Deutsche Juristen=Zeitung. Bland den mångfald periodiska fackpublikationer, som så mäktigt bidragit till den tyska rättskulturens imponerande utveckling genom att egga till teoretiskt juridiskt tankearbete och genom att underlätta det praktiska handhavandet av rätten, intar Deutsche Juristen-Zeitungen central plats. Inom den grupp av publikationer, som tagit till uppgift att särskilt syssla med mera aktuella rättsfrågor, har den, ehuru icke den äldsta förvärvat sig ett obestritt anseende och ett icke ringa inflytande.
    I varje häfte förekommer ett flertal uppsatser, delvis av de allra förnämsta författare, vilka uppsatser utan någon tung vetenskaplig apparat i en lätttillgänglig form behandla juridiska dagsfrågor. Sedan krigets början ha dessa uppsatser i synnerhet rört allehanda till »das Kriegsrecht» hörande ämnen. En avdelning i tidskriften utnyttjar rättsstatistikens senaste siffror i korta, ofta mycket läsvärda notiser; en annan meddelar »färska» rättsfall från alla instanser, varjämte under rubriken »Sprechsaal» domare och advokater redogöra för intressanta frågor ur sin praxis. Av stort praktiskt värde äro ock de i varje nummer av tidskriften intagna översikterna över senast utkommen litteratur samt över nya lagar och författningar.
 

T. E.