LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1916 avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag: 

April 6: Förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten. Förslaget hade föredragits av byråchefen Hj. Himmelstrand.

» 8: Förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete m. m. Föredragande hovrättsassessorn G. Lindstedt.

» 11: Förslag till lag om ändrad lydelse av 2. 3, 9, 36 och 37 §§ i lagen d. 31 augusti 1907 angående stadsplan och tomtindelning. Föredragande amanuensen i civildepartementet W. H. Wistrand.

» 17: Förslag till lag angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. Föredragande revisionssekr. A. Bagge.

» 18: Förslag till lag om ändrad lydelse av sista stycket i övergångsbestämmelserna till lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg. Föredragande revisionssekreteraren E. Lilienberg.

» 20: Förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande byråchefen i pensionsstyrelsen O. F. Enbom.

RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar år 1916 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet (eller sammansatt lag- och annat utskott) meddelat utlåtande:

    d. 1 april: k. prop. nr 41 med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 § i lagen om reglering av prästerskapets avlöning d. 9 dec. 1910 m. m. (L. U. nr 25), bifallen;
    väckt motion (II: 99) om skrivelse till K. M:t angående utredning och förslag i fråga om lag rörande kontroll av handeln med metall, järnskrot m. m. (L. U. nr 21); utskottets utlåtande, däri hemställdes om skrivelse i motionens syfte, bifölls;
    d. 5 april: väckta motioner (I:4 och II: 8) om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 16 okt. 1914 om förbud i vissa fall mot värnpliktigs skiljande från tjänst eller arbete (L. U. nr 23); utskottets hemställan om skrivelse i motionens syfte bifallen;
    väckta motioner (I:5 och II:9) om skrivelse till K. M:t med begäran om viss ändring i instruktionen för riksdagens militieombudsman (L. U. nr 24), avslagna;
    d. 8 april: k. prop. nr 8 med förslag till lag om ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik samt till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 15 § strafflagen (L. U. nr 26), bifallen (se Sv. J. T. s. 189);
    d. 13 april: k. prop. nr 84 med förslag till lag angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. samt lag om ändrad lydelse av 8 kap. 25 § strafflagen; riksdagen har, i enlighet med av sammansatt bevillnings- och lagutskott avgivet utlåtande (nr 1), för sin del antagit ett inom utskottet utarbetat förslag till lag i ämnet;
    d. 13 april och d. 6 maj: dels k. prop. nr 32 med förslag till lag om skyddskoppympning, dels k. prop. nr 33 med förslag till lag om ändrad lydelse av 127 och 128 §§ i strafflagen för krigsmakten d. 23 okt.1913, dels ock åtta med anledning av förstnämnda proposition väckta motioner (I:94—96 samt II: 226—235). Efter sammanjämkning mellan kamrarnas i viss

208 ÖVERSIKTER.del skiljaktiga beslut har riksdagen, i enlighet med lagutskottets utlåtande nr 22 och memorial nr 33, för sin del antagit ett förslag till lag om skyddskoppympning, som i vissa hänseenden avviker från K. M:ts förslag; förslaget om ändring i strafflagen för krigsmakten har av riksdagen bifallits;
    d. 6 maj: k. prop. nr 102 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 och 9 §§ i lagen d. 24 juli 1903 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket (L. U. nr 38), bifallen;
    väckta motioner (I: 75 och II: 121) om skrivelse till K. M:t angående åtgärder till förebyggande av simulation bland inskrivningsskyldiga och värnpliktiga (L. U. nr 29); utskottets utlåtande, däri hemställts om bifall till motionärernas skrivelseförslag, har bifallits av första men avslagits av andra kammaren, vadan frågan förfallit;
    väckt motion (I:16) om skrivelse till K. M:t med begäran om utredning och förslag i fråga om de med medlemskap i svenska kyrkan förenade rättigheter och skyldigheter (L. U. nr 30), avslagen;
    väckt motion (II:96) om rätt för värnpliktig, vars hustru och barn åtnjuta familjeunderstöd, att oavkortat lyfta honom tillkommande penningbidrag; riksdagen har — i enlighet med sammansatta stats- och lagutskottets nr 2 utlåtande nr 1 — för sin del antagit förordning om ändrad lydelse av 3 § i förordningen d. 1 juni 1912 om understöd i vissa fall åt värnpliktigs hustru och barn.