Oskäligt högt vite. (F. J. F. T. 1915:301). En person R. hade åtagit sig att åt ett bolag leverera visst antal kubikmeter slipved mot ett pris av 2 mark kubikmetern och med skyldighet att, om leveransen icke fullgjordes, betala ett vite av 2 mark för varje felande kubikmeter. Bolaget yrkade sedermera att utbekomma det avtalade vitet, då leveransen icke till någon del fullgjorts. Emedan bolaget förbehållit sig, förutom återbetalning. av de till R. å kontraktet erlagda förskotten, jämväl sex procents årlig ränta å desamma, i händelse kontraktet icke fullgjordes, samt den gottgörelse, vilken R. utöver sagda ränta förbundit sig att till bolaget erlägga, måste betraktas såsom oskälig, fördenskull och då icke ens påståtts, att bolaget genom R:s uraktlåtenhet tillskyndats någon skada, ogillades bolagets talan.

    Utdelningskuponger innehavarepapper? (F. J. F. T. 1915:386). Med företeende av utdelningskuponger för visst år till ett antal aktiebrev i ett bolag yrkade en person, som ostridigt icke var ägare av motsvarande aktier, att mot kupongerna erhålla den på aktierna belöpande utdelningen för året. Bolaget bestred detta yrkande, då utdelningen redan utbetalats till ägaren av aktierna, vilka voro ställda till viss man. Emedan kupongerna icke innehölle förbindelse för bolaget att till desammas innehavare utbetala utdelning å aktierna samt blotta innehavandet av sagda kuponger förty icke grundade rätt för käranden att utbekomma andel i bolagets vinst, ogillade F. S. käromålet. Hovrätten och två senatorer voro av motsatt mening.

    Överlåtelse av livförsäkring. (F. J. F. T. 1915:347). Å livförsäkringsbrev, enligt vilka försäkringsbeloppet vid den försäkrades död skulle utbetalas till hans rättsinnehavare, tecknades av den försäkrade överlåtelser å hans hustru och barn, av vilka senare de flesta voro omyndiga. Anmälan om överlåtelserna gjordes hos livförsäkringsanstalten. Sedan den försäkrade ungefär fyra år därefter avträtt sin egendom till konkurs och kort därefter avlidit, förklarades i tvist mellan hustrun och barnen, å ena, samt konkursboet, å andra sidan, de förra ensamma berättigade till erhållande av försäkringssummorna.
    Jfr N. J. A. 1905:551.