UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

    Nytt juridiskt arkiv, avd. I, har utsänt häftena 1—4 för 1916. Av avd. II har utkommit häft. 1—2, innehållande en redogörelse för den nya lagstiftningenom äktenskaps ingående och upplösning av prof. B. Ekeberg.
    Statsvetenskaplig tidskrift har i ett extrahäfte febr. 1916 publicerat en avhandling av professor R. Erich i Helsingfors »Till läran om folkrättsliga rätts-

324 LITTERATUR.ärenden och fördrag» (39 s.). Fil. dr. Hjalmar Haralds upptog i en artikel i 1:a häftet (s. 5—15) till kritisk granskning docenten Gunnar Rexius' under fjolåret utkomna arbete »Det svenska tvåkammarsystemets tillkomst och karaktär», vilket föranlett ett genmäle av Rexius i 2:a häftet (s. 90—103). 14:e häftet lämnar presidenten Albert Petersson en utredning om den centrala statsmedelskontrollens ordnande (s. 197—214).
    Social tidskrift. Förslaget till lag om försäkring för olycksfall i arbete kommenterades i 5:e häftet i tvenne artiklar av byråchefen Theofil Andersson (s. 205—216) och byrådirektören Ivar Tengstrand (s. 216—224). Sedan olycksfallslagen antagits av riksdagen, har i 6:e häftet hovrättsassessorn Gustaf Lindstedt lämnat en redogörelse för den nya lagstiftningen (s. 253—258). I frågan rörande lagstiftning om barn utom äktenskap återgives i samma häfte ett utlåtande av särskilda kommitterade, utsedda av barnavårdsbyrån i Stockholm (s. 265—274).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift. I häft. 2—3 återgives Svenska fattigvårdsförbundets yttrande till K. M:t över fattigvårdslagstiftningskommitténsförslag till lag om fattigvården (s. 47—82). I häft. 4—5 redogör redaktören G. H. von Koch för 1913 års lag om behandling av alkoholister, vars tilllämpning uppskjutits i väntan på den beslutade statsanstaltens öppnande, men som nu, den 1 augusti, trätt i kraft (s. 115—122). Borgmästaren Jakob Pettersson fortsätter sin redogörelse för lagberednigens förslag till lag om barn utom äktenskap m. m. (s. 126—131).
    Sociala meddelanden. Bland behandlade lagstiftningsfrågor märkes en redogörelse för k. prop. rörande obligatorisk olycksfallsförsäkring, inkl. socialstyrelsens, riksförsäkringsanstaltens m. fl. myndigheters utlåtanden (s. 385-396).
    Arbetarskyddet refererar samma utlåtanden och proposition (s. 40—55, 101 —105) ävensom lagförslagets riksdagsbehandling (s. 140 — 141, 144—151) samt innehåller vidare bl. a. referat av ett föredrag av E. Q vigstad om »Nya riktlinjer i den norska olycksfallsförsäkringslagstiftningen» (s. 119—125) och en uppsats av E. Ström om den nya danska olycksfallsförsäkringslagen (s. 167 —172).
    Svenska stadsförbundets tidskrift innehåller i 2:a häftet några anmärkningar av jur. kand. Fredrik Malm om »Den nya olycksfallsförsäkringslagen och kommunerna» (s. 79—81). I 3:e häftet lämnas ett nytt bidrag till diskussionen om kommunalreformen i städerna genom en artikel av Örebro stads ombudsman Nils Siösteen »Till frågan om organiserandet av rent kommunal-administrativa magistrater utan befattning med rättegångsväsendet» (s. 113—125), i vilken artikel förf. hävdar, att behovet av en skilsmässa mellan magistrat och rådhusrätt gör sig väl så starkt gällande i de större städerna som i de mindre, och att den härför erforderliga omorganisationen bör successivt genomföras. 5:e häftet innehåller en utredning av jur. dr. Nils Söderqvist om »Infästerätten i Visby å stadens grund» (s. 217—235).
    Försäkringsföreningens tidskrift. Bland försäkringsföreningens förhandlingar märkas bl. a. i häft. 1—2 byråchefen Th. Fursts föredrag om krigsförsäkringskommissionens verksamhet (s. 52—68) och diskussion om diskontinuiteter inom försäkringsavtalet (s. 73—83). I häft. 3—4 återgives en diskussion inom svenska skogsvårdsföreningen om skogsbrandförsäkringsfrågan (s. 123—144).