Ändringar i stämpel= och expeditionslösensförordningarna. Bland de nya författningar, som publicerats under den gångna sommaren och redan trätt i kraft, märkas K. F. d. 27 juni 1916 om vissa ändringar i stämpelförordningen och K. K. d. 2 juni 1916 om ändring i vissa delar av expeditionslösensförordningen, vilka författningar trätt i kraft resp. d. 1 juli och d. 1 augusti 1916. Enligt förstnämnda författning gälla numera för klagan överhovrätts utslag på ansökan om återfående av stämpelavgift rättegångsbalkens regler om summa revisibilis, varjämte bl. a. ändrade bestämmelser meddelats rörande stämpelavgift vid köp eller byte av fartyg. Ändringarna i expeditionslösensförordningen avse huvudsakligen föreskrifterna rörande tiden för expeditioners tillhandahållande.

    Den skandinaviska familjerättskommissionens redaktionsutskott var samlat i Stockholm under senare hälften av juni och förra hälften av juli för behandling av frågan om makars rättsförhållanden och sammanträdde vid mitten av september i Kristiania för fortsatta överläggningar i detta ämne under cirka tre veckor. Vid förstnämnda tillfälle deltogo för Sverige lagberedningens ordförande justitierådet Hj. Westring och dess ledamot professor B. Ekeberg, för Danmark professor V. Bentzon och overretsassessor E. Trolle samt för Norge sorenskriver P. I. Paulsen och expeditionschefen E. Hansen. Såsom de delegerades sekreterare tjänst gjorde ledamoten i lagberedningen assessor E. Stenbeck. I Kristianiasammanträdet deltaga från svensk sida professor Ekeberg och assessor Stenbeck. Senare på hösten håller familjerättskommissionen plenarmöte i Stockholm.

    Professuren i speciell privaträtt jämte finansrätt vid Stockholms högskola. Samtliga sakkunniga hava nu avgivit utlåtanden angående sökandena till nämnda lediga professorsämbete. De sakkunniga — regeringsrådet G. Thulin, professorn B. Ekeberg och professorn K. A. Moring, Helsingfors —förklara sökandena, docenterna G. Eberstein, Ö. Undén och A. Åström, kompetenta, hrr Thulin och Ekeberg dock med tvekan beträffande den sistnämnde. Prof. Ekeberg uttalar jämväl någon tvekan beträffande Undén med hänsyn därtill, att han icke har tryckta skrifter i finansrätt. Hrr Thulin och Ekeberg giva de sökande följande inbördes ordning: 1. Eberstein, 2. Undén, 3. Åström. Under förutsättning, att finansrätten blott anses utgöra en mindre väsentlig del av professurens läroområde, sätter prof. Moring de sökande i följande ordning: 1. Undén, 2. Eberstein, 3. Åström.

    Rättshjälp åt obemedlade. K. M:t har den 30 juni 1916 förordnat hovrättsrådet K. Schlyter att biträda inom justitiedepartementet vid behandling av frågan om beredande genom det allmännas försorg av rättshjälp åt parter, som på grund av svag ekonomisk ställning eller oförmåga att tillvara-

NOTISER. 347taga sina intressen därav kunna vara i behov. Samma dag har justitieministern, enligt erhållet bemyndigande, tillkallat borgmästaren Jakob Pettersson, häradshövdingen Tycho Colleen samt advokaten Set Silow att såsom sakkunniga biträda inom departementet vid frågans behandling.
    Den 31 juli 1916 hava de sålunda förordnade gemensamt avlämnat utkast till lag om kostnadsfri rättegång, vilket samma dag för avgivande av utlåtande remitterats till domstolar och myndigheter.