Nya fullföljdslagens verkningar. Efterföljande tabell utvisar det antal mål, som inkommit till högsta domstolen under året före och året efter den 1 november 1915 — den dag, från vilken verkningarna av nya fullföljdslagen framträda i nedre justitierevisionens diarier — ävensom det antal mål, däri ansökningar om dispens under sistberörda år ingivits.
    Den minskning i tillströmningen av revisionsmål, som tabellen utvisar, svarar mycket nära till de på förhand gjorda beräkningarna rörande verkan av summa revisibilis, i det att omkring 40 % av revisionsmålen antogos komma att avskäras från fullföljd. Efter avdrag av 40 % av de under året nov. 1914—okt. 1915 inkomna 715 revisionsmålen skulle återstå 429 mål. Under året nov. 1915—okt. 1916 inkommo 382 revisionsmål och 41 ansökningar om fattigdispens i sådana mål, summa 423 mål; härtill komma emellertid ansökningar om prejudikat- eller fullföljdsdispens i 24 revisionsmål.
    Av de civila besvärsmålen antogos under förarbetena till lagen ej mera än omkring 25 % med visshet komma att avskäras genom summa revisibilis, och av de kriminella besvärsmålen ej mera än omkring 33 % genom de för brottmål föreslagna inskränkningarna i fullföljdsrätten. Verkningarna av den nya fullföljdsavgiften och kostnadsdepositionen i besvärsmålen ansågos ej på

FRÅN DET PRAKTISKA RÄTTSLIVET. 435förhand kunna beräknas. Tabellen utvisar nu, att, bortsett från 10 ansökningar om prejudikat- eller fullföljdsdispens i besvärsmål, tillströmningen av besvärsmål minskats med omkring 58 % (från 1,256 till 464 + 59 eller 523 mål). De nyinförda prestanda i besvärsmålen hava alltså haft en betydande verkan.
    I tabellen har skillnad ej kunnat göras mellan skiftesmål (som ej beröras av den nya lagstiftningen), andra civila besvärsmål och kriminella besvärsmål. När efter årsskiftet detaljerade siffror för hela kalenderåret föreligga, skall Sv. J. T. återkomma till frågan och därvid jämväl söka beräkna, huru snart högsta domstolens arbetsbalans kan antagas bliva nedbragt till normalt omfång.
    Till jämförelse med siffrorna för inkomna mål må emellertid redan nu antecknas, att under år 1915 av högsta domstolen avgjordes 676 revisionsmål och 878 besvärsmål (därav 75 skiftesmål, 273 andra besvärsmål av civil natur och 530 kriminella besvärsmål) eller 253 revisionsmål och 355 besvärsmål mera än antalet mål, inkomna under det första året av den nya fullföljdslagenstillämpning. Arbetsbalansen utgjorde vid 1916 års ingång 1697 revisionsmål och 921 besvärsmål (därav 67 skiftesmål, 82 andra besvärsmål av civil naturoch 772 kriminella besvärsmål). 

 

Mål inkomna undernov. dec. jan. febr. mars april maj juni juli aug. sept. okt. S:a
Nov. 1914—okt. 1915.
Revisionsmål  27   57   93    59    48    60    80   86    73    89    38   5      715
Besvärsmål     125  125  128  81    131   110  88    112   140  122  44   50   1 256
Summa            152  182  221  140  179  170  168   198  213   211  82  55    1 971

Nov. 1915—okt. 1916.
Revisionsmål   13   26   45   18   28   27   56   24   52  62   27   4     382
Besvärsmål      36   43   39   28   39   46  42   41   42   52   21   35   464
Summa             49   69   84   46   67   73   98  65   94   114  48  39  846


Revisionsmål, vari dispens sökts
1) enl. R. B. 30:20 1 4 6 3 2 6 3 6 4 6 — — 41

2) enl. R. B. 30: 13 el. 17 — 1 3 5 1 1 2 — 8 1 2 — 24

Besvärsmål, vari dispens sökts
1) enl. R. B. 30:20 2 9 7 3 11 36 4 6 6 — 2 59

2) enl. R. B. 30:13 el. 17 2 1 1 — 3 — — 1 2 — — — 10
Summa 5 15 17 11 17 10 11 11 20 13 2 2 134

 

Under tiden nov. 1915—okt. 1916 har högsta domstolen avgjort dispensansökningar i 62 revisionsmål och 64 besvärsmål. Dispens har beviljats enligt R. B. 30:20 i 6 revisionsmål och 4 besvärsmål samt enligt R. B. 30: 13 el. 17 i 9 revisionsmål och 2 besvärsmål.
 

B. H.