130 RÄTTSFALL.    Giltigheten av skiljedomsklausul. (N. H.; N. R. 1917 : 27). Ett på engelska språket upprättat kontrakt, varigenom ett norskt bolag av ett annat bolag i Norge köpt ett parti kol, innehöll bland de på baksidan tryckta "allmänna bestämmelser" en klausul, att alla tvister mellan kontrahenterna i anledning av kontraktet skulle avgöras av skiljedom i Glasgow, Newcastle eller Hull efter säljarens val. Köparens påstående, att denna klausul icke vore avsedd att tillämpa så avtal ingångna i Norge mellan norrmän och att klausulen förty icke vore för honom bindande, lämnades av domstolarna utan avseende.

 

    Handelsköp; köpeskillingens beräkning efter vikt. (S. o. H.;U. f. R. 1916 : 946). Sedan avtal träffats om leverans av 10,000kg. salt oxkött i nya tunnor till ett pris av 1 kr. 60 öre per kg., uppkom tvist mellan kontrahenterna om sättet för köpeskillingens beräkning. Domstolen ansåg, att priset borde beräknas efter nettovikten av köttet, sedan detsamma upptagits ur saltlaken och fått ligga så länge, att den överflödiga laken runnit av.

 

    Handelsköp; leverans på köparens order. (S. o. H.; U. f. R. 1916:953). Aktiebolaget "De forenede Papirfabrikker" hade till en dansk firma försålt dess behov av en viss vara under tiden 1/7 — 31/12 1915 utan angivande av viss myckenhet. Firman, som före den 24 november rekvirerat cirka 131,000 kg. av varan, insände under sista veckan av november månad order om leverans av ytterligare 108,000 kg. att levereras "snarest". Då det måste antagas hava varit firman bekant, att fabrikationsorder icke kunde effektueras på kortare tid än 6 à 7 veckor, och firman sålunda icke kunnat räkna med att sistnämnda order skulle kunna expedieras före utgången av december månad, ansågs aktiebolaget icke hava varit pliktigt att fullgöra den sålunda beordrade leveransen.
    Jfr ALMÉN: Köp och byte § 12 vid not 28.

 

    Handelsköp; force majeure.1 (D. H.; U. f. R. 1916: 885 och1917 : 1). Ett kvarnaktiebolag i Danmark sålde den 28 juli 1914 till en dansk firma 800 säckar vetemjöl av två särskilda märken att levereras med 200 säckar under envar av månaderna september, oktober, november och december 1914. Kvarnbolaget förbehöll sig rätt att annullera köpet i händelse av "force majeure såsom krig, strejk, maskinskada etc.". Under åberopande av denna klausul meddelade kvarnbolaget i augusti 1914 firman, att bolaget till följd av det utbrutna kriget icke såg sig i stånd att fullgöra avtalet. Under den rättegång, som firman sedermera anhängiggjorde mot kvarnbolaget för att utfå skadestånd för underlåten leverans, upp

 

1 Med hänsyn därtill att detta rättsfall, så vitt känt är, är det första, i vilket den högsta instansen i något av de tre nordiska länderna haft att taga ståndpunkt till den för närvarande så aktuella frågan om världskrigets inverkan å leveransavtal, innehållande force-majeure-klausuler. har ett jämförelsevis utförligt referat av rättsfallet ansetts böra meddelas.

RÄTTSFALL. 131lystes, dels att vid framställning av de försålda mjölsorterna brukade användas, för det ena märket en blandning av danskt, amerikanskt, tyskt och ryskt vete och för det andra märket huvudsakligen tyskt vete med en liten tillsats av amerikanskt vete, dels ock att av kvarnbolaget ingångna kontrakt om inköp av tyskt och amerikanskt vete blivit av leverantörerna annullerade. Med åberopande av dessa omständigheter invände kvarnbolaget, att det varit omöjligt att anskaffa vete för framställning av de sålda mjölsorterna. I målet ansågs utrett, att även efter krigets utbrott mjöl av ifrågavarande märken kunnat framställas vid kvarnen därigenom, att man blandade danskt och amerikanskt vete. Då firman förklarat sig villig att mottaga mjöl av en sådan blandning samt kvarnbolaget icke styrkt, att det varit omöjligt att av nämnda veteslag anskaffa tillräckliga mängder för leveransens fullgörande, kunde någon hänsyn icke tagas till berörda invändning. Kvarnbolaget gjorde vidare gällande, att även om ifrågavarande mjölsorter kunnat framställas efter krigsutbrottet, framställningen därav likväl skulle varit förenad meds å betydande omkostnader, att bolaget på grund av förbehållet om force majeure vore fritaget från skadeståndsskyldighet. Ett fullgörande av kontraktet skulle nämligen hava tillskyndat bolagetförlust uppgående för septemberleveransen till 6 kr. för 100 kg. och för oktoberleveransen till 10 kr. för 100 kg. I domen fastslogs, att den omständigheten, att vetepriset i följd av kriget stigit, icke berättigade bolaget att på grund av åberopade force-majeure-klausulen undandraga sig sin leveransskyldighet, utan att härför skulle hava fordrats, att prisstegringen varit så betydande, att avtalets fullgörande därigenom omöjliggjorts eller att fullgörandet varit förenat med oproportionerligt stora ekonomiska uppoffringar.