RÄTTSFALL. 413    Borgen. (D. H.; U. f. R. 1916:383). A., som åtagit sig att uppföra ett hus på entreprenad, utfärdade en handling, däri han förpliktade sig att på visst sätt gottgöra B. för till huset levererade materialier. C., som lovat att försträcka A. penningar och som av A. fått å sig överlåten rätten till entreprenadsumman, tecknade å sagda handling: "Ovanstående biträdes av mig, som ordnar A:s penningaffärer". Härigenom ansågs B., som förgäves krävt A. å betalning, hava erhållit rätt att hålla sig till C.

    Borgen för entreprenadavtal. (N. H.; N. R. 1916:902). Enligt ett entreprenadavtal om uppförande av ett hus skulle entreprenadsumman 15,000 kr. betalas i fyra terminer, den sista, då huset var fullt färdigt. Till följd av ekonomiska svårigheter kunde byggmästaren ej fullborda huset. Han hade emellertid av byggherren fått uppbära 14,100 kr., och som denne för husets fullbordande fick utgiva ytterligare 2,644 kr. 58 öre, kom huset att kosta honom 1,744kr. 58 öre över entreprenadsumman. Hans yrkande att utfå detta av Y., som gått i borgen för byggmästarens fullgörande av entreprenadavtalet, ogillades, under framhållande att byggherren, genom att på sätt som skett, giva byggmästaren förskott, till skada för borgensmannen åsidosatt en väsentlig kontraktsbestämmelse samt förty, då borgensmannen varken blivit underrättad om eller givit sitt samtycke till förskottsbetalningen, gått förlustig rätten att hålla sig till borgensmannen.
    Jfr N. J. A. 1899: 43 och 1909 not A 501.

    Illojal konkurrens. (S. o. H.; U. f. R. 1916:499). En boktryckare hade enligt avtal med "Dansk Adels Forbund" tryckt förbundets tidskrift "Dansk Adels Blad". Sedan avtalet av förbundet uppsagts, hade boktryckaren i utsänt cirkulär uppmanat tidskriftens annonsörer att överflytta sina löpande annonser till en av boktryckaren börjad ny tidskrift, "Dansk Adel", som i cirkuläret på ett oklart sätt framställdes såsom en slags fortsättning av "Dansk Adels Blad". Åtskilliga annonsörer hade följt uppmaningen. Boktryckarens åtgärd ansågs straffbar enligt lag den 8 juni 1912 "Om straf for Brug av urigtig varebetegnelse m. m." § 10. (T. f. R. 1913 s. 118 — 119).

    Livförsäkring. (N. H.; N. R. 1916:498). Att ett livförsäkringsbrev på begäran av den försäkrade blivit av försäkringsbolaget försett med påskrift, att försäkringen tagits "til fordel for" en annan person, ansågs icke i och för sig betaga den försäkrade rätt att genom pantsättning eller annorledes med laglig verkan förfoga över, försäkringsbrevet.

    Stöldförsäkring. (N. H.; N. R. 1916:427). Ett stöldförsäkringsbrev lydde å 3,000 kronor, därav för "värdepapper och kontanta penningar, förvarade i brandfritt järnskåp" 2,000 kronor. Enligt å försäkringsbrevet upptagna allmänna bestämmelser gällde försäkring av

414 RÄTTSFALL.penningar blott för den tid de förvarades under lås. Genom inbrott, därvid dörren till försäkringstagarens kontor uppbröts, blevo urett låst, lätt transportabelt skrin, som förvarades i ett olåst järnskåp, penningar försäkringstagaren frånstulna. Försäkringsgivaren ansågs ej ersättningsskyldig.