TORE ALMÉN och RUDOLF EKLUND. Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område av den 11 juni 1915 jämte därav föranledda författningar. Sthm 1915. Norstedt. 224 s. Inb. kr. 3. 50.

    I det Norstedtska förlagets samling »gula böcker» har införlivats förestående edition, vilken förutom lagtext innehåller mycket fullständiga motiv. Dessa hava till största delen hämtats ur det förslag, som på sin tid avgavs av den s. k. obligationsrättskommittén. Men härutöver hava utgivarna naturligtvis beaktat lagrådets och lagutskottets fåtaliga erinringar mot förslaget samt den enda realitetsförändring, som riksdagen vidtog i Kungl. Maj:ts förslag, nämligen att i 37 § av avtalslagen upptogs ett stadgande, varigenom avtal om förverkande av pant och därmed likställda förbehåll förklarades vara helt och hållet utan verkan. Under redogörelsen för innehållet i 38 § angående konkurrensklausuler har även lämnats en översiktlig

60 LITTERATUR.framställning av de förändringar i detta ämne, som infördes i den tyska handelslagen genom lag av den 10 juni 1914.
    Beklagligtvis har den nya avtalslagen endast i synnerligen liten utsträckning fullföljt det för det praktiska livet så utomordentligt betydelsefulla uppslaget i lagen om köp och byte av lös egendom den 20 juni 1915 att lagfästa innebörden av vissa i merkantilt språkbruk allmänt förekommande uttryck. I det preliminära förslaget till lagen fanns upptagen en bestämmelse angående tolkningen av ett telegrafiskt svar, varigenom anbud antages, men med tillägg av orden »närmare genom brev» eller liktydigt uttryck (»accepteras, närmare genom brev»). Då meningarna om innebörden av denna klausul voro mycket delade, kunde enighet ej uppnås om att föreslå en lagbestämmelse i detta hänseende, varför bestämmelsen ej återfanns i kommitténs slutliga förslag. Däremot upptog detta vissa bestämmelser, som skulle tjäna till ledning vid tolkningen av två andra ofta återkommande uttryck. Det ena avsåg det fall, att i svar, varigenom anbud antages, framställts begäran om bekräftelse (konfirmation) av avtalet; det andra, att i dylikt svar gjorts förbehåll om avtalets avfattande i skriftlig form. Enligt lagrådets hemställan uteslötos emellertid även dessa bestämmelser ur det för riksdagen framlagda förslaget. Det hade varit synnerligen önskvärt och för bringande av stadga i den osäkerhet, som i praxis råder i alla dessa frågor, helt säkert mycket nyttigt, om en lagstiftning beträffande dem kommit till stånd. Då så ej skett, är det emellertid av den största betydelse, att med ämnet så förtrogna personer som utgivarne på sätt som skett å sid. 27—33 i detta arbete ägnat frågorna en rätt ingående behandling.
    Till sist noteras med tillfredsställese, att utgivarne i allmänhet icke inskränkt sig till att i fråga om en del rättsfall, som belysa frågor, vilka i den nya lagstiftningen blivit föremål för reglering, hänvisa till prejudikatsamlingarna utan ofta lämnat åtminstone några antydningar om rättsfallens innehåll.
 

Albert Kôersner.