Advokatsamfundets lokalavdelningar. Sveriges Advokatsamfunds stadgar medgiva, att inom samfundet avdelning må »för stad eller landsdel» bildas av därinom boende medlemmar av samfundet för att överlägga och besluta i angelägenheter, vilka angå medlemmarnes inom avdelningen särskilda intressen. Sådan avdelning må hava särskild av densamma utsedd styrelse. På grund av denna bestämmelse hava bildats tre avdelningar, en för Stockholm, en för Göteborg samt en för Skåne och Blekinge.
    Styrelsen för Stockholmsavdelningen utgöres av hrr G. Sandström, ordförande, E. Berglund, G. Huselius och A. Kôersner, med hrr P. Yngström och S. Themptander som suppleanter. Såsom sekreterare tjänstgör hr J. Tjerneld. Avdelningen sammanträder enligt sina stadgar en gång i månaden under månaderna januari, februari, mars, april, oktober, november och december samt enligt praxis även i maj och september.
    Vid sammanträdet i januari 1916 förekommo en del frågor rörande det åt advokatsamfundets medlemmar upplåtna s. k. centrala advokatrummet i nya rådhuset, varefter advokaten Lagerström höll föredrag över ämnet: »Är den, som fått fordran å sig överlåten för inkasso, berättigad stämma i eget namn?»

FÖRENINGSMEDDELANDEN. 265(se herr L:s uppsats i ämnet i första häftet av denna tidskrift). Vid februarisammanträdet behandlades den i Sv. J. T. sid. 89 refererade inlagan till överståthållarämbetet i frågan om fastighetsexekutionen i Stockholm. Angående mars- och aprilsammanträdena hava redogörelser lämnats i denna tidskriftsid. 104 och 206.

    Göteborgsavdelningens styrelse utgöres av hrr O. Mannheimer, ordf., C. Palm och H. Almstrand, med hrr H. Wikström och S. de Maré såsom suppleanter samt hr Leman såsom sekreterare. Vid avdelningens sammanträde den 13 januari 1916 höll hr Almstrand, föredrag om vissa frågor rörande forum i civilmål enligt processkommissionens preliminära utkast med särskild hänsyn till önskvärdheten av en utvidgning av parternas rätt att ingå bindande avtal om forum.

    Skåneavdelningens styrelse utgöres av dr O. Hedenskog, ordf., dr C.Livijn och hr M. Waldenström, med hrr C. Håkansson och R. Trägårdh såsom suppleanter. Hr Håkansson är tillika sekreterare. Avdelningen plägar hålla sina sammanträden på hösten. Det ursprungliga initiativet till skånska hovrättens nu förestående flyttning till Malmö har tagits av avdelningen, som tvenne gånger framfört frågan, första gången — den 18 jan. 1908 — på förslag av avdelningens dåvarande ordförande, vice häradshövdingen Albert Broomé.