Krigsförsäkring.
    1. (D. H., U. f. R. 1916:91). Ett fartyg, som var kaskoförsäkrat mot annan fara än krigsfara, blev därjämte för resa från Göteborg till Nordamerika och åter försäkrat i »Krigsforsikringen for danske skibe». Denna försäkring gällde all av krig uppstående skada, som ej täcktes av kaskoförsäkring. I polisen stadgades, att fartyget skulle gå norr om Shetlandsöarna och följa engelska krigsskepps anvisningar. På återresan blev fartyget väster om nämnda ögrupp stoppat av en engelsk kryssare. En engelsk officer tog befälet å fartyget och förde det söder om ögruppen mot Kirkwall. Härunder strandadefartyget och blev vrak. I därefter uppkommen tvist förpliktades Krigsforsikringen att täcka skadan.
    2. (D. H. ; U. f. . 1916: 112). Ett fartyg var försäkrat dels i »Krigsförsikringen for danske skibe» dels ock för annan fara än krigsfara i andra försäkringsinrättningar. Sedan fartyget d. 23 dec. 1914 avgick från Köpenhamn, destinerat till Hull, har man ej hört annat om fartyget, än att dess livbåt blivit d. 28 i samma månad iakttagen i Nordsjön, drivande utan besättning. Mot Krigsforsikringen därefter anställt krav å försäkringsbeloppet ogillades. Domstolarna ansågo det visserligen sannolikt, att fartygets undergång förorsakats av de utav världskriget uppkomna extraordinära förhållanden, men att detta dock icke vore på sådant sätt utrett, att det kunde åläggas Krigsforsikringen att gälda skadan.
    3. (D. H.; U. f. R. 1916:118). En ångare strandade å Englands ostkust en natt i februari 1915. Mot »Krigsforsikringen for danske skibe» anställdes därefter krav å försäkringsbeloppet, enär strandningen skulle förorsakats därav att fyrarna till följdav kriget varit släckta. Kravet ogillades, enär den huvudsakliga orsaken till strandningen vore att söka i den oförsiktighet, varmed befälhavaren, som ägt kännedom om att fyrarna varit släckta, det oaktat närmat sig kusten.
    4. (S. o. H.; D. J. T. 1916:140). »Krigsforsikringen for danske skibe» förpliktades ersätta skada, som vid ingående till Leith genom påsegling av hamnpiren träffade ett fartyg, vilketpå resa från Island till Danmark uppbringats av engelskt örlogsfartyg och under befäl av engelsk officer införts till Leith.

 

    Fraktavtal, verkan av krigsutbrott. (S. o. H.; U. f. R. 1916:235). Ett rederi bortfraktade några dagar före pågående krigs utbrott ett fartyg för intagande av kollast i Burntisland (England) d. 14 aug. 1914. Det oaktat bortfraktade rederiet d. 8 i samma månad. fartyget till annan. Mot den första befraktarens krav å skadestånd invände rederiet bl. a., att de genom

RÄTTSFALL. 173krigsutbrottet inträffade extra ordinära omständigheterna berättigat till åtgärden. Skadeståndsyrkandet bifölls.