RÄTTSFALL. 411    Handelsköp; partiellt hävande. Mistad handelsvinst. (S. o. H.; U. f. R. 1916: 505). En dansk köpman, som köpt ett parti tyska golfjackor, ansågs berättigad att avvisa omkring en tredjedel av partiet, som varit behäftad med fel. Köparens anspråk på ersättning förmistad handelsvinst, beräknad till 33 ⅓ % av fakturabeloppet, blev däremot av domstolen ogillat.

    Jfr ang. förra frågan Almén: Köp och byte, Tillägg till §§ 42—43 vid not 30—34, ang. den senare anf. arb. § 45 vid not 34 och § 25 vid not 59.

    Vitesutfästelse. (Dansk Overretsdom; U. f. R. 1916 : 805, D. J. T. 1916:280). I ett kontrakt den 14 juni 1912 angående köp av en motor stadgades bl. a., att motorn senast den 10 juli samma år skulle vara uppställd färdig till användning, att säljaren iklädde sig garanti för motorn under ett år samt att det ålåg säljaren att erlägga ett vite av 20 kr. för varje dag, varmed den överenskomna leveranstiden kunde komma att överskridas. Den 16 juli 1912 var motorn uppställd och togs då i bruk av köparen. Efter en dagsanvändning stannade emellertid motorn på grund av fabrikationsfel, som blev avhjälpt först efter det 10 dagar förflutit från det motorn avlämnats såsom färdig. Säljaren förpliktades att gälda utfäst vite jämväl för dessa 10 dagar.

    Handelsköp; köparens reklamationsskyldighet. (S. o. H.; U.f. R. 1916: 497). En tysk kvarnägare sålde till en dansk firma ett parti rågmjöl att levereras på köparens order under augusti—december 1913. I senare hälften av november månad meddelade firman kvarnägaren, att sedan firman till sina kunder levererat av det mjöl, som firman bekommit i augusti och september, dessa anmärkt, att mjölet vore för mörkt och olämpligt till bakning; och förklarade firman i sammanhang därmed, att firman vägrade att vidare uttaga något mjöl. Härtill ansågs firman icke hava varit berättigad, enär reklamation skett för sent. Den omständigheten, att kvarnägaren väntat några dagar med att protestera mot firmans meddelande om köpets hävande, ansågs icke betaga honom rätten att av firman erhålla ersättning för liden skada.
    Jfr Almén: Köp och byte § 51 vid not 77 och § 52 vid not 91.

    Äganderättens övergång vid beställning. (D. H.; U. f. R. 1916:673). A. beställde hos B. en automobil samt försträckte B. medel, för vilka det till automobilen använda materialet anskaffades. Sedan automobilen blivit färdig men innan den levererats till A., togs densamma i mät för B:s gäld. Enär A. ansågs hava förvärvat äganderätt till automobilen, funno domstolarna sig icke kunna tillerkänna utmätningen någon verkan mot honom.
    Jfr Hammarskjöld i Tidsskrift for Retsvidenskab 1893 s. 120—121.

    Köp. Säljare försatt i konkurs; konkursboets rätt att tillträda avtalet. (N. H.; N. R. 1916:454). Ett skeppsvarv, som åtagit sig

412 RÄTTSFALL.att till ett bolag leverera ett ångfartyg, försattes i konkurs, innan fartyget var färdigt. Konkursen började den 12 februari 1909 och först den 15 påföljande mars meddelade konkursboet, i anledning av bolagets förfrågan i telegram den 9 i samma månad, att konkursboet ville tillträda avtalet. I målet uppkom fråga, dels inom vilken tidett konkursbo, som vill tillträda ett av gäldenären ingånget avtal, är skyldigt att lämna besked, dels huruvida det åligger konkursboet att av eget initiativ giva sådant besked. Oavsett huru härmed måtte förhålla sig, ansågs i förevarande fall skeppsvarvet hava varit berättigat att häva avtalet, enär konkursboet i anledning av framställning från bolaget vägrat att lämna bestämt besked, när fartyget kunde levereras, ävensom att ställa säkerhet för leveransens fullgörande.
    Jfr Almén: Köp och byte, Rubriken till §§ 39—41 vid not 3—4.
 

R. E.