272 ÖVERSIKTER.NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.   

     Svensk förf. saml. nr 106. K. K. d. 3 mars 1916 med bestämmelse, att särskilda till marinen hörande avdelningar och personal skola lyda under vissa krigsrätter. — Jfr nr 125, 192 och 193.
    Nr 110. K. F. d. 28 april 1916 ang. inställd tillämpning av § 9 i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873.
    Nr 112. K. domänstyrelsens kungörelse d. 25 april 1916 ang. gällande jakttider för vissa djurslag.
    Nr 114. K. K. d. 7 april 1916 ang. förbud mot användande av kvinna under tjuguett år till lastning, stuvning eller lossning av varor å vissa fartyg.
    Nr 115. K. K. d. 28 april 1916 om tillägg till förordningen d. 26 okt. 1906 ang. åtgärder till undvikande av ombordläggning m. m.
    Nr 116. K. K. d. 7 april 1916 ang. ändrad lydelse i viss del av 2 § 1 mom. i förordn. d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuutförsel m. m. — Jfr nr 184, K. K. d. 12 maj 1916 ang. åklagare rör. brott mot samma förordn.
    Nr 122. Lag d. 28 april 1916 om ändrad lydelse av § 12 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd d. 21 mars 1862.
    Nr 124. K. K. d. 12 maj 1916 ang. tillfällig förändring i gällande tidsberäkning.
    Nr 131. K. F. d. 5 maj 1916 om medling i vissa hyrestvister (se Sv. J. T. s. 192).
    Nr 139. K. K. d. 19 maj 1916 ang. understöd åt medellösa arbetslösa samt bidrag av statsmedel härtill.
    Nr 141. K. K. d. 19 maj 1916 om ändrad lydelse av 1 § i nådiga kungörelsen d. 29 nov. 1907 om tomträttsböckers inrättande och förande samt om tillägg till samma kungörelse.
    Nr 149. K. K. d. 9 maj 1916 angående vad militär personal i vissa fall har att iakttaga vid upprätthållande av allmän ordning m. m.
    Nr 156. Lag d. 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag. (Jfr K. K. s. d. nr 157 samt de under nr 158—161 upptagna lagar. Se Sv. J. T. s. 250).
    Nr 163. K. K. d. 5 maj 1916 ang. kommissionärer för anskaffande av arbetsanställning.
    Nr 166. K. K. d. 19 maj 1916 ang. ändring i 4 § i förordn. d. 12 juli 1878 ang. ersättning till förrättningsmän för utmätning i enskilda mål samt tillstämningsmän m. m.
    Nr 167. Lag d. 30 maj 1916 om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m. (Jfr K. K. s. d. nr 168.)
    Nr 169. K. automobilutskrivningsförordning d. 12 maj 1916.
    Nr 171. Lag d. 26 maj 1916 om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 juni 1913 angående vård av enskildes skogar på Öland.
    Nr 173. K. K. d. 19 maj 1916 med vissa bestämmelser rörande elektriska starkströmsledningars anordnande i förhållande till trafikleder m. m.
    Nr 174. K. skriv. d. 29 febr. 1916 ang. ändrad tingslagsindelning i Södertörns domsaga. — Nr 175. K. K. d. 2 juni 1916 ang. sammanträdesturerna i Södertörns domsaga.
    Nr 180. Lag d. 2 juni 1916 om skyddskoppympning. (Jfr nr 181.)
    Nr 182. Lag d. 2 juni 1916 om ändrad lydelse av 127 och 128 §§ i strafflagen för krigsmakten d. 23 okt. 1914. (Jfr nr 183.)
    Nr 186. Lag d. 9 juni 1916 om ändrad lydelse av 18 § 1, 2, 8, 9, 31, 44 och 52 punkterna i lagen om val till riksdagen.
    Nr 187. Lag d. 9 juni 1916 om förfogande över viss egendom vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. (Jfr K. K. s. d. nr 188.)
    Nr 189. Lag d. 9 juni 1916 om inskränkning i inmutningsrätten.