Utredning angående kommunalförvaltningen i mindre städer. På grund av K. M:ts bemyndigande d. 30 juni 1916 har civilministern uppdragit åt borgmästaren Jakob Pettersson, sparbanksdirektören J. A. U. Fornander, Växjö, och sekreteraren hos Svenska stadsförbundet fil. dr. Yngve Larsson att såsom sakkunniga biträda inom civildepartementet vid utredning av frågan, på vad sätt i städer under landsrätt de kommunala och administrativa uppgifter, som eljest åligga magistrat, lämpligen böra tillgodoses.

    Förundersökning och häktning i brottmål. På grund av K. M:ts bemyndigande d. 9 okt. 1914 har justitieministern d. 5 sept. 1916 tillkallat revisionssekreteraren Algot Bagge att jämte advokaten Eliel Löfgren, som tidigare förordnats, biträda inom justitiedepartementet vid utredning av frågan om ny lagstiftning rörande förundersökning och häktning i brottmål.

    Konkurslagstiftningen. Justitieministern har d. 14 sept. 1916, enligt erhållet bemyndigande, tillkallat häradshövdingen Carl Arhusiander att inom justitiedepartementet biträda vid fortsatt behandling av frågan om ny konkurslagstiftning.

    Norra Roslags domsagas indelning. K. M:t har d. 28 juli 1916 förordnat, att Norra Roslags domsaga skall fr. o. m. den 1 januari 1918 vara indelad i två tingslag sålunda, att Väddö och Häverö skeppslag samt Närdinghundra härad ävensom Edebo socken av Frösåkers härad bilda ett tingslag under benämningen Väddö och Närdinghundra tingslag med tingsställe i Häverösund samt Frösåkers härad med undantag av Edebo socken utgör ett tingslag, benämnt Frösåkers tingslag med tingsställe i Östhammar. Antalet nämndemän skall utgöra 12 i Frösåkers tingslag samt 24 i Väddö och Närdinghundra tingslag.

    Utnämningar och förordnanden. K. M:t har d. 30 augusti 1916 beviljat justitierådet Karl Georg Lindbäck nådigt avsked och samma dag till justitieråd utnämnt revisionssekreteraren jur. kand. Axel Edelstam;
    d. 12 september 1916 till revisionssekreterare utnämnt ledamoten i lagberedningen hovrättsrådet jur. kand. Karl Edvard Tiselius.
    K. M:t har förordnat:
    d. 21 juli 1916 till auditör vid regementskrigsrätten vid Skånska husarregementet rådmannen i Hälsingborg vice auditören jur. kand. Adolf Wollin;
    d. 28 juli 1916 till vice auditör vid regementskrigsrätterna vid Skaraborgs regemente, Livregementets husarer och Göta trängkår e. o. hovrättsnotarien jur. kand. Gustaf Karl Axel Settergren;
    d. 12 september 1916 till assessorer i Svea hovrätt e. o. notarierna i samma hovrätt jur. kand. Gösta Gustafsson Holmberg och jur. kand. Erik Martin Kellberg;
    samma dag till krigsdomare vid Kronobergs regemente auditören jur. kand. Ernst Thure Eugène Bunth;
    samma dag till vice auditör vid Kronobergs regemente e. o. notarien Ivar Lamech Wieslander.