RÄTTSFALL. 169    Handelsköp annulerat av säljaren på grund av krigsutbrottet. (D. H.; U. f. R. 1916 : 72, D. J. T. 1916:32). En kvarnägare, som genom slutsedel d. 28 febr. 1914 till en bagare sålt 160 säckar mjöl att uttagas successivt inom 8 månader, uppställde efter krigets utbrott såsom villkor för fortsatt leverans enligt slutsedeln, att högre pris betalades än det däri angivna. Utan hänsyn därtill, huruvida kvarnägaren varit berättigad att uppställa nämnda villkor eller icke, ansågs bagaren, som fortsattatt uttaga mjölet och utan något förbehåll erlagt betalning för vad han uttagit efter det högre priset, därigenom hava förlorat rätten att kräva åter någon del av det erlagda beloppet. Den omständigheten, att bagaren icke efterkommit kvarnägarens i cirkulär d. 22 sept. 1914 gjorda uppfordran att underskriva entryckt blankett av innehåll, att kvarnägarens anbud om leverans till högre pris accepterades, ansågs icke böra föranleda till annatresultat.

    Handelsköp; force majeure. (S. o. H.; D. J. T. 1916:137). Genom slutsedel d. 28 jan. 1914 sålde ett danskt handelshus ett parti majs att levereras successivt under villkor, att de allmänna bestämmelserna i »Københavns Slutsedler for Handler in loco eller leveret» -- däribland även dessas force-majeureklausul — skulle lända till efterrättelse. Efter juli månad ägde någon leverans icke rum. Säljaren, som påräknat att i mitten av augusti månad erhålla två majslaster med uppgivna ångare, av vilka den ena kapats och den andra förolyckats, åberopade, att force majeure förelåg i fråga om augustileveransen. Då emellertid domstolen ansåg utredningen i saken giva vid handen, att det funnits tillräcklig myckenhet majs i Danmark för att därmed fullgöra de leveranser, som skulle ägt rum under sistnämnda månad, förpliktades säljaren att gälda skadeersättning för utebliven leverans.
    Jfr »Om force-majeure-klausuler» etc., Stockholm 1915, s. 13, 16—17.

    Handelsköp; köparemora. (D. H.; U. f. R. 1916:67). Enligt fem särskilda kontrakt, upprättade under tiden mellan d. 4 mars och d. 27 maj 1913 sålde en engelsk firma till en dansk köpman A. flera partier tackjärn att uttagas i mars, juni, juli och aug. 1913. Godset var sålt fritt ombord och skulle betalas i dansk bank kontant mot konossement. Ett i juni månadlevererat tackjärnsparti blev lossat i Helsingör, utan att konossementet därvid företeddes. A. vägrade att betala detta parti under påstående, att detsamma ej uppginge till full myckenhet. I anledning härav förklarade sig säljaren suspendera leveransen av de återstående partierna, intill dess ifrågavarande partiblivit betalt. Då A. icke visat, att den av honom påstådda bristen förefunnits, ansågs hans underlåtenhet att betala vara ett sådant brott mot kontrakten — vilka måste betraktas som

p170 RÄTTSFALL.en helhet — att säljaren på grund därav varit berättigad att häva avtalen och fordra skadestånd. Tillika uttalades, att säljaren genom att suspendera kontrakten måste anses hava utövat sin hävningsrätt.
    Jfr Almén: Köp och byte § 29 vid not 13—14.