Handelsköp; beräkning av prisskillnad. (S. o. H.; U. f. R. 1917:69). En dansk firma hade sålt ett parti nöthår cif Raumo till rysk köpare. Partiet, som hade lastats på däck, hade under vägen lidit betydlig skada av vatten och var icke försäkrat mot sådan skada.Köparen, som på grund härav hävt köpet, ansågs berättigad att erhålla prisskillnad beräknad efter det i Raumo gällande priset. Till stöd härför anfördes i domen bl. a., att parterna måste antagas hava blivit eniga om att frågan, huruvida leveransen blivit rätteligen fullgjord, skulle vara beroende därav, om godset framkomme i oskadat skick, och att köparen förty icke dessförinnan kunnat företaga betäckningsköp.
    Jfr ALMÉN: Köp och byte § 25 vid not 126—135.

 

    Handelsköp; ersättning för mistad handelsvinst. (S. o. H.;U. f. R. 1916 : 944). En dansk köpman A. hade den 20 oktober 1915 köpt 730 packlådor innehållande sardiner fob Stavanger till ett pris av 37 kr. lådan och utfäst sig att följande dag i Stavanger Privatbank ställa rembours för köpeskillingen. Samma dag köpet skedde sålde A. i sin ordning partiet till B. till ett pris av 40 kr.lådan, varvid B. förband sig att fullgöra A:s åtagande i fråga om skyldigheten att ställa rembours. B., som likaledes sålt partiet på enahanda villkor i fråga om rembours, fullgjorde icke denna utfästelse, och någon leverans kom icke till stånd. I anledning härav uttog A. stämning å B. med yrkande om ersättning för mistad handelsvinst. Då priset å sardiner ostridigt stigit och A. sålunda, om han ställt remboursen, skulle hava kunnat utan förlust avyttra varan till tredje man, ansågs B. icke pliktig att utgiva den fordrade ersättningen.

 

    Avtal om skogsavverkning. (N. H.; N. R. 1916 : 1312). I ett kontrakt angående försäljning av 1,000 tolvter timmer på rot, vilka efter bläckning skulle av köparen avverkas å säljarens skogsmark, stadgades, att köparen skulle under en tid av två år från kontraktets dag hava rätt att använda marken för huggning och utdrivning av timret. Vid utgången av nämnda tid stodo en del av de bläckade träden ännu kvar på rot, och av det avverkade hade icke allt blivit bortfört ur skogen. Domstolarna ansågo kontraktet böra så tolkas, att vad som efter den bestämda tidens utgång fanns kvar i skogen — även timmer som dessförinnan avverkats — skulle tillfalla säljaren utan skyldighet för denne att vidkännas något avdrag å köpeskillingen.
    Jfr ALMÉN: Köp och byte § 33 not 18.

 

    Leveransavtal; faran för godset vid mora accipiendi. (N. H.;N. R. 1916 : 1055). Vid försäljning av 2,000 — 3,000 lådor sill ur ett sillstim, som under fiske blivit instängt, bestämdes, att den för-

RÄTTSFALL. 133sålda sillen skulle avhämtas "efter påsk". Då köparen dröjde med att hämta den köpta sillen, telegraferade säljaren några veckor efter påsk, att han ställde densamma till köparens disposition. Dessförinnan hade ur sillstänget upptagits så mycket sill, att återstoden beräknades utgöra föga mer än den försålda myckenheten. Några dagar efter telegrammets avsändande blevo de garn, varmed sillen hölls innestängd, sönderrivna av sej. Domstolarna funno, att köparen gjort sig skyldig till dröjsmål med sillens avhämtande, och förpliktade, med ogillande av köparens invändning, att sillen icke blivit för hans räkning avskild, honom att gälda den överenskomna köpeskillingen.
    Jfr ALMÉN: Köp och byte § 37 not 22.