NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

    Svensk förf. saml. nr 71. K. K. d. 25 febr. 1916 om ändrad lydelse av §§ 20 och 25 i giftstadgan m. m.
    Nr 77. Lag d. 4 april 1916 om ändrad lydelse av 27 § i lagen om reglering av prästerskapets avlöning d. 9 dec. 1910.
    Nr 78. Lag d. 4 april 1916 om ändrad lydelse av 3 § i lagen om kyrkofond d. 9 dec. 1910.
    Nr 79. Lag d. 4 april 1916 om tillägg till ecklesiastik boställsordning d. 9 dec. 1910.
    Nr 81. K. K. d. 17 mars 1916 med särskild anvisning till det vid förordningen ang. jordregister fogade formulär E etc.
    Nr 82. K. K. d. 17 mars 1916 om statistiska uppgifter rörande häradshövdingarnas sportelinkomster och tjänsteutgifter samt befattningshavares vid rådhusrätter, magistrater, polisdomstolar och poliskammare avlönings och pensionsförmåner.
    Nr 85. Lag d. 24 mars 1916 om ändrad lydelse av 15 kap 3 § rättegångsbalken.
    Nr 86. Lag d. 24 mars 1916 om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 10 juli 1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman.
    Nr 90. Lag d. 24 mars 1916 ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff (se Sv. J. T. s. 72).
    Nr 91. Lag d. 24 mars 1916 om rätt domstol i vissa mål och ärenden angående frälsemän.
    Nr 92. Lag d. 24 mars 1916, innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång.
    Nr 93. Lag d. 24 mars 1916 om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen d. 30 maj 1759 om biskops- och superintendentsval.
    Nr 94. Lag d. 24 mars 1916 om nyttjanderätt till gravplats.
    Nr 95. Lag d. 24 mars 1916 om ändrad lydelse av 1 kap. 8 § och 2 kap. 43 § i lagen om nyttjanderätt till fast egendom d. 14 juni 1907.
    Nr 103. Lag d. 17 april 1916 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (Jfr K. K. s. d., nr 104, och K. skriv. till statens handelskommission d. 25 april 1916, nr 109.)
    Nr 105. Lag d. 17 april 1916 om ändrad lydelse av 8 kap. 25 § strafflagen.