Avtal ingånget av prokurist; fråga om medkontrahentens goda tro. (N. H.; N. R. 1916: 856). Disponenten för en fabrik, som ägdes av ett aktiebolag, hade såsom prokurist för bolagets räkning undertecknat ett kontrakt om inköp av maskiner. Då säljarens agent, som slutit avtalet, vid föregående förhandlingar om försäljning av samma maskiner fått kännedom om att bolagets styrelse icke ville köpa maskinerna och agenten icke haft anledning antaga, att disponenten sedermera erhållit styrelsens tillstånd till köpets avslutande, ansågs kontraktet icke bindande för bolaget. Två medlemmar av Høiesteret voro skiljaktiga och funno agenten icke hava varit pliktig att anställa närmare undersökning angående det interna förhållandet mellan bolagets styrelse och dess disponent.
    Jfr lagen om handelsregister, firma och prokura §§ 25 och 27 samt lagen om avtal m. m. § 11.

    Växelutställares ansvar för växel, i vars ställe lämnats en falsk omsättningsväxel. (N. H.; N. R. 1916:785). Vid omsättning av en i bank belånad växel å 5,000 kr. mottog banken en annan växel, lydande å 4,500 kr. och försedd med samma personers namn som den förut belånade. Å omsättningsväxeln var emellertid utställarens namn förfalskat. Den utställaren av förstnämnda växelåliggande skyldighet att gent emot banken ansvara för betalningenav växelsumman ansågs icke ha upphört därigenom, att banken på sätt som skett tillåtit omsättning av växeln.

    Handelsköp; reservation för leveranshinder utom säljarens kontroll. (D. H.; U. f. R. 1916:385). Ett svenskt sågverk sålde till ett danskt bolag 170 vagnslaster bräder att levereras under tiden april—december 1909. Kontraktet innehöll bl. a. följande klausul:"Säljarne reservera sig för bristande leverans, som kan härleda sig av eldsvåda, vattenflöde eller sådana förhållanden, var överde icke kunna hålla kontroll." Sedan åtskilliga vagnslaster blivit levererade, utbröt strejk bland arbetarne vid sågverket, i anledning varav sågverket förklarade sig ur stånd att fullgöra återstoden av leveransen. Då sågverket sedermera instämde bolaget med yrkande om resterande likvid för vad som levererats, gjorde bolaget gällande kvittningsanspråk på grund av bristande leverans. Domstolen ansåg, att även om förhållandena på grund av den utbrutna strejken varit

 

1 Några referat av finska rättsfall hava icke publicerats sedan den senaste översikten i denna tidskrift. I fråga om använda förkortningar hänvisas till s. 167 ovan.

410 RÄTTSFALL.sådana, att sågverket kunnat åberopa omförmälda klausul, hade sågverket likväl icke med stöd av densamma varit berättigat att på sätt som skett helt och hållet undandraga sig vidare leverans utan allenast att åtnjuta så långt uppskov med leveransen, som påkallades av det åberopade hindret för avtalets fullgörande.
    Jfr Almén: Köp och byte § 21 vid not 173—176.