C. G. BJÖRLING. Lärobok i civilrätt för nybörjare. Tredje upplagan. Lund 1915. C. W. K. Gleerup. 348 s. Kr. 6.50.
    Att detta arbete på så kort tid som sedan 1910 uppnått sin tredje upplaga utgör ett gott vittnesbörd om att det haft en verklig uppgift att fylla. Syftet med arbetet har i främsta rummet varit att tjäna som grundval för undervisningen å den propedeutiska kurs, med vilken de juridiska universitetsstudierna numera skola inledas. För detta ändamål användes också boken såväl i Lund som i Uppsala. Ar läraren vid den elementära juridiska undervisningen ej i tillfälle att anvisa en lämplig lärobok, blir följden antingen, att läraren nödgas snart sagt diktera åtminstone grundlinjer, vilket är onödigt tidsödande och även medför olägenheter i andra hänseenden, eller ock att lärjungen har den största svårighet att ur lärarens fria föredrag kunna förskaffa sig någorlunda användbara anteckningar. En medelväg mellan dessa metoder är ju ofta anlitad, men även denna utväg åstadkommer allt för stort intrång på den ofta knappt tillmätta undervisningstiden. Visserligen är det ju så, att varje högskolelärare gärna vill lägga sin individuella prägel även på den elementära undervisningen. Men det synes mig, som om man just vid dennahar en särskild plikt mot lärjungarna, och att man således bör anbefalla en given tryckt framställning, även om man icke i allo finner densamma överensstämmande med principerna för den under-

 

LITTERATUR. 321visning, som man vill lämna. Av denna anledning har också den, som skriver detta, åtminstone tills vidare, antagit ifrågavarande arbete som grund för den översikt över civilrätten, som ingår i den rättsvetenskapliga undervisningen vid handelshögskolan i Stockholm, ehuruväl denna undervisning i själva verket måste läggas på annat sätt än den propedeutiska kursen vid universiteten.
    På sätt och vis kan det för övrigt sägas, att professor BJÖRLINGS lärobok är avfattad så, att den nödvändiggör en mer eller mindre individuell undervisning från lärarens sida för att kunna fullt tillgodogöras. Framställningen är, såsom i förordet framhålles, med avsikt mycket elementärt och i möjligaste måtto konkret hållen. I följd härav har boken en stor förmåga att väcka intresse och hågför rättsvetenskapen, men den är kanske också något ägnad att väcka en föreställning om att studierna i denna ämnessfär ingalunda erbjuda några svårigheter. Man saknar nämligen i viss mån den maning till koncentration och precisering av bestämda regler, som den blivande juristen dock i tid bör vänjas vid. Måhända är detta i alla fall pedagogiskt sett en fördel, i det att det viktiga är, att lärarens undervisning preciserar och formulerar definitioner o. dyl. eller påpekar lagrummens ordalag, medan lärjungen just av lärobokens inbjudande form och innehåll bringas att bättre bereda sig till inhämtande av den muntliga undervisningen. Visst är, att denna senare kan bliva väsentligen mera intresseväckande och givande, om en tillförlitlig lärobok redogör för det huvudsakligaste av fakta, så att tiden ej behöver upptagas med att bereda tillfälle till inhämtande av sådana.
    Men ej blott undervisningens målsmän och ämnessvenner hava anledning att vara tacksamma mot professor BJÖRLING för tillkomsten av hans bok, utan denna är i själva verket av beskaffenhet att intressera även den utexaminerade juristen. Om det också är så, som förf. själv uppger, att boken icke är avsedd att lämna en fullständig översikt av systemet eller att tjäna till direkt ledning vid rättstillämpningen, så innefattar boken i varje fall en relativt fullständig orienterande översikt över den gällande svenska civilrätten med vissa utvikningar jämväl till andra lagstiftningsområden. Även domaren och advokaten har därför gott utbyte av att genom bokens läsande återuppliva sin kännedom om de ledande synpunkterna och framför allt att förskaffa sig en mera allmän överblick över lagstiftningens oerhörda utveckling under senare år. För övrigt kan boken, såsom förf. själv hoppas, helt säkert vara till stort gagn "för medborgare, som utan att ärna utbilda sig till yrkesjurister åstunda någon insikt i den rättsordning, som reglerar så många sidor avvårt dagliga liv".
    Den nyutkomna tredje upplagan inbjuder alldeles särskilt till ett förnyat studium av boken, enär densamma måst högst väsentligt omarbetas med hänsyn till det flertal nya lagar, som utkommit efter andra upplagans tillkomst. Man återfinner sålunda en redogörelse bl. a. för 1912 års lagstiftning angående de nya reglerna om exekutiv försäljning av fast egendom samt därmed samman-

Svensk Juristtidning 1916. 21

322 LITTERATUR.hängande förändringar i inteckningslagstiftningen, för 1914 års lagom kommission, handelsagentur och handelsresande, för lagarna avden 11 juni 1915 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område samt om avbetalningsköp och slutligen för lagenden 12 november samma år om äktenskaps ingående och upplösning och därmed sammanhängande lagändringar.
    I den nya upplagan hava för övrigt jämväl tillkommit åtskilliga ändringar och tillägg, bl. a. en särskild avdelning, innehållande endel uppgifter om de i praxis så ofta återkommande s. k. gemensamma inteckningarna. Emellertid är det anmärkningsvärt, att förf. i ett arbete, som eljest utmärker sig genom en sådan fullständighet och som även berört ett stort antal av näringslagstiftningens olika grenar, såsom den sociala skyddslagstiftningen, vattenrätten, skogslagstiftningen, och tangerat så pass speciella rättsinstitut som frälseränta, bodmeri och sjöpanträtter, icke ens omnämnt instituten årsstämning och förlagsinteckning. Årsstämningen återkommer dock ofta i praxis, och förlagsinteckningen, detta specifikt svenska för affärslivet så betydelsefulla institut, är dock även ur pedagogisk synpunkt av betydelse såsom exempel på ett institut, som ej medför pant- eller retentionsrätt utan endast förmånsrätt. Likaså hade varit önskvärt, att begreppet kvittning även i den förberedande framställning, varom här är fråga, icke hade lämnats alldeles oberört.
    Till sist en hemställan. Skulle icke författaren i en kommande upplaga kunna finna skäligt att låta bokens blott alltför blygsamma titel "lärobok i civilrätt för nybörjare" ersättas av en annan, som bättre karaktäriserar den verkligt höga valören hos det gedigna arbetet. Det ligger onekligen något i vad ett hovrättsråd för någontid sedan yttrade: "man är nästan generad att gå in i en bokhandel och begära att få köpa en lärobok för nybörjare." Även den, som icke har samma ambition, måste medgiva, att en annan titel på arbetet helt säkert skulle animera ett stort antal köpare, som alla skulle hava behållning av arbetets studium. Onekligen har titelvalet i detta hänseende varit lyckligare hos de danska och norska motsvarigheterna till professor Björlings bok, H. MUNCH-PETERSENS Den Borgerlige Ret i Hovedtræk och N. GJELSVIKS Innleiding i Rettsstudiet.
 

Albert Kôersner.