LAGRÅDET
har nedannämnda dagar 1916 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag (jfr s. 269 — 271, noterna):

    Juni 16: Förslag till lag om försäkringsrörelse. Förslaget hade föredragits av ledamoten i försäkringsinspektionen Sperling Staël von Holstein.
    Nov. 23: Förslag till lagar om barn utom äktenskap samt om adoption m. m. Föredragande hovrättsrådet Holdo Edling.

 

NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

    Sv. förf. saml. nr 388. K. K. d. 18 sept. 1916 ang. ändrad lydelse av 3 § i förordningen d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuutförsel.
    Nr 396. K. K. d. 29 sept. 1916 ang. ändrad sammanträdestur i Sollentuna och Färentuna härads domsaga.
    Nr 409. K. K. d. 13 okt. 1916 om ändrad lydelse av § 113 mom. 2 i gällande inskrivningsförordning.
    Nr 412. K. F. d. 13 okt. 1916 ang. reglering av förbrukningen av socker.
    Nr 437. K. reglemente d. 11 sept. 1916 för stadsstyrelsen i Haparanda.
    Nr 441. K. K. d. 27 okt. 1916 med förändrade bestämmelser i fråga om skydd för vissa främmande patent, varumärken och mönster.
    Nr 448. K. K. d. 3 nov. 1916 ang. vissa inskränkningar i detaljhandeln med brännvin samt försäljningen av vin eller öl. (Jfr nr 378, 449.)
    Ang. bestämmelser att viss personal skall lyda under vissa krigsrätter se nr 395.

ORDREGISTER.
Rf. = rättsfall; D. = danskt; F. = finskt; N. = norskt; Sv. = svenskt.

462    

463    

464    

465    

 

Svensk Juristtidning 1916. 30

466    

467    

 

468    Följande artiklar hava redan uppsatts för Sv. J. T. men på grund av bristande utrymme måst stå över till nästa årgång:
    Hjalmar Westring, Faderskap till barn utom äktenskap.
    Östen Undén, Från vår försäkringsrättsliga praxis.
    Axel Olivecrona, Några reflexioner vid synerätts tillämpning av den ecklesiastika boställsordningen.
    Otto Mannheimer, Anm. av FR. STANG LUND: Sagførergerningen.
    Östen Undén, Anm. av G. GRANFELT: Den finska växelrättens grunddrag.
    O. Hj. Granfelt, Lagstiftningsfrågor i Finland.