HJ. WESTRING. Lagen angående stadsplan och tomtindelning jämte tillhörande författningar med förklaringar. Tredje upplagan. Sthm 1915. Norstedt. 153 s. Inb. kr. 3.00.

    Envar jurist, arkitekt eller kommunalman, som har något att syssla med stadsplanelagen och därtill hörande författningar, är van att söka sin tillflykt till justitierådet Westrings praktiskt uppställda och tillförlitliga edition av hithörande lagstiftning. Det är därför ingen anledning till förvåning, att tredje upplagan av detta arbete redanut kommit. Denna upplaga innehåller liksom de föregående, efter en orienterande inledning över stadsplanelagstiftningen, själva stadsplanelagen av den 31 augusti 1907, lagarna den 26 maj 1899 angående förändring av tomts område samt om vad i vissa fall bör iakttagas, då byggnad uppförts utöver tomtgräns, ävensom byggnadsstadgan för rikets städer den 8 maj 1874 samt utdrag av hälsovårdsstadgan för riket av den 25 september 1874.
    De för varje paragraf upptagna förklaringarna och prejudikaten hava i den nya upplagan utökats med uppgifter om nyutkomna utslag och kungliga brev. Av alldeles särskilt värde är härvid uppgifterna om Kungl. Maj:ts administrativa beslut i hithörande frågor, då dessa beslut mig veterligen icke finnas samlade på annat håll.Stadsplanelagen inskränker som bekant rätt avsevärt den fria förfoganderätten till mark i stad, och särskilt har Kungl. Maj:t en ganska vidsträckt befogenhet att besluta om inskränkningar i detta hänseende. Angående särskilt tillämpningen av 3 § i stadsplanelagen, som bl. a. handlar om Kungl. Maj:ts rätt att fastställa beslut angående särskilda bestämmelser med avseende å sättet för byggnadstomters användande, innehåller arbetet belysande meddelanden. Sålunda omnämnes å sid. 25 såsom exempel på bestämmelser, som vunnit fastställelse, förbud mot bebyggande av vissa områden i kvarter (förgårdar och dylikt), föreskrifter angående tomtens storlek, gårdsplanens storlek och byggnadens utsträckning (absolut eller i förhållande till annan byggnad, byggnadens läge å tomten (i gränslinjen eller på visst avstånd därifrån etc.), antal byggnader å tomt, vissa områdens bebyggande allenast med visst slags byggnad (bostadshus, enfamiljshus), områdets bebyggande med öppet eller slutet byggnadssätt, kopplade eller sammanbyggda hus, maximi- eller minimihöj då hus, genomfartsöppningar i hus o. s. v. Å andra sidan meddelas också exempel på fall, då fastställelse vägrats. Detta har ägt rumt. ex. beträffande bestämmelser om höjdlägen för gårdsplaner och

 

LITTERATUR. 245terrasser mot en park, om plantering av förgårdar och det villkor för sammankoppling av hus, att husen skola hava gemensam arkitektur, om byggnads anordnande så, att den i arkitektoniskt avseende verkar tilltalande, om förbud mot tomts inrättande till öppet större varuupplag, om att gårdar mot gata skola omgivas av stängsel, ochatt industri eller fabriksrörelse, som genom rök eller buller eller annorledes kan verka störande för de kringboendes trevnad, ej finge anläggas eller drivas, om att tomt skulle helt och hållet lämnas obebyggd, samt om förbud att å vissa områden förlägga tunnbinderier, bleckslagerier, kopparslagerier, smedshantverkerier och slakterier, ävensom förbud att inreda samlingslokaler eller varumagasiner i boningshus av trä o. s. v.
    Å sid. 78 äro intagna uppgifter om de fall, då Kungl. Maj:t förordnat, att stadsplanelagen skall äga tillämpning på orter med större sammanträngd befolkning, och å sid. 138 finnas motsvarande uppgifter angående förordnande om byggnadsstadgans för rikets städer tillämpning på dylika orter.
    Det skulle vara av stort intresse, om utgivaren i en följande upplaga av arbetet, som helt säkert rätt snart blir nödvändig, skulle vilja låta inflyta en motsvarighet i fråga om stadsfastigheter till den mycket värderade framställning över jordens indelning i fastigheter och deras beteckning samt över jordstyckningens utveckling, som inleder hans i flera upplagor ukomna edition av lagenom hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring.
 

Albert Kôersner.