Handelsköp; exportklausuler. 1. (S. o. H.; U. f. R. 1916: 957). En dansk firma, som i september 1915 åtagit sig att till en dansk köpman leverera ett parti plommon från Californien, hade för att kunna importera varan nödgats avgiva en förbindelse av innehåll bl. a., att varan vore avsedd för Danmarks behov och icke finge därifrån annat än i vissa undantagsfall utföras samt att den därför icke finge säljas till någon, som kunde med skäl misstänkas hava för avsikt att använda varan till export. Den, till vilken firman sålt plommonen, hade underskrivit en liknande förbindelse, men då firman fått grundad anledning antaga, att han icke skulle ställa sig förbindelsen till efterrättelse, ansågs firman hava varit berättigad att undandraga sig leveransens fullgörande, och ogillades förty köparens mot firman framställda anspråk på skadestånd för underlåten leverans.
    2. (S. o. H.; U. f. R. 1916 : 945). Mot krav å betalning för 35 säckar kaffe invände köparen, att köpeavtalet ingåtts under förutsättning, att kaffet kunde fritt exporteras, men att det visat sig, attså icke varit förhållandet. Kaffet bestod icke av ett bestämt parti, som införts till Danmark fritt från exportklausul, utan hade av

132 RÄTTSFALL.säljaren inköpts i mindre poster från olika håll inom landet. Då säljaren det oaktat sålt kaffet såsom "klausulfritt", ogillades hans krav på betalningen.