Föreningen Sveriges Häradshövdingar sammanträder till årsmöte lördagen den 7 oktober 1916 kl. 11 f. m. å Svenska läkaresällskapets lokal, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

    Föreningen Skyddsvärnet har utgivit sin arbetsredogörelse för år 1915. Föreningens verksamhet omfattar dels verkställande av förundersökning rörande sådana för brott tilltalade personer, som kunna komma i åtnjutande av villkorlig straffdom, samt övervakning av villkorligt dömda, dels räddningsarbete bland alkoholister och dem närstående kategorier, dels platsanskaffning för män och kvinnor, tillhörande någon av ovan berörda grupper, samt för frigivna fångar, lösdrivare m. fl., dels ock beredande av arbete å föreningens skrivbyrå åt bildade klienter. Förundersökningsarbetet har vid föreningens centralbyrå i Stockholm under redogörelse året omfattat 342 för brott tilltalade personer, av vilka 96 eller 28.1 % erhållit villkorlig dom. Av de 96 villkorligt dömda ha 57 ställts under tillsyn av särskilt förordnade övervakare.

    Den vid centralbyrån upprättade alkoholistbyrån har under året tagit befattning med 235 klienter, av vilka 11 beretts inträde å vårdanstalt; för 88 klienter har vidtagits åtgärder för förhindrande av åtkomst av spirituösa drycker, och i 107 fall har arbete anskaffats.
    Föreningens styrelse består av landshövdingen J. Widén, ordf., borgmästaren J. Pettersson, v. ordf., slottspastorn A. Wirén, sekr., kontraktsprosten L. Lindberg, fängelsepastorn R. Carlman, revisorn i fångvårdsstyrelsen S. Axi, fängelsedirektören U. Leander, registratorn H. Salomon, fängelsepastorn K. Ernberg samt kyrkoherdarna P. Pehrsson och O. Hedberg. Föreståndare för centralbyrån i Stockholm är hr Wirén. Förundersöknings- och övervakningsarbetet står under ledning av hr Salomon.
    I häftet ingå jämväl redogörelser för verksamheten vid filialerna i Göteborg och Malmö, en tabell över vid Hälsingborgs rådhusrätt under 1915 villkorligt dömda personer samt promemorior för övervakare.

 

    Utnämning. K. M:t har den 9 juni 1916 förordnat e. o. notarien i Svea hovrätt jur. kand. Johan Fredrik Axel Afzelius att vara assessor i sammahovrätt.

    Dödsfall. Den 22 maj 1916 avled i Stockholm ledamoten av Sveriges advokatsamfund Johan Peter Wiberg. Född d. 11 dec. 1865 i Nottebäck i

268 NOTISER.Kronobergs län, avlade han mogenhetsexamen i Växjö d. 20 maj 1886, blev student i Uppsala s. å. och avlade där examen till rättegångsverken d. 21 maj 1890. Efter några års tjänstgöring vid olika ämbetsverk i huvudstaden blev han 1893 Stockholms fastighetsägareförenings sekreterare, i vilken befattning han kvarstod till 1903. Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1897, har han sedan 1910 tillika varit jourhavande styrelseledamot i Stockholms stadshypoteksförening.