Juristföreningen för Skåne och Blekinge, som bildades d. 29 maj 1874, sammanträder i regel en gång vart eller vartannat år omväxlande i de olika städerna i Skåne och Blekinge. Vid sammanträde å Bjärreds saltsjöbad d. 2 september 1916 under ordförandeskap av professor C. G. Björling närvoro ett 60-tal medlemmar. I styrelsen invaldes borgmästaren B. Borgström, Kristianstad. Övriga styrelseledamöter äro: statsrådet B. Hasselrot, ordförande, professorn C. G. Björling, vice ordf., borgmästarna G. Skytte och C. Brink, häradshövdingarna A. Lilienberg och F. Ahlgren, professorn J. Thyrén, advokaten dr. C. M. Livijn samt auditören T. Uggla, sekr. Vid sammanträdet hölls det i föregående notis refererade föredrag.

    Föreningen Sveriges stadsombudsmän och kommunalsekreterare sammanträdde i Stockholm d. 15 och 16 sept. 1916. Vid mötet höllos före-

346 FÖRENINGSMEDDELANDEN.drag av borgmästaren Jakob Pettersson, Södertälje, om »Magistratens uppgifter och organisation i städer, som sakna egen jurisdiktion», av hovrättsrådet K. Schlyter över ämnet »Några spörsmål vid stadsförvaltningens och rättsskipningens åtskiljande», av sekreteraren hos drätselkammaren i Göteborg T. Petri om »Stadskommunernas uppgifter, särskilt med hänsyn till deras ställning i det större samhället» och av stadsombudsmannen P. Swartling, Jönköping, över »Frågan om stadsombudsmännens och kommunalsekreterarnas ställning».