Utnämningar och förordnanden. K. M:t har utnämnt:
    d. 6 okt. 1916 till polisdomare i Stockholm notarien hos överståthållarämbetet för uppbördsärenden vice häradshövdingen Per Gustaf Ehrenfried Wallerstedt;
    d. 28 nov. 1916 till häradshövding i Torna och Bara härads domsaga revisionssekreteraren Per Christian Ahlgren;
    s. d. till häradshövding i Kinds och Redvägs härads domsaga revisionssekreteraren Olof Gotthard Bergfeldt;
    s. d. till revisionssekreterare hovrättsrådet Karl Johan Daniel Schlyter och konstituerade revisionssekreteraren Johan Hansson;
    s. d. till hovrättsråd i Svea hovrätt fiskalen och assessorn i hovrätten Gustaf Wilhelm Masreliez.
    K. M:t har förordnat:
    d. 23 sept. 1916 till vice auditör vid regementskrigsrätten vid Svea livgarde e. o. hovrättsnotarien jur. kand. Erik Holger Elliot;
    d. 29 sept. 1916 till vice auditör vid regementskrigsrätterna vid Norrbottens regemente och Bodens ingenjörkår ävensom vid den krigsrätt, under vilken den i Boden förlagda avdelningen av Boden-Karlsborgs artilleriregemente lyder, e. o. hovrättsnotarien jur. kand. Sven Henrik Heyman.
    d. 28 nov. 1916 till konstituerad revisionssekreterare t. f. revisionssekreteraren hovrättsrådet Knut Emanuel Björn Lundvall;
    s. d. att med egen rotel förestå ett revisionssekreterarämbete t. f. revisionssekreteraren Carl Olof Apelstam.

 

NYUTKOMNA BETÄNKANDEN M. M.

Från utrikesdepartementet:

    Diplomatisk skriftväxling i anledning av vissa postbeslag dec. 1915—aug. 1916. Sthlm. Norstedt. 8:o. 65 s.

Från justitiedepartementet:

    Utredning ang. straff för samhällsskadligt konstlat åstadkommande av knapphet på förnödenheter m. m. Sthlm. Marcus. 4:o. 33 s. (Avg. d. 31 maj 1916 av Algot Bagge, Folke P:son Wetter och Sven Brisman.)
    Utkast till lag om kostnadsfri rättegång. Sthlm. Marcus. 4:o. 16 s. (Avg. d. 31 juli 1916 av Jakob Pettersson, Tycho Colleen, K. Schlyter och Set Silow.)
    1916 års fastighetsregisterkommissions betänkanden I. Förslag till lag om fastighetsbildning i stad m. m. ävensom till andra därmed sammanhängande författningar. Sthlm. Palmqvist. 4:o. 358 + IV. s. (Avg. d. 1 nov. 1916 av Adolf Dahl, A. J. Christiernson, G. Grefberg och Axel Klockhoff.)

Från civildepartementet:

    Betänkande med förslag till lag om lindring i de mindre bemedlades kostnader för sinnessjukvård avgivet av särskilt tillkallade sakkunnige för revision av sinnessjukstadgan m. m. Sthlm. Svenska tryckeriaktiebolaget. 8:o. 47 s. (Avg. d. 13 juni 1916 av Alfred Petrén, Aug. Fornmark, G. Huselius, David Pettersson och Axel Rune.)
    Underdånigt utlåtande med förslag till lag om vissa åtgärder till främjande av arbetsfred avgivet av kungl. socialstyrelsen. Sthlm. Beckman. 4:o. 63 s. (Avg. d. 13 juni 1916.)
    K. socialstyrelsen. Översikt av statens förlikningsmäns verksamhet under åren 1907—1914 jämte en redogörelse för utländsk lagstiftning ang. medling och skiljedom i arbetstvister. Sthlm 1916. Beckman. 4:o. 92 s. Kr. 0.75.

460 ÖVERSIKTER.    Förslag till anordnande inom k. socialstyrelsen av vissa alkohol statistiska undersökningar. P. M. av förste aktuarien Bertil Nyström. Sthlm. Norstedt, 8:o. 33 s. (Särtryck ur Sociala meddelanden 1916.)
    Bostadskommissionens utredningar IV. Belåning av bostadsfastigheter i Sverige år 1912. Redogörelse utarbetad på kommissionens uppdrag och underdess inseende av Kurt Bergström. I—II. Sthlm. Norstedt. 8:o. 247 + 317 s.
    Betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter för byggnader och lägenheter använda som offentliga samlingslokaler eller för drivande av hotell eller pensionatrörelse eller dylikt. I. Förslag till stadga om hotell och pensionat med motiv avgivet av de inom civildepartementet d. 28 jan. 1916 tillkallade sakkunniga. Sthlm. Beckman. 4:o. 63 s. (Avg. d. 31 aug. 1916.)
    V. P. M. till statsrådet och chefen för kungl. civildepartementet ang. fögderiförvaltningsfrågans nuvarande läge. Sthlm. Beckman. 4:o.98 s. (Avg. d. 31 aug. 1916.)
    Nykterhetskommittén X. Den nationalekonomiska betydelsen av allmänt rusdrycksförbud. Undersökning på kommitténs uppdrag verkställd av Fritz H:son Brock. Sthlm. Eklund. 8:0. 125 s.

Från finansdepartementet:

    Central upphandlingssakkunnigas betänkande I. Förslag till förordning ang. leveranser och arbeten för statens behov samt försäljning av staten tillhörig lös egendom (Leveransförordning) m. m. Sthlm. Victor Petterson. 8:o. 312 s. (Avg. d. 15 aug. 1916.)

Från ecklesiastikdepartementet:

    Underdånigt utlåtande angående fortsättningsskolan avg. d. 15 juni 1916 av kungl. folkskolöverstyrelsen. Sthlm. Norstedt. 4:o. 142 s.

Från jordbruksdepartementet:

    Förslag angående vissa omedelbara åtgärder till främjande av produktionen och användningen utav torvbränsle. Avgivet d. 17 april 1916 av 1916 årstorvkommitté. Sthlm. Marcus. 4:o. 33 s.