NYUTKOMNA BETÄNKANDEN M. M.

 

Från civildepartement

Bostadskommissionens utredningar VII. Bostadsfrågan i utlandet. På kommissionens uppdrag och under dess inseende utarb. av Erik Sjöstrand. Del I—II. Sthlm. Norstedt. 8:o. 524 + 420 s. (Avg. d. 16 mars 1916.)

Från finansdepartementet:    

    Betänkande ang. exportavgifter avgivet av tillkallade sakkunniga. Sthlm. Norstedt. 31 s. (Avg. d. 31 mars 1916.)

    Utlåtande ang. den lägre tekniska undervisningens ordnande avgivet av kungl. kommerskollegium. I. Utlåtande. II. Bilagor. Sthlm. Palmquist. 8:o. 54+112 s. (Avg. d. 18 okt. 1915.)
    Under d. betänkande... ang. befogenhet att besluta i fråga om skyldighet för befattningshavare att under tjänstledighet för särskilda uppdrag frånträda annan avlöningsförmån än tjänstgöringspenningar. Sthlm. Norstedt. 4:o. (Löneregleringskommitténs betänkande L, avg. d. 16 maj 1916.)

Från ecklesiastikdepartementet:   

Kyrkofondskommittén I. Betänkande i fråga om förordnande av kronoombud vid vissa ecklesiastika boställssyner. Sthlm. Hæggström. 4:o. 36 s. (Avg. d. 17 mars 1916.)

    Utredning ang. vissa prästerliga tjänster, vilka ej tillsättas i den ordning prästvalslagen i allmänhet föreskriver. A. Ordinarie prästerliga tjänster i privilegierade territoriella församlingar. Efter uppdrag utgiven av Gabriel Thulin. Sthlm. Beckman. 8:o. 224 s.

 

RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar 1916 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet (eller sammansatt lag- och annat utskott) avgivit utlåtande:
    d. 10 maj: k. prop. nr 39 med förslag till lag om sammanläggning i vissa fall av fastigheter å landet (L. U. nr 31); utskottets hemställan, att riksdagen måtte för sin del antaga ett inom utskottet utarbetat, från den kungl. propositionen i vissa hänseenden avvikande förslag till lag i ämnet bifölls av första men avslogs av andra kammaren, vadan frågan förfallit;
    k. prop. nr 40 med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom (L. U.nr 32); lagförslaget, som betingades av förslaget till lag om sammanläggning av fastigheter å landet, tillstyrktes i huvudsak av utskottet, men blev utgången i kamrarna densamma som i fråga om sistberörda lagförslag;
    d. 17 maj: k. prop. nr 137 med förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag m. m. jämte i anledning därav väckta motioner (L. U. nr 34); utskottets hemställan om bifall till det kungl. förslaget med vissa av utskottet företagna jämkningar godkändes i huvudsak1;
    d. 20 maj: k. prop. nr 129 med förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m. jämte två i ämnet väckta motioner (I:101 och

1 Lagrådet har den 29 maj 1916 avgivit utlåtande över den av riksdagen antagna lagen.

270 ÖVERSIKTER.II:261); i enlighet med utskottets hemställan (nr 35) antog riksdagen för sin del lag i ämnet, i väsentliga delar överensstämmande med vad K. M:t föreslagit1;
    d. 24 maj: väckt motion (II:97) om ändrad lydelse av 10 kap. 14 § samt 8 kap. 26 § strafflagen (L. U. nr 36). Utskottet tillstyrkte lagändringar i enlighet med motionärernas förslag; utskottets hemställan blev, i vad den avsåg 10 kap. 14 § strafflagen, bifallen av första men avslagen av andra kammaren; utskottets hemställan i övrigt blev av båda kamrarna avslagen;
    k. prop. nr 170 med förslag till lag om ändrad lydelse av sista stycket i övergångsbestämmelserna till lagen den 16 oktober 1914 om tillsyn å fartyg (L. U. nr 37), bifallen;
    k. prop. nr 51 med förslag till ny förordning om automobiltrafik jämte fyra i anledning därav väckta motioner (I:97—98 och II:232—233). Emot det kungl. förslaget, som till riksdagen överlämnats för yttrande, gjorde utskottet i utlåtande nr 27 erinringar på vissa punkter; sedan kamrarna i fråga om bredden på de vägar, därå automobiltrafik skulle bliva medgiven, stannat i olika beslut, blev ett av utskottet framlagt sammanjämkningsmemorial (nr 38) av båda kamrarna bifallet;
    k. prop. nr 201 med förslag till lag innefattande tillägg till lagen om reglering av prästerskapets avlöning d. 9 dec. 1910 (L. U. nr 39), bifallen;
    k. prop. nr 21 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 16 november 1863 angående allmänt kyrkomöte samt lag om ändrad lydelse av 2 § 1:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt, ävensom k. prop. nr 93 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 14:o) i lagen om Kungl. Maj:ts regeringsrätt (L. U. nr 40), bifallna;
    k. prop. nr 146 med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten jämte en i anledning därav väckt motion (I:105); utskottets hemställan (L. U.nr 41) om bifall till propositionen och avslag å motionen godkändes;
    d. 27  maj: k. prop. nr 167 med förslag till lag om skyldighet för vissa värnpliktiga att undergå befäls- eller annan särskild utbildning vid landstormen. Sammansatta stats- och lagutskottet nr 2 hemställde i utlåtande (nr 2) om bifall till det kungl. förslaget; efter sammanjämkning av kamrarnas skiljaktiga beslut (mem. nr 2) har riksdagen antagit ett förslag, däri utbildningen inskränkes till en s. k. kaderövning om högst 10 dagar;
    d. 31 maj: justitieombudsmannens framställning om ändring i 5 § av lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring ävensom väckta motioner (1:31, 11:102 och 174) om ändringar i samma lag (L. U. nr 42), avslagna;
    k. prop. nr 164 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 9, 36 och 37 §§ i lagen den 31 augusti 1907 angående stadsplan och tomtindelning jämte i ämnet väckta motioner (I:111, II:278—280); i enlighet med utskottets hemställan (L. U. nr 43) avslog riksdagen de föreslagna ändringarna i 2 § fjärde stycket och 9 § första stycket (fastställelse av stadsplan å kronan tillhörig mark) men godkände det kungl. förslaget i övrigt 2;
    d. 3 juni: k. prop. nr 95 med förslag till lag om expropriation m. m. jämte tio i anledning därav väckta motioner (I:100, II:245—252, 255). Under åberopande av att tiden ej medgivit realbehandling av det synnerligen vidlyftiga förslaget, hemställde utskottet i utlåtande nr 44, att detsamma jämte därav föranledda motioner ej måtte av riksdagen bifallas; utskottets hemställan har av riksdagen godkänts;
    d. 5 juni: k. prop. nr 138 med förslag till lag om förfogande över viss egendom vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (L. U. nr 45); utskottets hemställan om bifall till Kungl. Maj:ts förslag med vissa mindre jämkningar godkändes 3;
    k. prop. nr 153 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa §§ i lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov (L. U. nr 46); riksdagen har, med bifall till utskottets hemställan, för sin del antagit ett inom utskottet utarbetat för-

1 Lagrådets utlåtande häröver avgivet d. 29 maj 1916.

2 Lagrådets utlåtande häröver avgivet d. 13 juni 1916.

3 Lagrådets utlåtande häröver avgivet d. 8 juni 1916.

ÖVERSIKTER. 271slag till lag om ändring i vissa delar av nämnda lag, vilket förslag i åtskilliga hänseenden avviker från det av Kungl. Maj:t framlagda;
    k. prop. nr 186 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter samt lag om utsträckt tillämpning av lagen den 6 mars 1916 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av svenskt fartyg m. m. ävensom en i ämnet väckt motion (II 299); riksdagen har med avslag å motionen bifallit k. prop. (L. U. nr 47);
    d. 8 juni: k. prop. nr 116 med förslag till lag om ändrad lydelse av 13, 16 och 41 §§ i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 samt till lag om utsträckt rätt att i visst arbete använda manliga minderåriga av viss ålder ävensom två i ämnet väckta motioner (I:102 och II:260); efter sammanjämkning mellan kamrarnas skiljaktiga beslut har riksdagen med vissa ändringar i förstnämnda lagförslag bifallit k. prop. (L. U. nr 48 och 49)1.

    Härutöver hava i följande ärenden lagfrågor varit under behandling vid riksdagen:

    justitieombudsmannens framställning om ändrad lydelse av § 35 i förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet (K. U. nr 2); riksdagen har för sin del antagit lag i ämnet, i huvudsak överensstämmande med vad J. O. föreslagit (riksdagens skrivelse den 18 mars, nr 48);
    väckt motion om införande i förordningen om kommunalstyrelse på landet av bestämmelse rörande förfarandet, när ordinarie ledamot av kommunal- eller municipalnämnd avgår före slutet av tjänstgöringstiden (K. U. nr 4); riksdagen har med anledning av motionen för sin del antagit lag om ändrad lydelse av § 42 i ovannämnda förordning (riksd. skriv. d. 18 mars, nr 49);
    väckta motioner om ändrad lydelse av vissa §§ i kommunalförordningarna (K. U. nr 5); riksdagen har beslutat skrivelse till K. M:t med begäran om utredning om sådan ändring i gällande kommunalförfattningar, att konkurstillstånd ej i samma grad som nu må medföra obehörighet till kommunala förtroendeuppdrag (riksdagens skrivelse d. 18 mars, nr 50);
    väckt motion om ändrad lydelse av 12 § i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd (K. U. nr 7); riksdagen har för sin del antagit lag om ändrad lydelse av vad i sagda § stadgas om tillkännagivande av tid och ställe för kyrkostämma (riksdagens skrivelse den 18 mars, nr 51);
    k. prop. nr 133 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen angående sparbanker den 29 juli 1892 och till lag om ändrad lydelse av
    2 § i lagen d. 18 sept. 1903 ang. tillsyn å vissa penninginrättningar etc. (bankoutskottets utl. nr 39), bifallen (riksd. skriv. d. 23 maj, nr 157);
    k. prop. nr 222 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension (bankoutskottets utlåtande nr 50); bifallen (riksd. skriv. d. 26 maj, nr 172);
    k. prop. nr 171 med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § 1, 2, 8, 9, 31, 44 och 52 punkterna i lagen om val till riksdagen (K. U. nr 18); bifallen (riksdagens skrivelse den 8 juni, nr 200);
    k. prop. nr 111 med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete, till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken m. fl. författningar jämte i anledning av propositionen väckta motioner (I:104, 109—110, II : 266, 274—276); på hemställan av särskilda utskottet har riksdagen — efter sammanjämkning mellan kamrarnas på åtskilliga punkter skiljaktiga beslut — för sin del antagit lagar i de uti propositionen innefattade ämnen (riksdagens skrivelse den 8 juni 1916 nr 242) 2.
 

T. H.

1 Lagrådets utlåtande häröver avgivet d. 16 juni 1916.

2 Lagrådets utlåtande häröver avgivet d. 14 juni 1916.