Olycksfallsförsäkring. (N. H.; N. R. 1916 : 982). I ansökan om olycksfallsförsäkring hade lämnats oriktiga uppgifter i avseende å försäkringstagarens tidigare skador och försäkringar i andra bolag. På grund härav ogillades krav å ersättning i anledning av olycksfall. Härvid uttalades, att avseende ej kunde fästas vid att försäkringstagaren lämnat agenten muntliga uppgifter om tidigare skador, samt att försäkringstagaren, som icke vore på området oerfaren, bure ansvaret för innehållet i den av honom undertecknade ansökningen, oaktat agenten skrivit densamma.

 

    Krigsförsäkring. 1. (S. o. H.; U. f. R. 1916 : 939). Ett fartyg, som var krigsförsäkrat för resa med props från Malmö till England, torpederades i Nordsjön. Mot krav på försäkringsbeloppet invände försäkringsgivaren, bl. a., att konnossementen varit ställda icke till viss man utan till order. Vid försäkringspolisen hade nämligen häftat stryckta bestämmelser, däri, bl. a., förklarats, att försäkringen tecknats under förutsättning att konnossementen vore ställda till viss man. Denna invändning lämnades utan avseende, då det ansågs uppenbart, att försäkringsgivaren varit fullt på det klara med att lasten utgjort absolut kontraband, samt det vid sådant förhållande vore alldeles likgiltigt, om konnossementen ställts till viss man eller icke.
    2. (N. H.; N. R. 1916 : 1 117). Då det före ett fartygs avgång var känt, att fyrarna å Englands ostkust vore på grund av krigets läckta, ansågs detta förhållande ej såsom krigsfara. "Krigsforsikringen", hos vilken försäkring tagits mot dylik fara, ansågs därför icke pliktig att ersätta skada genom fartygets strandning, förorsakad av att en fyr varit släckt.
    Jfr denna tidskrift 1916 : 172.

 

    Skadeståndsskyldighet på grund av missvisande uppgift om affärsföretag. (N. H.; N. R. 1916 : 1,306). Ett försäkringsaktiebolag hade i utsända cirkulär använt uttryck, som gåvo anledning att tro, att en viss agenturfirma skulle helt uppgå i en tilltänkt sammanslutning av försäkringsföretag och upphöra med självständig verksamhet. Då denna framställning varit missvisande samt det ansågs antagligt, att firman därigenom lidit förlust i sin fortsatta självständiga verksamhet, förpliktades bolaget ersätta denna förlust, som till beloppet skulle bestämmas av godemän.
B. H.