöds utförsel av såpa från Danmark, och förklarade i anledning härav köparen (en exportfirma), att avtalet annullerades. Den omständigheten, att det sannolikt stått klart för säljaren, att såpan blivit köpt för att utföras ur landet, ansågs icke berättiga köparen att i anledning av exportförbudet häva köpet. Vid sådant förhållande bifölls säljarens yrkande att av köparen utbekomma prisskillnad.
    Jfr Almén: Köp och byte § 24 not 54.