MEDDELANDEN UR DANSK OCH NORSK PRAXIS. 1

 

Använda förkortningar: D. H. = Danmarks Høiesteret, D. J. T. = (Dansk) Juridisk Tidsskrift, N. H. = Norges Høiesteret, N. R. = Norsk Retstidende, S. o. H. = Sø- og Handelsretten i København, U. f. R. = Ugeskrift for Retsvæsen.

 

    Avtal; återkallelse av accept. (N. H.; N. R. 1916 : 1154). Sedan A. genom mäklare från ett rederi mottagit anbud om befraktning av ett rederiet tillhörigt fartyg, telefonerade A. till mäklaren, att han antoge anbudet. Tio minuter senare meddelade A. mäklaren, att han återkallade sitt antagande. Återkallelsen ansågs giltig, enär mäklaren icke, innan densamma kom honom till handa, underrättat rederiet om det antagande svaret och icke haft bemyndigande att å dess vägnar mottaga sådant. Om denna dom förenade sig fyra av Høiesterets medlemmar. Tre medlemmar av rätten ansågodet icke vara styrkt, att återkallelsen ägt rum i rätt tid.

 

1 Några referat av finska rättsfall hava icke publicerats sedan den senaste översikten i denna tidskrift. Svensk Juristtidning 1917 9