Handelsköp; varan såld att levereras vid väntad lasts lyckliga framkomst. (D. H.; U. f. R. 1916:598, D. J. T. 1916:272). I början av år 1914 träffades mellan två danska firmor avtal om köp av 600,000 kg. majs att levereras med 100,000 kg. i månaden under tiden juli—december 1914. Avtalet innehöll bl. a. följande bestämmelser: att leverans skulle äga rum "efter ventet Ladnings lykkelige Ankomst" och "at Havari, Forlis eller anden Beskadigelsegiver Sælgeren Ret til at hæve Handlen pro rata". I domen fastslogs, att säljaren för att kunna åberopa dessa bestämmelser hade varit pliktig att i tid giva köparen meddelande, med vilket fartyg den för leveransens fullgörande avsedda varan skeppats. Då något sådant meddelande icke lämnats, ansågs den omständigheten, att ett fartyg lastat med majs, som säljaren ämnat använda till fullgörande av augustileveransen, gått under, icke berättiga säljaren att undandraga sig avtalets fullgörande i denna del.

    Handelsköp. Fel i varan; stybbhalt hos koks. (N. H.; N. R. 1916:681). Att koks av visst slag vid leverans från lossande fartyg befanns innehålla mer än 10 % stybb, ansågs med hänsyn till rådande handelsbruk vara ett sådant fel i varan, som berättigade köparen till avdrag å köpeskillingen.

    Köp av fabrikat, som förutsatts åtnjuta patentskydd. (N. H.; N. R. 1916:768). Då ett köpeavtal ingåtts under förutsättning, att patentskydd funnits för det försålda fabrikatet, men det visat sig, attså icke varit förhållandet, tillerkändes köparen rätt att häva avtalet. Den omständigheten, att köparen, som skriftligen förhandlat med säljaren om köpets hävande, i sina första skrivelser icke gjort gällande saknaden av patentskydd såsom grund för hävandet, ansågs icke betaga honom rätten att senare åberopa sig därå.

    Handelsköp; totalt hävande på grund av fel i viss del av varan. (D. H.; U. f. R. 1916:344). A., som tillverkade tröjor av svenska skinn, köpte av B. cirka 2,700 sådana skinn. Före köpet hade A:s prokurist sett igenom hela partiet, därvid B. förklarat, att 30 à 40 skinn troligen vore från Jylland. Då det sedermera befanns, att det försålda partiet innehöll 500 à 600 skinn, som icke voro svenska, förklarades köparen vara berättigad att häva köpet i dess helhet. Den företagna undersökningen ansågs icke betaga köparen nämnda rätt.

    Jfr Almén: Köp och byte, Tillägg till §§ 42 och 43 vid not 2—13 samt § 47 vid not 26—28 a.