Jordregisterarbetets fortgång. Jordregisterarbetets ställning hos domhavandena vid ingången av år 1917 framgår av efterföljande tablå.
    Siffrorna i tablån äro hämtade från dels de uppgifter, som förste lantmätarna tid efter annan lämna, dels uppgifter, som särskilt infordrats till justitiedepartementet. Såsom "bearbetade" hava dock upptagits endast sådana socknar och enheter, rörande vilka jordregisterstommarna anmälts hava återkommit till vederbörande lantmäterikontor före 1916 års utgång eller — ifall då arbetet i de till departementet särskilt inkomna uppgifterna förklarats vara avslutat — under de första veckorna av innevarande år.
    Antalet socknar har upptagits efter den officiella statistiken. Någraojämnheter hava dock härvid uppkommit. I vissa fall, då en socken är delad på flera jurisdiktioner, har nämligen varje sockendel upptagits såsom särskild socken, och för några fall har indelning i kyrkoförsamlingar (kapellag) följts, då upprättandet av jordregisterstommar skett i enlighet med sådan indelning.

AKTUELLA SPÖRSMÅL. 147    Med "enheter" förstås för samtliga län utom Kopparbergs jordeboksenheter samt för sistnämnda län registerenheter (fastigheter som upptagits å särskilt upplägg i jordregistret).

1. Domsaga

2. Bearbetade

3. Återstående enheter

4. Sista stommen enheter

5. Återkom till lantmäterikontoret 

1 Stockholms läns västra 28 1 3 55 — — 27/5 1916

2 Norra Roslags 16 1 209 — — 16/8 1915

3 Mellersta Roslags 15 1066 — — 18/12 1915

4 Södra Roslags 4 273 11 —

5 Sollentuna och Färentuna 7 340 5 267

6 Södertörns 19 1 046 4

7 Uppsala läns södra 31 1 629 — — 5/9 1916

8 Uppsala läns mellersta 32 1 974 1 113 

9 Uppsala läns norra 15 1 345 7 —

10 Nyköpings 35 2 664 1 92

11 Oppunda och Villåttinge 20 1 847 1 172

12 Livgedingets 24 1747 8 501

13 Kinda och Ydre 17 1 117 — 14/6 1915

14 Vifolka, Valkebo och Gullbergs 20 1 257 1 125

15 Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds 19 1 286 — — 1/12 1915

16 Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds 12 1 065 2 195

17 Finspånga läns härads 6 768 1 189

18 Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings 22 1 830 — — ⅓ 1916

19 Lysings och Göstrings 14 1 014 7 393

20 Aska, Dals och Bobergs 17 794 10 544

21 Tveta, Vista och Mo 29 1 461 — — 27/4 1916

22 Norra och Södra Vedbo 13 1 177 8 560

23 Östra härads (Jönköpings län) 18 1 061 — — 8/1 1917

24 Västra härads 20 1 009 — — 2/1 1917

25 Östbo och Västbo 38 1 793 — — 20/9 1916

26 Östra Värends 28 1 667 — — 31/3 1916

27 Mellersta Värends 19 914 — — 16/11 1914

28 Västra Värends 16 934 — — 18/5 1914

29 Sunnerbo 119 1 100 4 169

30 Tjusts 3 205 15

31 Sevede och Tunaläns 8 515 2 175

32 Aspelands och Handbörds 13 863 — — 13/7 1916

33 Norra Möre och Stranda 9 692 2

34 Södra Möre 14 849 2 280

35 Ölands 33 2 183 — — 11/9 1916

36 Gottlands norra 48 860 — — 18/3 1915

37 Gottlands södra 44 994 — — 25/11 1912

38 Östra härads (Blekinge län) 9 742 — — 28/1 1914

39 Medelstads härads 11 704 1 26

40 Bräkne härads 5 304 1 100

41 Listers härads 8 550 — — 5/8 1916

42 Norra Åsbo 5 266 11

43 Södra Åsbo och Bjäre 7 246 11

44 Västra Göinge 2 79 21

148 AKTUELLA SPÖRSMÅL.1 Domsaga

2. Bearbetade socknar

3. Återstående enheter

4. Sista stommen återkom till lantmäterikontor

Villands och Östra Göinge

a) Villands härad 5 296 11

46

b) Östra Göinge härad 13 818 — — 26/11 1914

47 Gärds och Albo 27 1 817 — — 27/1 1916

48 Ingelstads och Järrestads 2 108 29

49 Oxie och Skytts 18 583 24

50 Luggude 24 1432 4

51 Rönnebergs, Onsjö och Harjagers 23 915 24

52 Torna och Bara 40 11 5211 5

53 Frosta och Eslövs 17 774 5

54 Färs härads 17 948 1

55 Vemmenhögs, Ljunits och Herrest ads 23 1 036 17

56 Hallands läns södra 18 862 13 735

57 Hallands läns mellersta 38 1 717 — — 10/6 1915

58 Hallands läns norra 14 869 5 392

59 Askims, Hisings och Sävedals 10 467 8 276

60 Inlands 19 1 241 — — 21/8 1914

61 Orusts och Tjörns 16 705 — — 28/12 1916

62 Sunnervikens 13 711 8 508

63 Norrvikens 9 809 3 304

64 Flundre, Väne och Bjärke 12 631 3 171

65 Vätle, Ale och Kullings 38 1 706 — — 3/10 1916 )

66 Ås och Gäsene 12 309 27

67 Kinds och RHedvägs 53 2 145 — — 7' 1916

68 Marks, Vedens och Bollebygds 34 1 842 — — 14/4 1916

69 Nordals, Sundals och Valbo 5 167 17

70 Tössbo och Vedbo 10 401 11 440

71 Vadsbo norra 16 1 147 2 j 390

72 Vadsbo södra 12 542 18

73 Gudhems och Kåkinds 39 1 364 1 24

74 Vartofta och Frökinds 37 1 473 8 304

75 Skånings, Vilske och Valle 15 546 23

76 Åse, Viste, Barne och Laske 38 1 205 5

77 Kinnefjärdings. Kinne och Kållands 47 1 369 — — 5/1 1917

78 Östersysslets 5 393 12

79 Mellansysslets 2 73 11

80 Södersysslets 17 690 — — 1/2 1915

81 Nordmarks 1 43 10

82 Jösse 6 148 4

83 Fryksdals 7 191 2 152

84 Älvdals och Nyeds 10 304 — — 26/8 1913

85 Östernärkes 22 1 503 4

86 Västernärkes 16 1 384 2 250

87 Nora 6 527 2 254

88 Lindes 6 1 191 — — 27/12 1916

89 Västmanlands södra 23 1 403 — — 7/3 1916

90 Västmanlands västra 15 986 1 68

91 Västmanlands norra 10 708 1 106

92 Västmanlands östra 15 1045 4

93 Falu 2 532 9

94 Hed emora 1 230 7

95 Nedansiljans 2 970 6

96 Ovansiljans 1 676 6

97 Nås och Malungs 1 351 7

98 Västerbergslags — — 5

99 Gästriklands 4 366 7

100 Bollnäs 3 218 3

101 Sydöstra Hälsinglands 4 268 5 425

102 Norra Hälsinglands 12 1 003 2 478

103 Västra Hälsinglands 3 352 5

104 Medelpads västra — — 8

105 Medelpads östra 5 302 5

106 Ångermanlands södra 9 725 1 104

107 Ångermanlands mellersta 10 474 2

108 Ångermanlands västra 2 149 7

109 Nätra och Nordringrå 6 885 1 55

110 Själevads och Arnäs 4 362 3 223

111 Jämtlands östra 14 507 2

112 Jämtlands norra 14 633 1 80

113 Jämtlands västra 9 488 5

114 Härjedalens 10 653 4 435

115 Västerbottens södra 6 1 138 1

116 Västerbottens västra 8 1001 1

117 Västerbottens mellersta 3 645 1 424

118 Västerbottens norra 6 1 326 — — 11/5 1914

119 Piteå 6 1 470 — — 10/1 1917

120 Luleå 2 490 2 632

121 Kalix 4 1 033 — — 19/7 1915

122 Torneå 8 1124 — — 23/6 1913

123 Gällivare 1 241 2

 

    Enligt den föreliggande tablån har bearbetningen hos domhavandena intill detta års början omfattat 105,812 jordeboksenheter och 2,759 sådana registerenheter, som ovan omförmälts. Uppgifter, som infordrats till justitiedepartementet eller ock meddelats i sammanhang med framställningar om vikariatsarvode i anledning av jordregisterarbetet, giva vid handen, att därutöver intill början av detta år hos respektive domhavande bearbetats 6,500 jordeboksenheter och 2,100 registerenheter i runt tal. Till jämförelse må nämnas, att antalet jordeboksenheter i riket utom Kopparbergs län beräknats till omkring 142,000, och att antalet registerenheter i detta län, vilket senare antal ej kan exakt angivas förrän jordregister förlänet i dess helhet upplagts, antages komma att uppgå till omkring 29,000. Vad som vid senaste årsskiftet återstod att bearbeta hos domhavandena skulle alltså uppgå till inemot 30,000 jordeboksenheter och något över 24,000 registerenheter. Beträffande antalet jordeboksenheter är dock en reservation att göra, enär de från domhavandena inkomna uppgifterna om verkställt arbete understundom

150 AKTUELLA SPÖRSMÅL.icke omfatta jordeboksenheter utan fastigheter å särskilt upplägg (= registerenheter), vilkas antal alltid något överstiger jordeboksenheternas. Skillnaden torde likväl ej kunna tillmätas någon större betydelse, helst den endast angår det antal av omkring 6,500 jordeboksenheter, som icke ingår i de till lantmäterikontoren återställda registerstommarna.
    Tablån visar vidare, att granskningen och kompletteringen av jordregisterstommar vid årsskiftet var avslutad i följande domsagor, nämligen Stockholms läns västra, Norra Roslags, Mellersta Roslags,Uppsala läns södra, Kinda och Ydre, Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds, Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings, Tveta, Vista och Mo, Östra härads i Jönköpings län, Västra härads, Östbo och Västbo, Östra Värends, Mellersta Värends, Västra Värends, Aspelands och Handbörds, Ölands, Gottlands norra, Gottlands södra, Östra härads i Blekinge län, Listers härads, Gärds och Albo, Hallands läns mellersta, Inlands, Orusts och Tjörns, Vätle, Ale och Kullings, Kinds och Redvägs, Marks, Vedens och Bollebygds, Kinnefjärdings, Kinne och Kållands, Södersysslets, Älvdals och Nyeds, Lindes, Västmanlands södra, Västerbottens norra, Piteå, Kalix och Torneå ävensom för Östra Göinge härad, vadan, om detta härad med iakttagande av den beslutade delningen av Villands och Östra Göinge domsaga beräknas som en särskild domsaga, bearbetningen av jordregisterstommar vid årsskiftet var slutförd för 37 domsagor.
    Enligt inkomna uppgifter skulle motsvarande arbete kunna under år 1917 medhinnas för följande 51 domsagor, nämligen Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns, Uppsala läns mellersta,Uppsala läns norra, Nyköpings, Oppunda och Villåttinge, Livgedingets, Vifolka, Valkebo och Gullbergs, Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds, Finspångaläns härads, Lysings och Göstrings, Norra och Södra Vedbo, Sunnerbo, Tjusts, Sevede och Tunaläns, Norra Möre ochStranda, Medelstads härads, Bräkne härads, Norra Åsbo, VästraGöinge, Luggude, Färs härads, Hallands läns norra, Sunnervikens, Flundre, Väne och Bjärke, Nordals, Sundals och Valbo, Vadsbonorra, Vadsbo södra, Gudhems och Kåkinds, Vartofta och Frökinds, Skånings, Vilske och Valle, Åse, Viste, Barne och Laske, Östernärkes, Västernärkes, Nora, Västmanlands västra, Västmanlands norra, Västmanlands östra, Norra Hälsinglands, Medelpads östra, Ångermanlandssödra, Ångermanlands mellersta, Nätra och Nordingrå, Själevads och Arnäs, Jämtlands östra, Jämtlands norra, Härjedalens, Västerbottens mellersta, Luleå och slutligen Gällivare.1
    Återstå alltså 35 domsagor, om Villands härad — likasom Östra Göinge härad här ovan — räknas såsom särskild domsaga. Beträffande dessa 35 domsagor hava antingen inga närmare uppgifter lämnats om tiden, då arbetet kan vara slutfört, eller ock meddelats upp-

 

1 I början av mars 1917 hade arbetet slutförts för tre av dessa domsagor nämligen Uppsala läns mellersta, Finspånga läns härads och Ångermanlands södra. Granskningen hos domhavandena under de två första månaderna av 1917 synes hava omfattat stommar med sammanlagt omkring 4,500 enheter.

AKTUELLA SPÖRSMÅL. 151gifter, som göra det sannolikt, att arbetet icke kan medhinnas under år 1917. Troligen kan granskningen för en eller annan av de ifrågavarande domsagorna medhinnas under detta år, men snarare är att vänta, att arbetet för några av nyss uppräknade 51 domsagor icke varder avslutat förrän under år 1918, enär möjligheten att medhinna arbetet under år 1917 uppgivits bero på sådana omständigheter som tillgång på vikarier eller jämn tillförsel av arbetsmaterial och uppläggande av jordregisterstommar dessutom i något fall måste anstå i avbidan på avvittrings fastställande.
    Till de domsagor, för vilka jordregisterarbetet icke kan väntas bliva slutfört innan utgången av år 1918, höra samtliga domsagor i Kopparbergs län. En någorlunda säker beräkning, när jordregisterarbetet inom detta län kan vara avslutat, synes överhuvud icke kunna göras. För en domsaga i Kopparbergs län har uppgivits, att det vid 1917 års ingång återstående arbetet skulle upptaga en person i fem år. Att domsagorna i Kopparbergs län ej erhöllo fastighetsböcker vid samma tidpunkt (1876 års början) som övriga domsagor utan först i slutet av 1880-talet eller senare, var en stor olägenhet, vars verkningar ännu icke äro helt övervunna. Givetvis är det högst angeläget, att icke ett motsvarande uppskov äger rumför samma domsagor vid den tillämnade övergången till ett nyttf astighetsbokssystem. För jordregisterarbetets påskyndande synes annan utväg ej kunna ifrågakomma än att arbetet för varje särskild domsaga bedrives av två eller flera personer samtidigt, men huruvida denna utväg kan anlitas beror i sin ordning av tillgången på lämplig arbetskraft.
    Redogörelserna för jordregisterarbetets fortgång, sammanställda med de till justitiedepartementet inkomna framställningar om ersättningar till vikarier, som anställts i anledning av detta arbete, giva vid handen, att några häradshövdingar kunnat utföra jämförelsevis mycket jordregisterarbete utan särskild kostnad för statsverket. Ännu vanligare är den anordning, att häradshövdingarna under ledighet för jordregisterarbete till vikarier anlita icke äldre domsageaspiranter utan sådana unga notarier, som "till biträde eller egen information åtfölja häradshövdingarna på tingen". Detta har för statsverket medfört besparingar, som gjort det möjligt att bereda de äldre och mera meriterade vikarierna något högre arvoden. Anslaget är emellertid så hårt anlitat, att en ytterligare höjning i arvodet för dessa sist nämnda vikarier icke synes tillrådlig. Rättvisligen torde ock böra medgivas, att jordregisterarbetet hos domhavandena lämnat ett flertal domsageaspiranter tillfälle att förvärva meriter genom så långvariga förordnanden och under så gynnsamma förhållanden i övrigt, att något motstycke därtill under någon föregående tid icke lärer kunna påvisas.
    Stockholm den 7 mars 1917.
Axel Östergren.