UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

    Tidsskrift for Retsvidenskab, 3:e hft, inledes med en artikel av TROELS G. JØRGENSEN »Om Retsdannelsens Love» (s. 193—205). — I »Meddelelser fra den norske Høiesterets Praxis» av E. HAMBRO (s. 206—285) lämnas en systematisköversikt av Høiesterets domar för åren 1911—1914. Inledningsvis meddelas, att domstolen numera består av justitiarius jämte 10 fasta och 6 »fasta extraordinarie» assessorer och att densamma under två veckor av tre arbetar på två avdelningar, den tredje veckan på en avdelning. — Häftet innehåller vidare: L. B. H., Oversigt over islandske Love i 1915 (s. 286—305); A. F., Anm. av O. Q. VAN SWINDEREN: Esquisse du droit pénal (s. 306—312); samt FRANTZ DAHL: Afdøde fremmede Retslærde (s. 313—322).

    Norsk Retstidende, nr 31—67, innehåller — förutom domsreferat — bl. a. följande: Utkast til lov om gjældsovertagelse ved fast eiendom, utarbeidet av en komite nedsat av hovedstyret for Den norske sakførerforening (s. 609—632);M. H. L., Svenske tidsskrifter (s. 959—960), innehållande en välvillig anmälan bl. a. av Svensk Juristtidning; samt Anm. av AXEL MØLLER: Erstatningsansvaret ved skibssammenstøt (s. 1071—2).
    Ugeskrift for Retsvæsen, nr 23—45, innehåller i »Den litterære Afdeling»bl. a. följande: AAREP, De nye landboretlige Lovforslag (s. 153—161); MANNICHEOm Sagførerorganisationen efter Retsplejeloven (s. 161—2); referat av ett föredrag av prof. H. MUNCH-PETERSEN vid Dansk Kriminalistforenings årsmöte om »Vor nye Strafferetspleje i kriminalistisk Belysning» (s. 163—166, föredraget i sin helhet återgives i »Tilskuerens» julihäfte); Nye Skrifter om Retsplejereformen (s. 166—168); OLUF J. SKJERBÆK, Ti Aars Værgeraadsforsorg (s. 169—174); L. BACHE, Bør Kupons kunne mortificeres? (s. 177—186); M.-P., Moderne Proceslitteratur (s. 195—197), vilken uppsats innehåller en redogörelse för de viktigaste författningseditioner och handböcker rörande norsk, tysk, österrikisk, fransk och engelsk civil- och straffprocess; VINDING KRUSE, En reform av vore Lovsamlinger (s. 201—206); Sagførermødet den 15.—16. September 1916 (s. 206—216); POUL M. OLSEN, Vidneafhøringer i civile Sager (s. 218—223).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet, 3:e hft, fortsätter diskussionen över ämnet »Bør Fosterfordrivelse straffes?» med en artikel av Overretssagfører fru MATHILDE MALLING HAUSCHULTZ (s. 187—194) samt innehåller vidare av intresse för svenska läsare bl. a.: N. SANDELL, Anteckningar och statistiska uppgifter rörande Sveriges fångvård år 1914 (s. 225—232); ARNE OMSTED, Opstad Tvangsarbeidshus (s. 238—260); ävensom en redogörelse av O. HAACK för innehållet i 37:e bandet av Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (s. 261—274).
    Juridisk Tidsskrift, København, nr 6—9, innehåller, utom de i varje häfte återkommande »Retsafgørelser», bl. a. följande artiklar: N. COHN, Retshistoriske Studier II, Harald Hens Lov (s. 223—243); JOHAN BULMER, Gældende Kriminalproces i Oversigt II—III (s. 244—268, 293—321); LAGE STAËL VON HOLSTEIN, Nordiska Konvojer I—II (s. 281—292, 329—348); SVEN RØGIND, Alkohollovgivningen i de tre nordiske Lande III—IV (s. 349—357, 391—407); N. COHNDen frie Bevisbedømmelse efter Retsplejeloven (s. 377-390).
    I en anmälan av Svensk Juristtidning (s. 320) framhålles den betydelsefulla uppgiften för denna tidskrifts sammanställning av de nordiska domstolarnas praxis: att hindra, att det samarbete, som man på olika områden söker åvägabringa inom de nordiska ländernas lagstiftning, göres illusoriskt därigenom, att domstolarnas praxis tager helt olika riktningar.