Juridiska föreningen i Finland höll årsmöte den 18 dec. 1916. Till ordförande återvaldes prokurator J. Grotenfelt samt till ledamöter av centralbestyrelsen professor J. W. Chydenius, senator J. Serlachius och professor O. Hj.Granfelt samt nyvaldes prokurator L. Kihlman. Till suppleanter utsågos cand.jur. L. Wasastjerna och sakföraren A. Söderholm. Föreningens sekreterare är professsor Granfelt.
    Ur »Falcken's testamentsfond» (pris för juridiska publikationer å svenska

 

NOTISER. 167språket) tilldelades hovrättsrådet dr jur. G. Granfelt pris för dennes arbete:»Den finska växelrättens grunddrag». Slutligen höll professor F. W. Ekström ett föredrag om den nya svenska lagen ang. avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
    Filialavdelningar finnas i Åbo (ordf. hovrättsrådet lagman O. Tammelin), Wasa (ordf. hovrättsrådet K. Söderholm) och Wiborg (ordf. hovrättsrådet G. W.Homen).
    Årets diskussionsprogram finnes tryckt i föreningens tidskrift, häft. 1—2.